بخشنامه مربوط به اجرای ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان

[1] به پیوست بخشنامه شماره 6006/د مورخ 22/10/72 سازمان امور اداری و استخدامی موضوع ادامه اجرای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی و همچنین بخشنامه شماره 2727/ مورخ 20/5/71 آن سازمان جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.


بخشنامه قانون حمایت از آزادگان

(بخشنامه شماره 6006/د مورخ 22/10/72)

از آنجا که پس از تصویب و ابلاغ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ادامه اجرای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی مورد سئوال واقع گردیده بود. موضوع از طریق این سازمان از هیأت‌ محترم دولت استفسار گردید. پاسخ واصله، حاکی از آن است که چون دولت به موجب تبصره 4 ماده 3 و تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت، مخیّر به اعطای امتیازاتی به آزادگان گردیده است. آزادگان عزیز می‌توانند با درخواست کتبی یکی از دو امتیاز فوق‌الاشاره (امتیازات مذکور در بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 و یا امتیازات مذکور در ماده 13 قانون حمایت از آزادگان) را انتخاب نمایند و دستگاهها حسب مورد مکلف به تأمین این درخواست و اصلاح احکام آنان می‌باشند. لذا ضمن ابلاغ مراتب فوق، متن ذیل بعنوان تبصره 2 به ردیف 11 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/1371 الحاق می‌گردد :

تبصره 2 : صرفاً آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مجلس شورای اسلامی را ندارند در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود.


دستورالعمل اجرایی ضریب افزایش سنواتی کارکنان برای اعضاء بسیج

(بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/71)

پیرو بخشنامه شماره 705/د مورخ 16/2/1371 و در ادامه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز درنظر گرفته شده است که به منظور ساده‌کردن مقررات و پرهیز از ابهامات احتمالی، مفاد این بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ 1/1/1370 جایگزین بخشنامه شماره 705/د مورخ 16/2/1371 می‌گردد.

1- کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک‌ مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

2- آزادگان، اسرا و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر40% از کارافتادگی، رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه خدمات متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی31/6/1359 لغایت 29/5/1367 (تاریخ آتش‌بس) همواره از یک ‌گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود (براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردار خواهند شد.

3- آزادگان، اسرا و مفقودین با بیش از سه‌ سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان با بیش از40% ازکارافتادگی، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق‌الذکرهمواره از دوگروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.

4- امتیازات بندهای 2 و 3 در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.

5- میزان فوق‌العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد گردید.

6- درصورتی که مستخدم نتواند بدلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود :

الف ـ عدم پیش‌بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی

ب ـ عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر (مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)

ج ـ داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یا دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی یا تحصیلات کمتر از آن

7- گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 به مدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه

8- باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشته‌اند به شرح زیر تعیین می‌گردد :

الف ـ گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز (یا دوسال فرماندهی دسته) را بعهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 3 تعیین شده است.

ب - گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را بعهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 5 تعیین شده است.

ج -‌ گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر و عناوین همتراز را بعهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 7 تعیین شده است.

تبصره 1 : عناوین همتراز مذکور در بندهای فوق مطابق جداول پیوست می‌باشد که طی نامه شماره 1897-41/م مورخ 12/1/1370 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام شده است.

تبصره 2 : درصورتی‌که افراد مزبور از نظر مدرک‌تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروه‌های 3، 5 و 7 باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.

9- میزان افرایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ترتیب ذیل محاسبه می‌گردد :

الف ـ به ازاء هرسال سابقه خدمت داوطلبانه درجبهه تا تاریخ23/5/1369 به‌میزان 6درصد

ب ـ به ازاء هرسال سابقه خدمت غیرداوطلبانه درجبهه تا تاریخ23/5/1369به‌ میزان 3 درصد

ج ـ به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان 6 درصد

تبصره 1 : سنوات تشویقی در هریک از موارد فوق‌الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی برمبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می‌گردد.

تبصره 2 : در مورد جانبازان، هر10% ازکارافتادگی آنان به منزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می‌باشد.

تبصره 3 : مناطق جنگی و جنگزده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب توسط ستادکل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره 4 : ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگزده بازسازی نشده بعد از 1/1/1370 منوط به تأئید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

10- به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأئید ستادکل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی به میزان تا 3 درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می‌گردد.

11- به مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 23/5/1369 به جبهه‌های جنگ تحمیلی اعزام شده‌اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی به میزان 6 درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از 1/1/1370 تعلق خواهد گرفت. کسر سال به نسبت قابل احتساب می‌باشد.

12- مدت حضور در جبهه، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و بدلیل فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی‌باشد.

تبصره 1 : صرفاً مدت اسارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دو برابر قابل احتساب خواهد بود.

تبصره 2 : صرفاً آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی را ندارند در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 13629/10/14د مورخ 18/11/72 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ  گردیده است.