بخشنامه دستورالعمل اجرایی ضریب افزایش سنواتی کارکنان برای اعضاء بسیج

[1] در اجرای بند 9 بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/71 به پیوست دستورالعمل اجرایی ضریب ‌افزایش سنواتی تشویقی کارکنان اعضاء بسیج فرم ( گواهی ‌خدمت اعضاء بسیج ) ارسال می‌گردد. مقتضی است فرم ذیل را جهت اعضا مشمول بند فوق تکمیل و تا پایان وقت اداری30/9/73 به اداره کارگزینی دفترمرکزی ارسال نمایید.

 

       «گواهی خدمت اعضاء بسیج »         

 

شماره.......................

                                                                                تاریخ..................... 

                                                                  

سلام علیکم،

بدینوسیله گواهی می‌شود خواهر/ برادر بسیجی                     فرزند

با شماره شناسنامه           از تاریخ                 به عضویت بسیج درآمده و لغایت

با عنوان                          ادامه داشته است و مشمول بند        ( درصد) دستورالعمل اجرایی بند 9 بخشنامه شماره 2727 مورخ 20/5/71 سازمان اموراداری و استخدامی کشور می‌گردد.

  

 

                                                                 فرمانده / رئیس ستاد.. ...............................


دستورالعمل اجرایی ضریب افزایش سنواتی کارکنان برای اعضاء بسیج

(بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/71)

پیرو بخشنامه شماره 705/د مورخ 16/2/1371 و در ادامه اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، امتیازات دیگری برای ایثارگران عزیز درنظر گرفته شده است که به منظور ساده‌کردن مقررات و پرهیز از ابهامات احتمالی، مفاد این بخشنامه حاوی امتیازات جدید و امتیازات قبلی از تاریخ 1/1/1370 جایگزین بخشنامه شماره 705/د مورخ 16/2/1371 می‌گردد.

1- کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک‌ مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود.

2- آزادگان، اسرا و مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان تا حداکثر40% از کارافتادگی، رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه خدمات متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه در فاصله زمانی31/6/1359 لغایت 29/5/1367 (تاریخ آتش‌بس) همواره از یک ‌گروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود (براساس نظام هماهنگ پرداخت) برخوردار خواهند شد.

3- آزادگان، اسرا و مفقودین با بیش از سه‌ سال سابقه اسارت یا مفقودیت، جانبازان با بیش از40% ازکارافتادگی، رزمندگان با بیش از سه سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق‌الذکرهمواره از دوگروه تشویقی بالاتر از گروه استحقاقی خود برخوردار می‌گردند.

4- امتیازات بندهای 2 و 3 در مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال خواهد شد.

5- میزان فوق‌العاده شغل براساس مقطع تحصیلی بالاتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد گردید.

6- درصورتی که مستخدم نتواند بدلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می‌شود :

الف ـ عدم پیش‌بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی

ب ـ عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر (مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)

ج ـ داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یا دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی یا تحصیلات کمتر از آن

7- گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367 به مدت حداقل یکسال متوالی یا متناوب در جبهه‌های نبرد حق علیه

8- باطل مسئولیت فرماندهی گروهان به بالا را داشته‌اند به شرح زیر تعیین می‌گردد :

الف ـ گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز (یا دوسال فرماندهی دسته) را بعهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 3 تعیین شده است.

ب - گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و عناوین همتراز را بعهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 5 تعیین شده است.

ج -‌ گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح بالاتر و عناوین همتراز را بعهده داشته‌اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 7 تعیین شده است.

تبصره 1 : عناوین همتراز مذکور در بندهای فوق مطابق جداول پیوست می‌باشد که طی نامه شماره 1897-41/م مورخ 12/1/1370 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام شده است.

تبصره 2 : درصورتی‌که افراد مزبور از نظر مدرک‌تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد شرایط هر یک از گروه‌های 3، 5 و 7 باشند همواره در دو گروه بالاتر از گروه استحقاقی خود قرار خواهند گرفت.

9- میزان افرایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ترتیب ذیل محاسبه می‌گردد :

الف ـ به ازاء هرسال سابقه خدمت داوطلبانه درجبهه تا تاریخ23/5/1369 به‌میزان 6درصد

ب ـ به ازاء هرسال سابقه خدمت غیرداوطلبانه درجبهه تا تاریخ23/5/1369به‌ میزان 3 درصد

ج ـ به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان 6 درصد

تبصره 1 : سنوات تشویقی در هریک از موارد فوق‌الذکر علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی برمبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می‌گردد.

تبصره 2 : در مورد جانبازان، هر10% ازکارافتادگی آنان به منزله یکسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه از نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می‌باشد.

تبصره 3 : مناطق جنگی و جنگزده مذکور و مقاطع زمانی مربوط به ترتیب توسط ستادکل نیروهای مسلح و ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره 4 : ادامه استفاده مستخدمین از امتیاز مربوط به مناطق جنگزده بازسازی نشده بعد از 1/1/1370 منوط به تأئید ستاد بازسازی مناطق جنگی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

10- به ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأئید ستادکل نیروهای مسلح خواهد رسید افزایش سنواتی به میزان تا 3 درصد علاوه بر افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوط اعطاء می‌گردد.

11- به مستخدمینی که پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی از تاریخ 31/6/1359 لغایت 23/5/1369 به جبهه‌های جنگ تحمیلی اعزام شده‌اند در قبال هر سال خدمت در جبهه افزایش سنواتی تشویقی به میزان 6 درصد آخرین حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه آنان از 1/1/1370 تعلق خواهد گرفت. کسر سال به نسبت قابل احتساب می‌باشد.

12- مدت حضور در جبهه، اسارت و مفقودیت در قبل از استخدام رسمی فقط مشمول امتیازات این بخشنامه خواهد بود و بدلیل فقدان مجوز قانونی از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی‌باشد.

تبصره 1 : صرفاً مدت اسارت آزادگان از لحاظ بازنشستگی کماکان دو برابر قابل احتساب خواهد بود.

تبصره 2 : صرفاً آزادگانی که تمایل به استفاده از امتیازات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/68 مجلس شورای اسلامی را ندارند در شمول امتیازات این بخشنامه خواهند بود.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 9676/12/15 د مورخ 21/11/74 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.