فوق‌العاده محل خدمت

[1] پیرو بخشنامه شماره 6597/12/18د مورخ 10/6/76 پرداخت فوق‌العاده محل خدمت به اعضاء مشمول نظام‌ هماهنگ موضوع ماده 3 آیین‌نامه فوق‌العاده بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت به شرح ذیل می‌باشد. فوق‌العاده محل خدمت در کلیه نقاط به استثناء استان تهران 5% حقوق مبنای گروه مربوط است و شامل مستخدمانی می‌شود که محل جغرافیای خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه‌ای در شهرستان به نقطه‌ای در یک شهرستان دیگر تغییر می‌یابد.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 1590/12/20د مورخ 15/2/78 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است و از تاریخ1/1/77 قابل اجرا می‌باشد.