مراجع تأییدکننده کارنامه‌ها و گواهی های تحصیلی

[1] با عنایت به بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به آگاهی می‌رساند، طبق رای ششصد و چهل ‌و پنجمین جلسه شورای‌ عالی آموزش و پرورش مورخ 26/12/1378 کلیه کارنامه‌ها و گواهی‌های تحصیلی صادره از مدارس با امضای متصدی امور دفتری (یا فردی که عهده‌دار این مسئولیت می‌باشد) و مهر و امضای مدیر مدرسه دارای اعتبار خواهد بود.

لازم است به هنگام استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، تأییدیه تحصیلی پایان دوره متوسطه (تأییدیه دیپلم) داوطلبین را از اداره آموزش و پرورش منطقه مربوط حسب مورد درخواست نمایند.


 

[1] ـ این  بخشنامه طی  شماره 24752/12/22د مورخ28/12/80 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده  است.