بهره مندی روسای واحدهای سازمانی و مدیران کل دفترمرکزی از ۸۰ درصد مزایای اعضای هیأت علمی

 [1] با توجه به پیشنهاد معاونت هماهنگی در خصوص نحوه بهره مندی روسای واحدها، مدیران کل دفتر مرکزی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری می باشند از 80در صد مزایای هیات علمی ،مقررگردید اصولا" انتخاب ایشان بر اساس توانایی ، تخصص ، تجربه و خبرویت ایشان صورت می پذیرد لذا لزوم استفاده از امتیاز های پیش بینی شده در دستورالعمل نبوده و تعیین میزان ضرایب بهره مندی کماکان برعهده رئیس جهاددانشگاهی خواهد بود.ضمنا" درخصوص آندسته از اعضای محترمی که قبل از تهیه دستورالعمل از مزایای 80درصد بهره مند بودند و در حال حاضر امتیاز لازم را کسب ننموده اند فرجه یک ساله به ایشان داده و کماکان تا پایان سال 1395 از مزایای فوق بهره مند خواهند بود. 


 

[1]- طی شماره 1116/95/ص مورخ 30/1/1395 به واحدها ابلاغ شد.