نحوه تشکیل شورای بکارگیری خویشاوندان نسبی و سببی اعضاء

[1] با عنایت به بخشنامه شماره14474/50/24د مورخ 5/7/82 موضوع ممنوعیت استخدام خویشاوندان مدیران و اعضای جهاد دانشگاهی پیشنهاد می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری خویشاوندان سببی و نسبی اعضای شاغل در واحدهای سازمانی اعم از واحدها، پژوهشکده‌ها،‌ سازمان‌ها، موسسات و مراکز تابعه که تعداد پرسنل تمام وقت آنها حداقل 75 نفر می‌باشد با رعایت سایر مفاد بخشنامه فوق‌الذکر در شورایی مرکب از افراد ذیل در خود واحدها انجام و فقط بکارگیری خویشاوندان سببی و نسبی رئیس و معاونین و مدیران این واحدها و کلیه اعضای سایر و احدهای سازمانی کما فی‌السابق در شورای اداری و استخدامی مورد بررسی قرارگیرد. توضیح اینکه تعداد 12 واحد، 3 پژوهشکده و یک سازمان دارای شرایط فوق می‌باشند که جمعیتی حدود2760 نفر (حدود63 درصدکل اعضای تمام وقت) ‌از اعضای جهاد دانشگاهی را در بر می‌گیرند.

 

 ترکیب شورای پیشنهادی:

1-   رئیس واحد سازمانی

2-   معاون پشتیبانی (و خدمات تخصصی)‌

3-   یک نفر از اعضای هیات علمی با معرفی رئیس واحد و تایید رئیس‌ جهاد دانشگاهی


 

[1]-  این بخشنامه طی شماره 18595/10/28د مورخ 18/6/86 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ  گردیده است.