گروه ارفاقی به بسیجیان

[1] بدینوسیله ضوابط اعطای یک گروه ارفاقی به بسیجیان که در جلسه مورخ 30/11/85 شورای اداری و استخدامی به تصویب رسیده است جهت اجرا از تاریخ 1/1/86 ابلاغ می‌گردد. شایان ذکر است مجموع گروه‌های اعطایی به اعضا به استناد این بخشنامه و ضوابط اعطای گروه‌های تشویقی به اعضای غیرهیات ‌علمی سه گروه شامل دو گروه تشویقی و یک گروه ارفاقی می‌باشد. به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح فراخوانی بسیج موضوع بخشنامه شماره 53400/41مورخ 27/12/75 سازمان امور اداری و استخدامی ارسال می گردد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره 13144/12/28د مورخ 31/4/86 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.