نحوه تطبیق اعضاء دارای مدارج هنری با ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

[1] با توجه به مصوبه هیات محترم امناء مبنی بر تطبیق اعضاء دارای مدارج هنری با ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان کشور به پیوست ضوابط مربوط ارسال می‌گردد.

بدیهی است جهت بهره‌مندی از مزایای ضوابط مذکور دارا بودن شرایط بند ج ماده 1 و 2 برای متصدیان پست‌های هنری و تایید درجه هنری توسط شورای ارزیابی هنرمندان ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ضروری است. همچنین ارتقاء گروه و انتصاب جدید براساس ماده 9 ضوابط اجرایی و بندهای آن قابل اقدام می‌باشد. شایان ذکر است بهره‌گیری از امتیازات ضوابط مربوط تا زمانی میسراست که فرد با شرایط فوق انجام وظیفه نماید و در صورت تغییر پست و وظیفه، امتیاز ارائه شده حذف می‌گردد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره 26207/10/29د مورخ 6/9/87 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.