آیین نامه اموال جهاد دانشگاهی

[1] فصل اول: کلیات

ماده 1: کلیه اموال منقولی که در تصرف مالکانه جهاد دانشگاهی بوده و یا به نحوی از انحاء به تصرف مالکانه آن درآید مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

تبصره1: اموالی که به نحوی از انحاء موقتاً به اختیار جهاد دانشگاهی درآید، اموال امانی محسوب و در صورتی‌که مدت نگهداری آن بیش از یک ماه باشد، از نظر ثبت مشخصات آنها در دفاتر و تنظیم حساب تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.

 

ماده 2: اموال منقول جهاد دانشگاهی به دو نوع تقسیم می‌شود:

1-  اموال مصرفی: شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزاً یا کلاً از بین می‌رود.

2-  اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرارداد.

 

ماده 3: اموال غیرمصرفی که به علت کمی قیمت، ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد و مصالح و لوازمی که در ساختمان به کار می‌رود و لوازم یدکی، از نظر اجرای این آیین‌نامه در حکم اموال مصرفی است. فهرست این قبیل اموال در لیست پیوست شماره یک درج شده است.

 

فصل دوم: جمعداران اموال و وظایف آنان

ماده 4: به منظور حفظ و نگهداری حساب اموال منقول جمعدارانی انتخاب و منصوب می‌شوند.

تبصره 1: جمعداری لوازم آزمایشگاهها، کارگاهها و نظایر آن بر عهده کسانی واگذار خواهد شد که دارای اطلاعات مربوط باشند.

تبصره 2: جهادهای دانشگاهی یک نسخه از احکام جمعداران را بلافاصله پس از صدور به قسمت اموال دفتر مرکزی ارسال خواهند داشت.

 

ماده 5: جمعدار مسئول‌ حفظ و نگهداری اموالی است که در ابواب جمعی او قرار دارد و متعهد به انجام وظایفی است که در این آیین‌نامه به عهده وی واگذار شده است.

 

ماده 6: جمعدار باید اموال موجود در هر اتاق یا محل را به یکی از کارکنان که از طرف مسئول بخش اداری مالی معرفی می‌شوند و مورد اعتماد جمعدار می‌باشد بسپارد و صورت آنرا با ذکر مشخصات در سه نسخه تنظیم و به امضای او برساند، نسخه سوم در اتاق یا محل مربوط الصاق خواهد شد. صورت‌های مزبور باید در اول هر سال با رسیدگی‌های لازم از طرف جمعدار تجدید گردد.

تبصره: هر نوع نقل و انتقال در اموال تحویلی به هر یک از اعضاء موضوع این ماده باید با اطلاع قبلی جمعدار به عمل آید تا در صورت مربوط قید گردد و هرگاه کسر و نقصانی در اموال مزبور بوجود آید، نامبردگان مکلفند مراتب را با گواهی مسئول بخش ذیربط برای اقدامات لازم کتباً به جمعدار اعلام دارند.

 

ماده 7: جمعدار مکلف است در مواقعی که خروج مالی از واحد ابوابجمعی او ضرورت پیدا می‌کند، پروانه خروج را که شامل مشخصات کامل مال باشد به امضای خود و مسئول بخش ذیربط صادر نماید، پروانه خروج باید در دفتر مطابق نمونه مربوط ثبت شود و هرگاه خروج مال به طور موقت صورت گرفته باشد تاریخ برگشت آن نیز در ستون ملاحظات قید خواهد شد.

 

ماده 8: در صورتی که سمت جمعداری به نحوی از انحاء سلب شود، نامبرده مکلف است اموال ابوابجمعی خود را با حضور حسابدار جهاد ذیربط یا نماینده او ضمن تنظیم صورتمجلس به جمعدار جدید تحویل دهد.صورت مجلس تحویل به ترتیب شماره اموال در 5 نسخه تهیه و به امضای تحویل گیرنده و حسابدار یا نماینده او خواهد رسید و نسخ آن به قسمت اموال دفترمرکزی،  بخش یا واحد استفاده‌کننده مال و حسابدار محل و تحویل‌گیرنده و تحویل دهنده داده خواهد شد.

تبصره: حسابدار ذیربط از تاریخ وصول صورت‌ مجلس موضوع این ماده در ظرف یکماه به حساب دوره تصدی جمعدار قبلی رسیدگی نموده و در صورتی که کسر و نقصانی در ابوابجمعی وی وجود نداشته باشد، مفاصا حساب صادر و به او تسلیم خواهد نمود. رونوشت مفاصا حساب و لغو حکم باید به قسمت اموال دفترمرکزی ارسال شود.

 

ماده 9: جمعدار مکلف است برای هر یک از اموال غیر مصرفی ابوابجمعی خود شماره‌ای اختصاص دهد و در مورد اموالی که الصاق برچسب به آنها میسر است برچسب لازم با توجه به شماره تخصیصی تهیه و به مال الصاق نماید.

تبصره 1: بر چسبهای مورد نیاز هر جهاد توسط دفترمرکزی تهیه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد ولی تا زمانی که این برچسب تهیه و در اختیار جهادها قرار نگرفته است، از برچسبهای قبلی استفاده شود.

تبصره 2: در الصاق برچسب باید دقت به عمل آید تا به هیچ وجه صدمه و خراشی به مال وارد نشود.

تبصره 3: در مورد اشیاء عتیقه و نفیسه در صورت امکان عکس رنگی تهیه و در محل مناسب نگهداری خواهد شد.

 

فصل سوم: طرز تنظیم دفاتر و صورتحساب اموال

ماده 10: جمعدار مکلف است سیاهه اموال رسیده و فرستاده واحد ابواب جمعی خود را در دفاتر اموال بر طبق نمونه‌ای که از طرف قسمت اموال تهیه و توسط مسئول بخش اداری و مالی دفترمرکزی ابلاغ خواهد شد، به ترتیب شماره اختصاص داده شده به مال ثبت نماید.

تبصره: اموال رسیده شامل کلیه اموالی است که به جمعدار تحویل داده شود، اموال فرستاده شامل کلیه اموالی است که طبق مقررات این آیین‌نامه دستور حذف آن صادر و یا به واحد جمعداری دیگرمنتقل شده باشد.

 

ماده 11: جمعدار مکلف است صورتحساب اموال غیرمصرفی رسیده و فرستاده نیمه اول هر سال را تا آخر مهرماه همان سال و صورتحساب نیمه دوم را تا آخر فروردین ماه سال بعد از روی دفاتر اموال در سه نسخه تنظیم و پس از گواهی حسابدار ذیربط یک نسخه از آن را به وی، یک نسخه آن را به قسمت اموال دفتر مرکزی و نسخه سوم را نزد خود نگهداری نماید. حکم این ماده شامل اموال امانی نیز خواهد بود که براساس تبصره ماده یک باید برای آنها حساب نگهداری شود.

 

ماده 12: جمعدار اموال مصرفی (انباردار) مکلف است اموال رسیده و فرستاده ابواب جمعی خود را در دفتری مطابق نمونه‌ای که از طرف قسمت اموال تهیه و توسط مسئول بخش اداری و مالی دفتر مرکزی ابلاغ خواهد شد، ثبت نموده و صورت موجودی آخر سال خود را در سه نسخه تنظیم و پس از گواهی حسابدار ذیربط تا آخر فروردین ماه سال بعد یک نسخه آن را به قسمت اموال دفترمرکزی و یک نسخه دیگر را به حسابدار ذیربط ارسال و نسخه سوم را نزد خود نگهداری نماید.

 

ماده 13: دفاتر حساب‌اموال و دفتر ثبت پروانه‌های خروجی به صورت پلمپ شده از طرف حسابداری دفترمرکزی به حسابدار جهادها تحویل می‌گردد و در اولین صفحه دفتر تعداد صفحات دفتر و شماره تقاضا و نام جهاد استفاده کننده دفتر قید و مراتب به حسابدار ابلاغ می‌گردد. حسابدار مکلف است دفتر پلمپ شده را تحویل جمعدار داده و پس از اخذ رسید و تأییدآن یک نسخه ازآن را به قسمت اموال دفترمرکز ی ارسال نماید.

تبصره: دفاتر مذکور باید بدون خدشه و قلم خوردگی نگاهداری شود و هرگاه اشتباهی در ثبت اقلام رخ دهد جمعدار مکلف است توضیح لازم را به  امضای خود در ستون ملاحظات یا در محل مناسب دیگری در مقابل نام مال با جوهر قرمز قید نماید.

 

فصل چهارم: وظایف حسابدار

ماده 14: به منظور نظارت در حساب اموال هر جهاد وظایف زیر به عهده حسابدار محل گذارده می‌شود.

1-  رسیدگی و گواهی صورت حساب اموال رسیده و فرستاده جمعدار یا جمعداران مربوط.

2-  نظارت بر تحویل و تحول اموال بین جمعداران و امضاء صورت مجلس تحویل و تحول.

3-  رسیدگی به موجودی جمعداران در مواردی که از طرف قسمت اموال دفتر مرکزی درخواست می‌گردد.

4-  رسیدگی به حساب دوره تصدی جمعداران اموال و صدور مفاصا حساب.

5-  اعلام خطاها و جرایم جمعدارانی که موقع رسیدگی به ابوابجمعی آنان معلوم شود مرتکب خطا و یا جرمی شده‌اند به قسمت اموال دفتر مرکزی.

6-  موافقت با حذف اموال از ابواب جمعی و حساب جمعدار که بر اثر فروش یا انتقال یا آتش‌سوزی یا سرقت یا حوادث مشابه آن از تصرف جمعدار خارج شده است پس از موافقت قسمت اموال دفتر مرکزی.

 

ماده 15: در موردی که جمعدار از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل اموال میسر نباشد، ابواب جمعی وی با حضور کمیسیونی مرکب از مسئول قسمت اموال دفترمرکزی و حسابدار و مسئول بخش استفاده کننده مال یا نمایندگان آنان به جمعدار جدید تحویل خواهد شد. صورت مجلس تحویل با ذکر علت عدم حضور جمعدار قبلی به ترتیب شماره اموال در 5 نسخه تنظیم و به امضای اعضای کمیسیون مذکور و جمعدار جدید خواهد رسید و نسخ آن به قسمت اموال دفتر مرکزی، بخش استفاده کننده مال حسابدار و تحویل گیرنده‌ تسلیم و نسخه آخر برای اطلاع جمعدار قبلی ارسال خواهد شد

تبصره: در صورت لزوم به تشخیص دفتر مرکزی، دادستان مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.

 

فصل پنجم: وظایف قسمت اموال دفتر مرکزی

ماده 16: به منظور رسیدگی به اموال موجود، نظارت و تمرکز حساب اموال جهادهای دانشگاهی قسمت اموال در واحد حسابداری دفترمرکزی تشکیل و وظایف زیر به عهده آن محول می‌شود:

1-  دریافت صورتحساب‌ها و مدارک مربوط به اموال ( موضوع مواد 11و 12 و تبصره ماده یک این آیین‌نامه) از جهادهای دانشگاهی.

2-  رسیدگی به صورت حسابهای اموال واصله از جهادها و ثبت آن با مشخصات کامل در دفاتر مربوط.

3-  درخواست تعقیب مأمورینی که طبق این آیین‌نامه وظایفی به عهده آن محول شده است در مراجع صلاحیت‌دار قضایی و اداری در صورت ارتکاب جرم یا خطا.

4-  اعزام مأمور به جهادها به منظور رسیدگی به موجودی اموال آنها در مواقع مقتضی.

5-  درخواست هرگونه اسناد و مدارک مربوط به اموال از جهادهای دانشگاهی.

 

فصل ششم: موارد حذف، فروش، انتقال، سرقت و سایر حوادث

ماده 17: اموال منقول جهاد دانشگاهی در موارد زیر باید فروخته شود.

1-  در مواردی که قابل استفاده نباشد (اموال اسقاط).

2-  در مواردی که زائد بر احتیاج باشد (اموال زائد)

 

ماده 18: جمعدار مکلف است در موارد لزوم و حداقل سالی یکبار صورت ریزاموال زائد یا اسقاط را به تفکیک طبق نمونه‌ای که از طرف قسمت اموال دفترمرکزی تهیه و توسط مسئول بخش اداری و مالی ابلاغ می‌گردد، تنظیم نماید و این صورتها پس از تأیید دبیر جهاد استفاده ‌کننده مال جهت تحصیل موافقت و صدور دستور فروش به قسمت اموال دفتر مرکزی ارسال خواهد گردید.

تبصره: فروش اموال زائد یا اسقاط بر طبق آیین‌نامه معاملات جهاد دانشگاهی که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید، صورت می‌گیرد.

 

ماده 19: هرگاه اموال غیرمصرفی ابوابجمعی واحد جمعداری یک جهاد به واحد جمعداری جهاد دیگر منتقل شود. باید سند انتقال بر طبق نمونه مربوط صادر گردد. [2]

تبصره: انتقال اموال غیرمصرفی جهاد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منوط به تصویب بخش اداری و مالی دفتر مرکزی است.

 

ماده 20: هرگاه اموالی سرقت شود یا به علت آتش‌سوزی، زلزله، سیل و یا حوادث دیگر از بین برود جمعدار مربوط مکلف است بلافاصله جریان واقعه را طی صورت مجلسی که مطابق نمونه تنظیم خواهد شد به بخش استفاده کننده مال اطلاع دهد تا پس از تأیید دبیر جهاد مزبور، مراتب به قسمت اموال دفترمرکزی برای رسیدگی و تعقیب گزارش گردد.

 

ماده 21: اموال سرقت شده از جهادها در دو صورت از ابوابجمعی جمعدار کسر و حذف آن در دفاتر مربوط عمل خواهد شد:

1-  در صورت دستگیری سارق، رسیدگی به موضوع مراحل نهایی خود را در مراجع صلاحیتدار طی نموده و مال به دست نیامده باشد.

 

2-  در صورت پیدا نشدن سارق یا مال سرقت شده از تاریخ اطلاع به مراجع انتظامی یکسال گذشته باشد و بی‌گناهی و عدم سوء نیت جمعدار نیز مورد تأیید دبیر جهاد و رئیس شورای مرکزی واقع گردد.

تبصره: هرگاه مال سرقت شده بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.

 

ماده 22: در مواردی که اموال ابوابجمعی جمعداری سرقت یا فروخته یا انتقال داده شود و یا به علت حوادثی از بین برود جمعدار مکلف است مشخصات کامل و مدارک مربوط را که پس از رسیدگی لازم مورد موافقت حسابدار قرار گرفته است به ضمیمه گزارشی دایر بر تقاضای حذف اموال مزبور از طریق جهاد متبوع به قسمت اموال دفترمرکزی ارسال دارد تا دستور حذف آن صادر شود.

 

فصل هفتم: مقررات مختلف

ماده 23: در مواردی که مسئولین بخشها مطلع شوند که براثر اقدامات عمدی یا بی‌مبالاتی، تمام یا قسمتی از اموال ابواب جمعی جمعداران مربوط از بین رفته است یا بی‌ترتیبی‌هایی در وضع اموال مزبور مشاهده نماید، مکلف هستند بلافاصله چگونگی را برای رسیدگی و استیفای حقوق جهاد به حسابدار جهاد متبوع اعلام نمایند.

 

ماده 24: جهادهای دانشگاهی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه براساس مقررات پراکنده عمل می‌کردند، مکلفند حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ، خود را با این آیین‌نامه تطبیق دهند.

 

ماده 25: این آیین‌نامه در تاریخ 14/10/67 در 25 ماده و 14 تبصره به تصویب کمیسیون آیین‌نامه و مقررات‌ جهاد دانشگاهی رسید و از تاریخ‌ تصویب‌ کلیه‌ مقررات مغایر لغو اعلام‌ می‌گردد.

 

لیست اموال در حکم مصرفی موضوع ماده 3 آیین‌نامه اموال جهاد دانشگاهی[3]

‌1- لوازمات و ادوات روی میز تحریر از قبیل شیشه روی میز ـ جای سنجاقی ـ زیرسیگاری ـ جای پاکت ـ جای قلم ـ جای تقویم ـ دواتهای فلزی و بلوری ـ قلم ـ خودنویس از نوع معمولی به استثنای سرویسهای تحریر گرانقیمت.

2- وسایل ‌تنظیف ازقبیل جاروها و کف ‌شورهای دسته‌دار فلزی‌ معمولی به ‌استثنای جاروهای برقی.

1-   بشکه از هر قبیل.

2-   وسایل و ظروف پلاستیکی، لعابی، روئی، حلبی، آهن سیاه و سفید از قبیل: کاسه ـ بشقاب ـ سینی ـ قابلمه ـ سطل ـ لگن ـ آب‌پاش ـ آفتابه ـ بخاری و زیر بخاری (به استثنای بخاریهای روکش‌دار)

3-   لوازم ساختمانی از قبیل تیرهای آهنی و چوبی و دستشویی و نظایر آن.

4-   لاستیک و لوازم یدکی خودروها.

5-   انواع لوله‌های لاستیکی و نایلونی و شیشه‌ای.

6-   لیوان آبخوری و پارچ شیشه‌ای از نوع معمولی.

7-   کلاه ـ تابلوهای واحدها و آرمها که از حلب  یا آهن سیاه و یا تخته ساخته شده باشد.

8-   زیلوهای پنبه‌ای، پتو، بالش، تشک، پرده.

9-   لوازم راهسازی و بنایی از قبیل : بیل ـ کلنگ ـ چکش ـ فرقان ـ قلم سنگ‌ تراشی ـ سرند ـ الک ـ غربال ـ شنکش ـ تاوه ـ ماله و نردبان چوبی.

10- انواع چراغهای نفت‌ سوز فتیله‌ای معمولی.

11- لوازم نجاری و آهنگری از قبیل: سوهان ـ رنده ـ انواع قیچی (کلاً غیربرقی) شیشه، آچار.

12- وسایل و لوازم خطوط مخابرات و شبکه‌های‌ برقی از قبیل: سیم‌آهنی و مسی ـ کابلهای هوایی و زمینی انواع‌کربی ـ  انواع مقره ـ انواع‌لامپ و حباب ـ کلید، پریز و تقسیم برق.

13- انواع باطریها.

14- لوازم یدکی مربوط به ماشین‌آلات و دستگاههای گیرنده و فرستنده و عکاسی و فیلم‌برداری و آزمایشگاهی و نظایر آن.

15- انواع کیفهای دستی ـ ساک و خورجین (به استثنای کیفهای سامسونت).

16- انواع گیره، لوله‌های آزمایش، انواع جای لوله‌های آزمایش.

17- انواع جعبه‌های چوبی ـ انواع سه پایه ـ تخته سیاه ـ تخته زیرپایی.

18- انواع فیلم، نوار ضبط‌ صوت

19- زنگ اخبار و نمراتور آن

20- انواع مهرهای لاستیکی و فلزی و استامپ و تاریخ‌زن

21- انواع کف‌پوش از نوع پلاستیک، لاستیک، مشمع و فیبر.

22- ماشین نمره 2 غیربرقی ـ جای صابون ـ چراغ الکلی.

23- سوراخ‌کن ـ زونکن ـ تیغ موکت‌بری.


 

[1]- این آیین‌نامه طی بخشنامه شماره 20721/50/9د مورخ 22/10/1367 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[2]- این ماده در هشتمین جلسه کمیسیون آیین‌نامه در مورخ 24/12/1367 به ترتیب فوق اصلاح گردیده است.

[3]- این لیست مربوط به پیوست شماره یک موضوع ماده 3 آیین‌نامه اموال جهاد دانشگاهی است.