آیین نامه اجرایی آیین نامه اموال جهاد دانشگاهی

[1] فصل اول: کلیات

ماده 1: هرگونه استخدام جدید برای تصدی شغل جمعداری ممنوع می‌باشد.

تبصره : چنانچه دفترمرکزی تشخیص دهد وضعیت یک جهاد به نحوی است که استخدام فردی را به عنوان جمعداری ایجاب می‌نماید، مجوز استخدام صادر خواهد شد.

 

ماده2 : جهادهای دانشگاهی مکلفند جمعداران را از بین اعضاء رسمی خود که حداقل دو یا سه سال سابقه خدمت داشته باشند انتخاب نماید.

 

ماده 3: جمعدار عضو واحد حسابداری بوده و زیر نظر مسئول واحد در ارتباط با قسمت اموال دفتر مرکزی فعالیت می نماید.

 

ماده4: جهادهای دانشگاهی می‌توانند در صورت لزوم با تغییر شغل اعضاء رسمی خود آنها را به‌ طور تمام‌وقت به سمت جمعداری بگمارند در مورد احکام این جمعداران مطابق فصل دوم رفتار خواهد شد.

 

فصل دوم: احکام جمعداران

ماده 5:احکام جمعداران توسط مسئول بخش اداری و مالی جهادهای دانشگاهی صادر می‌گردد. مسئولین اداری و مالی مکلفند رونوشت حکم جمعدار را به حسابداری و کارگزینی جهاد متبوع، کارگزینی و قسمت اموال دفتر مرکزی ارسال نماید.

 

ماده6: چون حسابدار هرجهاد درباره اموال جهاد دانشگاهی متبوع، وظایفی را عهده‌دار است بایستی احکام جمعداران با موافقت حسابدار صادر گردد.

 

ماده7: در ‌صورتی‌ که اعضاء رسمی جهاد دانشگاهی تغییر شغل داده و به طور تمام‌ وقت عهده‌دار پست جمعداری گردند، مسئول ‌اداری و مالی جهاد دانشگاهی مربوط مکلف است مراتب را به کارگزینی دفترمرکزی جهت تصحیح عنوان‌ پست در حکم ‌حقوقی وی ارسال نماید. کارگزینی دفترمرکزی موظف است یک نسخه از حکم ‌جدید را به قسمت اموال دفترمرکزی ارسال نماید. مسئول ‌بخش اداری مالی موظف است یک نسخه از حکم جدید را به جمعدار متبوع تحویل نماید.

تبصره: پست جمعداری برابر با مسئول قسمت می‌باشد.

 

ماده 8: انتصاب اعضاء رسمی که به طور تمام وقت در پست جمعداری انجام وظیفه می‌نمایند و یا این وظیفه را علاوه بر وظیفه قبلی خود تقبل کرده‌اند به پست دیگر تا موقعی که حساب دوره عملیات او تسویه نشده است ممنوع می‌باشد.

 

فصل سوم: مقررات مختلف

ماده 9: دامهایی مانند اسب، گاو، قاطر، گوسفند، بز و الاغ از نظر تنظیم حساب مشمول مقررات مواد 9 و 11 آیین‌نامه اموال می‌باشد ولی الصاق برچسب بر روی آنها لازم نیست.

 

ماده 10: جهادهای دانشگاهی مکلفند کلیه اموال غیرمصرفی خود را که تا قبل از تصویب آیین‌نامه اموال بر اساس مقررات دیگر ثبت و الصاق بر چسب نموده‌اند، با مقررات جدید تطبیق داده و از برچسبهای جدید استفاده نمایند.

تبصره: برچسبهای سابق از تاریخ تحویل برچسبهای جدید فاقد اعتبار بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده 11: مسئول بخش اداری و مالی مکلف است دفتر اموال سابق را با ذکر تعداد صفحات و تعداد اموال هرصفحه، لاک و مهرکرده و تحویل قسمت اموال دفترمرکزی داده و رسید اخذ نماید.


 

[1]- این آیین‌نامه طی بخشنامه‌شماره 20721/50/9د مورخ 22/10/1367 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.