معافیت پاداش پایان خدمت کارکنان از پرداخت مالیات

[1] بخشنامه شماره 2762/53 مورخ 17/4/76 مدیر کل محترم امور ذیحسابیها و نظارت مالی به انضمام رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در خصوص معافیت پاداش پایان خدمت کارکنان از کسر مالیات جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.


معافیت پاداش پایان خدمت کارکنان از پرداخت مالیات

(بخشنامه شماره 2762/53 مورخ 17/4/76)

گزارش شماره 909 ـ 4/30 مورخ 31/1/1376 شورایعالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 7/3/1376 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده 3 "قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت" متعاقب بخشنامه شماره 4044/8748-4/30 مورخ 28/8/1375 می‌باشد، به این دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب‌پذیرکارمند و تأمین بخشی از نیازها و هزینه‌های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، علیرغم بندهای 2 و 3 بخشنامه یاد شده ممکن است موضوع شمول هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه سوابق امر و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید  نظر به اینکه کمک هزینه‌های موضوع ماده 3 ”قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های‌ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 مجلس شورای اسلامی“ برای جبران بخشی از هزینه‌ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم یا ورثه بلافصل او پرداخت می‌گردد، علیهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمی‌باشد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره 6030/13/18 مورخ 26/5/76 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.