نحوه احتساب و وصول حق بیمه قرارداد های تحقیقاتی و حسابرسی

[1] به‌ پیوست تصویر بخشنامه شماره 5562/52 مورخ 26/4/78 سازمان تأمین اجتماعی درخصوص نحوه احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و حسابرسی جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.


بخشنامه مربوط به نحوه احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و حسابرسی

(بخشنامه شماره 5562/52 مورخ 26/4/78)

باتوجه به تصمیمات هیأت محترم مدیره در جلسه 3/3/78 موضوع مصوبه شماره 4112/1100 مورخ 2/4/78 در مورد نحوه احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین قرارداهای حسابرسی منعقده با مؤسسات حسابرسی به ترتیب زیر مقرر می‌دارد :

 

الف ـ قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا مؤسسات وابسته به آنها به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می‌شود، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه‌ها باشد طبق بند 12 بخشنامه 149 درآمد عمل گردد به این ترتیب که اگر دانشگاه یا مرکز علمی طبق پرونده‌ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلاً کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشند بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصا حساب مربوطه صادر شود.

در مواردی که مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در مورد مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی می‌باشند و آنرا جهت حسابرسی دراختیار سازمان قرار می‌دهند، جزء قراردادهای مشمول بخشنامه 1/149 محسوب شده و دفاتر قانونی آنان مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده قرار می‌گیرد. به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود.

در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی باتوجه به استفاده از رایانه، نرم‌افزار و  برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده 4 تصویب‌نامه مورخ 24/1/70 منضم به بخشنامه 149 درآمد به مأخذ هفت درصد محاسبه و وصول می‌گردد.

در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دسته ‌جمعی) منعقد شود باتوجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ‌ناپذیربودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار (بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می‌شوند) چون شرایط مربوط به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی حاصل نمی‌گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور به طول کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود.

 

ب ـ قراردادهای حسابرسی

باتوجه به اینکه فعالیت مؤسسات حسابرسی به نوع فنی تلقی و توسط کارکنان آنان و عمدتاً در محل مؤسسات مذکور انجام می‌گیرد. لذا چنانچه مؤسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند جزء فعالیتهای موضوع بخشنامه 1/149 درآمد قرار گرفته و درصورتیکه دارای دفاتر قانونی باشندو آن را جهت انجام حسابرسی دراختیار سازمان قراردهند براساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر گردد.

مفاد این دستورالعمل شامل قراردادهایی که حق بیمه آنها قبلاً مطالبه و قطعی شده است نمی‌گردد. مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل، کارشناسان درآمد ادارات کل استانها و رؤسا و مسئولین درآمد واحدها می‌باشند.

 


 

[1] ـ این بخشنامه طی شماره 18808/13/20د مورخ 1/11/78 به واحدهای‌جهاد دانشگاهی ابلاغ ‌گردیده است.