تذکر جهت اعلام به موقع قطع همکاری اعضاء به هردلیل به منظور جلوگیری از ایجاد بدهی بیمه تامین اجتماعی

[1] به اطلاع می‌رساند بر اساس رویه‌ای که اخیراً توسط برخی از شعب سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ گردیده است،  محاسبات مربوط به دریافت بیمه ماهانه سازمانهای تحت پوشش بر مبنای تعداد نفرات ذکر شده در لیست ماه قبل آن سازمان انجام شده و مورد مطالبه تأمین‌اجتماعی قرار می‌گیرد بدیهی است براساس روال فوق در صورت عدم درج نام یا پرداخت حق بیمه هر یک از پرسنل در ماه جدید (بدلایلی همچون خاتمه فعالیت، مرخصی بدون حقوق و...) شعب مربوطه حقوق بیمه این افراد را محاسبه و به حساب بدهی جهاد منظور نموده و در پایان سال با ارسال صورتحساب بدهی نسبت به وصول آن اقدام می‌نمایند،  لذا به منظور جلوگیری از انباشت بدهی کاذب و همچنین عدم پرداخت حق بیمه اضافی ضروری است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا همه ماهه در صورت قطع حقوق هریک از پرسنل (تحت هر عنوان) مراتب همزمان با پرداخت حق بیمه به شعبه ذیربط اعلام گردد.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 231/13/24د مورخ 18/1/82 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.