هزینه‌ چاپ آگهی‌ های مطبوعاتی

[1] به پیوست تصویر نامه شماره 8752/53 مورخ 11/11/83 وزارت امور اقتصادی و دارایی منضم به نامه شماره 16635/124 مورخ 13/1/83 اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.


هزینه‌ چاپ آگهی‌های مطبوعاتی

(بخشنامه شماره 8752/53 مورخ 11/11/83)

با توجه به بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشنامه 65199 مورخ 18/12/78 معاون اول محترم رئیس‌جمهور خواهشمند است دستور فرمائید کلیه ذیحسابی‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهایی که بیش از 50% از سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد ضمن همکاری درخصوص اجرای ضوابط مربوطه، هزینه چاپ کلیه آگهی‌های مطبوعاتی را برابر مقررات مؤکداً پس از رؤیت گواهی ارزش چاپ صادره از سوی اداره تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی این اداره کل پرداخت نمایند.


 

 [1]- این بخشنامه طی شماره 28822/13/25د مورخ 25/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ  گردیده است.