ثبت رویدادهای مالی مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده

 [1] پیرو بخشنامه‌های شماره27316/13/29 مورخ 18/9/1387 و 34386/13/29 مورخ 20/11/87 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، به منظور  ایجاد وحدت رویه در ثبت رویدادهای مالی لازم است کلیه واحدها درپایان هر دوره سه ماهه پس از تهاتر حساب علی الحساب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات برارزش افزوده پرداختنی جهت بستن حساب‌های فوق و انتقال آن به دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، نسبت به انجام ثبت‌های لازم به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- درصورتی که حساب علی الحساب مالیات بر ارزش افزوده دارای مانده گردد.

کمک بلاعوض پرداختی به واحدها –دفتر مرکزی XXX(معادل مانده حساب)

علی الحساب مالیات بر ارزش افزودهXXX(معادل مانده حساب)

 

2- درصورتی که حساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی دارای مانده گردد.

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنیXXX(معادل مانده حساب)

بانکXXX(معادل مانده حساب)

 

3- واحدها باید نسبت به بستن مانده حساب سنوات گذشته علی الحساب مالیات بر ارزش افزوده وهمچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی به همین روش و با هماهنگی با اداره حسابداری دفتر مرکزی اقدام نمایند.

 

4- با توجه به لزوم تفکیک اطلاعات ( حسب درخواست سازمان امورمالیاتی )فرمهای پیوست به عنوان جایگزین فرمهای بخشنامه های قبلی ارسال می گردد. لازم به ذکراست فایل مربوطه در سایت http://acecr.ac.ir/download/mbaa.zip در دسترس می باشد . این فرمها جامع بوده و در برگیرنده اطلاعات چهار فصل است ،لذا ضمن دقت در تکمیل اطلاعات می بایست فرمها وسی دی مذکور را  حداکثر تا تاریخ 05/07/90 به اداره کل امور مالی ارسال گردد.


 

[1]- این بخشنامه طی شماره 28400/90/د مورخه 29/6/1390 به واحدها ابلاغ شده است.