دستورالعمل نحوه ثبت و نگهداری وجوه واریزی نامشخص و چک‌های بین راهی

[1] «موضوع ماده 61 آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی »

تعاریف :

وجوه نامشخص به وجوهی اطلاق می‌شود که ظرف 3 ماه از تاریخ واریز آن به حساب‌های اعتبارات جاری/ تملک سرمایه‌ای علت واریز و همچنین مشخصات واریز کننده وجوه مزبور معین نشده باشد.

چکهای بین راهی به چکهایی اطلاق می‌شود که ذینفع ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور آن جهت وصول چک به بانک مراجعه ننموده است.  

 

الف: وجوه واریزی نامشخص

1-  درمورد وجوه فاقد مشخصات واریز کننده به حسابهای بانکی اعتبارات جاری و تملک سرمایه‌ای پس‌از انجام پیگیری‌های لازم و مشخص نشدن واریز کننده ابتدا ثبت زیر در دفاتر انجام می‌شود.  

 

حساب بانک اعتبارات جاری / سرمایه‌ای ***

                                                       حساب وجوه دریافتی نامشخص ***

 

2- پس از ثبت فوق لازم است وجوه مزبور به حسابی که به منظور نگهداری وجوه نامشخص افتتاح شده است واریز و همزمان ثبت زیر در دفاتر انجام شود.  

 

 حساب بانک وجوه نامشخص و چکهای بین راهی ***

                                           حساب بانک اعتبارات جاری / سرمایه‌ای ***

 

3- پس از تعیین مشخصات واریز کننده، ابتدا می‌بایست نسبت به انتقال وجوه مورد بحث به حسابهای بانکی اعتبارات جاری/سرمایه‌ای (حسب مورد) اقدام و متعاقباً ثبتهای زیر در حسابها صورت پذیرد.

 

حساب بانک اعتبارات جاری / تملک سرمایه‌ای ***

                                       حساب بانک وجوه نامشخص و چکهای بین راهی***

                        حساب وجوه نامشخص ***

                                                                            حساب مربوط ***

4- در صورت پرداخت وجوه مزبور به ذینفع از جانب ذیحسابی، ‌ثبت زیر در حسابها انجام خواهد شد.

         حساب مربوط ***

                                               حساب بانک اعتبارات جاری / سرمایه‌ای ***

 

ب: چکهای بین راهی

1- درمورد چکهای بین راهی حسابهای اعتبارات جاری و تملک سرمایه‌ای که در صورت مغایرت بانکی تحت عنوان چکهای وصول نشده انعکاس دارد، لازم است در پایان هرسال ثبت زیر در دفاتر انجام شود.  

    حساب بانک اعتبارات جاری / سرمایه‌ای ***

                                                         حساب چکهای بین راهی ***

 

2- پس از ثبت فوق لازم است معادل وجوه مزبور به حسابی که به منظور نگهداری این وجوه افتتاح شده است واریز و همزمان ثبت زیر در دفاتر انجام شود.

 حساب بانک وجوه نامشخص و چکهای بین راهی ***

                                              حساب بانک اعتبارات جاری / سرمایه‌ای ***

 

3- در صورت مراجعه صاحب چک جهت تایید مجدد آن ( که به سبب مقررات وضع شده بانک از پرداخت آن خوداری نموده است ) لازم است ضمن ابطال چک مزبور و صدور چک جدید از حساب وجوه نامشخص و چکهای بین راهی، ثبت زیر در حسابها صورت گیرد.

 

 حساب چکهای بین راهی ***

                                      حساب بانک وجوه نامشخص و چکهای بین راهی ***

 

4- بدیهی است در صورت مراجعه ذینفع قبل از موعد مقرر در بند 1، ذیحسابی فقط نسبت به تایید مجدد چک اقدام خواهد نمود.

این دستورالعمل به استناد ماده 61 آیین‌نامه مالی معاملاتی جهاد دانشگاهی تنظیم و در تاریخ 31/6/83 به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی رسید و از آن تاریخ لازم الاجرا می‌باشد.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 10468/50/26د مورخ2/5/84  به واحدهای جهادانشگاهی ابلاغ گردیده است.