ممنوعیت تحویل فضاهای فیزیکی

[1] اخیراً مشاهده شده است که برخی از رؤسای واحدها، بخشی از فضاهای فیزیکی متعلق به جهاددانشگاهی یا در اختیار این نهاد را به عناوین مختلف به دانشگاه ذیربط تحویل می‌دهند. با توجه به اهمیت موضوع و پیشگیری از تصمیمات ناصواب احتمالی که منجر به وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به این نهاد می‌گردد، هرگونه نقل و انتقال یا تحویل فضاهای در اختیار واحدهای جهاددانشگاهی با دانشگاهها و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی بدون هماهنگی و کسب مجوز از دفتر مرکزی ممنوع می‌باشد. شایان ذکر است تفویض اختیار ماده 36 آئین‌نامه مالی و معاملاتی نافی این بخشنامه نمی‌باشد.


 

[1] - این بخشنامه طی شماره 52633/91/د مورخ10/5/91  از سوی ریاست محترم جهاددانشگاهی به واحدها ابلاغ گردیده است.