فروش اموال منقول مازاد بر نیاز

 [1] در اجرای بند (8) مصوبه جلسه مورخ 01/07/1393 کمیسیون موضوع ماده (50) آیین نامه مالی و معاملاتی که به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی رسیده است ، از تاریخ ابلاغ بخشنامه حاضر ، هنگام فروش اموال اسقاط و مازاد بر نیازی که ارزش دفتری آنها یک ریال بوده و قیمت خرید آنها کمتر از یک میلیون ریال می باشد ، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون مذکور نخواهد بود . بدیهی است در اجرای مصوبه مذکور ، رعایت تبصره (2) ماده (67) و سایر مقررات و قوانین موضوعه ضروری باشد .


 

[1]- طی شماره 13346/93/ص مورخ 7/8/1393 ابلاغ شد.