صدور صورتحساب اصلاحی

 [1] با توجه به نامه شماره 1397/267/ص مورخ 29/11/1393 مدیرکل محترم دفتر فنی و اعتراضات مودیان مـعاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی که در پاسـخ بـه نامه شـمـاره 16391/93/ص مورخ 04/10/93 این نهاد ارائه گردیده است واحدها می توانند در مواردی که قراردادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده اما ارزش افزوده از کارفرما اخذ نگردیده با ارائه فاکتور اصلاحی(معطوف به صورتحساب ها یا صورت وضعیت های صادره قبلی) که پیرو فاکتور قبلی و فقط به میزان مبلغ مالیات بر ارزش افزوده باشد نسبت به مطالبه ارزش افزوده به نرخ همان سال اقدام نمایند. شایان ذکر است کلیه مبادلات مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باید مستند به فاکتور رسمی و یا صورت وضعیت انجام کار باشد.


 

[1]- طی بخشنامه شماره 7329/94/ص مورخ 7/5/1394 ابلاغ شد.