نحوه نگهداری ، ثبت حساب مرکز آموزشی های متمرکز (کمک، پرستاری و موارد مشابه)

[1]به منظور ایجاد وحدت رویه در ثبت رویدادهای مالی مرتبط با برگزاری دوره های آموزشی (کمک پرستاری و...) و با توجه به اینکه از کل شهریه دوره 15% بعنوان سهم دفتر مرکزی و وزارت بهداشت منظور می گردد. لذا ضرورت دارد در هنگام وقوع این رویداد مالی ثبت های ذیل در دفاتر  واحدهای برگزار کننده دوره های مذکور انجام پذیرد.

 

در دفاتر واحدها

 

در هنگام دریافت چک تضمین :

حسابهای انتظامی x

                                                               طرف حسابهای انتظامی x

 

در هنگام واریز وجه توسط دفتر مرکزی به حساب واحدها:

بانک   x

                                                          پیش دریافت  فعالیتهای آموزشی  x

 

در پایان هر ترم یا پس از اتمام دوره دو حالت ممکن است وجود داشته باشد :

ا

لف) در صورتی که مبلغ پیش دریافت معادل 85% (سهم واحد) باشد

پیش دریافت x

                                                                                     درآمدها فعالیتهای آموزشی x

                                                                                        (معادل 85% سهم واحد)

 

ب) در صورتی  که مبلغ پیش دریافت کمتر از 85% (سهم واحد )باشد.

پیش دریافت x

بدهکاران واحدهای / دفتر مرکزی x

                                                                                    درآمد فعالیتهای آموزشی x

                                                                                       (معادل 85% سهم واحد)

 

در هنگام پرداخت هزینه های برگزاری این دوره ها :

هزینه / به تفکیک مواد هزینه x

                                                                   حسابهای پرداختنی / بانک x

 

 

در هنگام عودت چکهای تضمینی به دانشجویان :

طرف حسابهای انتظامی    x

                                      حسابهای انتظامی     x


 

[1]- طی شماره 12041/94/ص مورخ 16/7/1394 ابلاغ شد.