موارد ممنوعیت استفاده از کد اقتصادی و شناسه ملی جهاددانشگاهی

 [1] احتراماً، به استحضار می رساند برخی از شرکتها و موسسات زیرمجموعه جهاددانشگاهی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند از جمله تعاونی های مسکن و مصرف ، موسسات آموزش عالی و... و همچنین برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه قراردادهایی با جهاددانشگاهی همکاری می کنند ، در خرید و فروش های خود از کد اقتصادی یا شناسه ملی و بعضاً از نام جهاددانشگاهی استفاده نموده اند و باعث ایجاد مغایرت در گزارشات سامانه امور مالیاتی کشور موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم با ثبت های حسابداری در جهاددانشگاهی گردیده و درنهایت منجر به تحمیل جرائم مالیاتی به جهاددانشگاهی شده است.

لذا تقاضا دارد کلیه واحدهای جهاددانشگاهی بر لزوم عدم استفاده از کد اقتصادی ، شناسه ملی و نام جهاددانشگاهی توسط مجموعه های فوق الذکر تاکید نمایند . در صورت مشاهده مجدد این موضوع در گزارشات ماده 169، جریمه تحمیل شده از اعتبارات واحد مربوطه کسر خواهد شد.


 

[1]- طی شماره 23958/95/ص مورخ 16/11/1395 به واحدها ابلاغ گردید.