نصاب شناسایی اموال

[1] به پیوست بخشنامه شماره 139574/51  مورخ 01/08/1395 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص مبلغ اموال منقول در حکم مصرفی و نحوه شناسایی اموال جهت اجرا خدمتتان ارسال می گردد.


 

[1]- طی شماره 5730/96/ص مورخ 14/04/1396 به واحدها ابلاغ شد.

 

دانلود نامه نصاب:


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل