آیین‌ نامه شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی

 

در اجرای آیین‌نامه نحوه تشکیل گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه مصوب پنجاه و سومین جلسه هیأت‌امنای جهاددانشگاهی، آیین‌نامه”شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی“ به شرح زیر تدوین می‌گردد:

 

ماده 1 : هدف

شورای گسترش تشکیلات پژوهشی در جهت تحقق اهداف برنامه‌های توسعه جهاد دانشگاهی و با اهداف توسعه‌، هدایت، نظارت و هماهنگی تحقیقات در جهاد دانشگاهی تشکیل می‌گردد.

 

ماده 2 : ترکیب اعضای شورا[1]

1-           رئیس جهاد دانشگاهی (رئیس شورا)

2-           معاون پژوهش و فناوری (نایب رئیس)

3-           معاون آموزشی

4-           رئیس یا معاون پژوهشی یکی از دانشگاه های جهاددانشگاهی به انتخاب رییس جهاددانشگاهی

5-           یک نفر از رؤسای پژوهشکده‌های خارج از پژوهشگاهها به انتخاب رؤسای آنها

6-           دو نفر از اعضای هیأت‌ علمی جهاد دانشگاهی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و تصویب شورای علمی

7-           مسئول گروه تخصصی ذی ربط حسب مورد

8-           یک نفر از معاونان پژوهشی واحدها به انتخاب آنها

9-           معاون پشتیبانی و مدیریت منابع

10-         یک نفر از رؤسا یا معاونان پژوهشی پژوهشگاهها به انتخاب رؤسای پژوهشگاهها

 تبصره1 : جلسات شورا با حضور رئیس یا نایب رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و نحوه تشکیل جلسه و تصمیم‌‌گیری در آن تابع آیین‌نامه داخلی شورا خواهد بود.

تبصره2 : مدت عضویت اعضای ردیف‌های 4، 5 و 6 و 8 و 10 در شورا دو سال است.

تبصره3 : دبیرخانه شورا در دفتربرنامه ریزی پژوهشی حوزه معاونت پژوهش و فنآوری تشکیل و اداره آن برعهده مدیرکل برنامه ریزی پژوهشی است.

-         مسئول دبیرخانه در جلسات شورا بدون حق رأی شرکت خواهد کرد.

 

ماده 3 : وظایف شورا

1-           تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

2-           تصویب دستورالعمل‌ها و پرسشنامه‌های ‌اجرایی تأسیس‌گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه

3-           تعیین معیارها و اولویتها در تأسیس گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها  با توجه به سیاستهای مصوب شورای علمی

4-      بررسی درخواست ها و اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس گروه پژوهشی، پژوهشکده وپژوهشگاه‌ها  با توجه به آیین‌نامه نحوه تشکیل گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه

5-           ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیتهای گروه‌های پژوهشی واحدها و پژوهشکده ها

6-           صدور موافقت اصولی برای تأسیس گروه پژوهشی، پژوهشکده، پژوهشگاه 

7-           صدور موافقت قطعی برای تشکیل گروه‌های پژوهشی 

8-      تأییدصلاحیت پژوهشکده و پژوهشگاه برای اخذ موافقت قطعی و ارجاع آن به مراجع ذیربط برای تصویب

9-      تصویب معیارها و ملاکهای ارزیابی بر فعالیت گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها

10-       نظارت و ارزیابی فعالیتهای گروه‌های پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه‌ها  

11-       نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و رسیدگی و تصمیم گیری در مورد نحوه ادامه فعالیت گروه‌های پژوهشی

12-       تصویب برنامه‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی

13-     بررسی و تصمیم گیری درخصوص لغو مجوز فعالیت گروه های پژوهشی و ارائه پیشنهاد برای لغو مجوز فعالیت پژوهشکده ها و پژوهشگاهها به هیات امنا

14-       ارائه گزارش سالانه شورا جهت ارائه به مراجع ذیربط

 

ماده 4: مصوبات شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی توسط  رئیس شورا یا نایب رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.

 

ماده 5 : این آئین نامه در 5 ماده و سه تبصره بر اساس پیشنهاد شورای علمی در تاریخ 1/10/1394 در پنجاه و سومین جلسه هیأت امناء جهاددانشگاهی به تصویب  رسید و طی پنجاه و ششمین، هفتاد و هفتمین، یکصد و بیست و ششمین و یکصد و سی و ششمین جلسه هیأت امنای جهاددانشگاهی مواردی از آن اصلاح گردید که از تاریخ ابلاغ، جایگزین آئین­ نامه­ های قبلی می­شود و کلیه آئین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.


 

[1]- اصلاحیه براساس یکصدو سی و ششمین جلسه هیأت امناء مورخ 1/10/94  که طی شماره 17679/94/ص  مورخ 23/10/94 به معاونت پژوهش و فناوری ابلاغ گردیده است.