آیین‌ نامه تاسیس صندوق تعاون معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

[1] ماده 1 : مقدمه

به منظور افزایش بهره‌گیری، ارتقاء سطح و تقویت کمی و کیفی فعالیت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی و نیز ایجاد تسهیل و مساعدت برای انجام طرح‌های ویژه و مهم توسط واحدها و پژوهشکده‌ها در سراسر کشور، صندوق تعاون پژوهش جهاد دانشگاهی که از این به بعد ”صندوق “ نامیده می‌شود در معاونت پژوهش و فناوری تشکیل می‌گردد. این صندوق  با استفاده از وجوه حاصل از کمک معاونت پژوهش و فناوری، حق عضویت سالانه، سپرده‌ها، تسهیلات بانکی و اعتبارات دریافتی از سایر منابع، هدایا و کمک‌های اشخاص حقوقی و کارمزد طرح‌ها برای مصارف ذیل به اعضای خود وام اعطا می‌کند:

1-           کمک مالی به طرح‌های مهم کارفرمایی که برای شروع فعالیت نیازمند تأمین اعتبار هستند.

2-           کمک به انجام طرح‌های ویژه و مهم در پژوهش‌های توسعه‌ای، کاربردی

3-           کمک برای تأمین فضا، و تجهیزات فنی لازم در خصوص اجرای پروژه‌های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی

4-           به ثمر رساندن طرح‌ها از مرحله آزمایشگاهی تا مراحل نیمه‌صنعتی و صنعتی

5-           اعطای تسهیلات برای شرکت در مناقصات داخلی و بین‌المللی درخصوص طرح‌های پژوهشی

 6-           کمک به انجام تحقیقات مشترک میان واحدها و پژوهشکده‌ها

تبصره : صندوق می‌تواند سالانه حداکثر معادل 25% تسهیلات خود را به متقاضیان دریافت تسهیلات که هنوز به عضویت صندوق درنیامده‌اند پرداخت نماید، واحدها یا پژوهشکده‌هایی که از صندوق وام می‌گیرند باید به عضویت صندوق درآیند.

 

ماده 2 : تعاریف

1-           اعضاء: عبارت است از واحدها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی که مطابق با آیین‌نامه صندوق به عضویت صندوق درآمده باشند.

2-           موجودی عضو : عبارت است از موجودی هر عضو درصندوق به ریال و برابراست با مجموع مبالغ‌ حق عضویت‌های سالانه و سپرده عضو

3-           واحد موجودی : عبارت است از مبلغی معادل حق عضویت سالانه که هر ساله توسط شورای صندوق تعیین می‌گردد.

4-      واحد زمانی : عبارت است از مدت توقف « موجودی » هر عضو یا سپرده‌گذار در حساب صندوق که بازاء آن یک امتیاز به عضو تعلق می‌گیرد. واحد زمانی توسط شورای صندوق تعیین می‌گردد.

5-      حق عضویت سالانه : مبلغی است که توسط شورای صندوق تعیین و بازاء هر سال مالی توسط هر عضو به حساب صندوق واریز می‌گردد. حق عضویتی که برای هر سال مالی صندوق پیش‌ از شروع سال مالی یا در میانه‌های سال پرداخت می‌شود برای عضویت همان سال معتبر است و پس از انقضاء سال مالی جزء اندوخته عضو محسوب می‌شود و تا زمان انصراف از عضویت قابل بازپرداخت نمی‌باشد.

6-      سپرده عادی : مبلغی است که از سوی عضو و یا سپرده‌گذار غیرعضو به عنوان سپرده به حساب صندوق واریز می‌گردد. این سپرده حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت درخواست سپرده‌گذار به او مسترد می‌شود.

7-      سپرده مدت‌دار : سپرده‌هایی که از زمان سپردن آنها به صندوق از سوی سپرده‌گذار حداقل به مدت یک‌ سال می‌گذرد سپرده مدت‌دار نامیده می‌شود. به سپرده‌های مدت‌دار بازاء هر سال ‌ماندن در حساب صندوق برای هر واحد موجودی یک امتیاز بیش از امتیاز سپرده عادی تعلق می‌گیرد. در مقابل سپرده مدت‌دار تنها در پایان مدت سپرده گذاری و یکماه  پس از وصول درخواست قابل بازپرداخت است.

8-      سپرده ویژه : مبلغی که از سوی عضو و یا سپرده‌گذار به عنوان سپرده‌ با شرایط خاص به حساب صندوق واریز شود، از امتیازات ویژه‌ای در مورد تأمین تسهیلات برای عضو مورد نظر برخوردار خواهد بود و استرداد آن نیز تابع ضوابط خاصی است که حسب مورد توسط شورای صندوق تعیین خواهد شد.

9-           تسهیلات ویژه : وامهایی که با تصویب شورای صندوق خارج از نوبت و یا بیشتر از مقدار تعیین شده قبلی به اعضاء پرداخت می‌گردد.

10-        نسهیلات عادی : وامهایی که طبق ضوابط صندوق به اعضاء پرداخت می‌گردد.

11-     تعلیق عضویت : در صورتیکه یکی از اعضاء صندوق تعهدات خود را انجام ندهد پس از دو اخطار کتبی و بعد از تصمیم شورای صندوق عضویت آن به حالت تعلیق درمی‌آید و با عضو تسویه حساب می‌شود.

12-     در صورت عدم تمایل به عضویت عضو به تعلیق درآمده، صندوق پس از محاسبه بدهی ایشان ما به‌ التفاوت موجودی عضو را حداکثر ظرف مدت 2 ماه به ایشان مسترد خواهدکرد.

13-     عضو به تعلیق درآمده جهت رفع تعلیق خود بایستی ابتدا تعهدات خود را نسبت به صندوق انجام و پس از قبول شورای صندوق، تعلیق آن برطرف خواهد شد.

تبصره : صندوق درخصوص اعطا تسهیلات عادی، تسهیلات ویژه، تعلیق عضویت اعضاء و موارد مشابه و برحسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

 

ماده 3 : اولویت‌بندی

1- امتیاز هر یک از اعضاء از رابطه زیر محاسبه می‌گردد:

مدت زمان توقف

×

مبلغ موجودی عضو

= امتیاز

واحد زمان

واحد موجودی

 

امتیازات اعضاء در پایان هر سال مالی عیناً به سال مالی بعد منتقل می‌گردد و میزان آن تحت تأثیر تغییر متغیرهایی نظیر واحد موجودی قرار نمی‌گیرد.

نرخ کارمزد های وامهای پرداختی با تصویب شورای صندوق در ابتدای هر سال تعیین می‌گردد.

مبلغ وام + کارمزدکل وام

= مبلغ قسط

مدت بازپرداخت وام

 

 

 

 

2- حداقل امتیاز کسب شده توسط اعضاء جهت پرداخت وام بایستی 10 باشد.

3- هنگام پرداخت وام در صورتی‌که دو واحد دارای امتیاز برابر گردند برای تعیین اولویت موارد ذیل مد نظر قرار خواهد گرفت:

الف - مدت زمان ماندگاری سپرده هر چه بیشتر باشد، اولویت پرداخت وام بیشتر است.

ب ـ مدت زمان اجرای ‌طرح هرچه کمتر باشد واحد مربوطه در اولویت ‌بالاتری قرار می‌گیرد.

ج ‌ـ طرح‌های کاربردی و درآمدزا نسبت به سایر طرح‌های پیشنهادی از اولویت بیشتری برخوردارند.

د ـ واحدهای تازه تأسیس و کوچکتر نسبت به واحدهای قدیمی و بزرگتر از اولویت برخوردارند.

ه‍ ـ واحدهای دارای سرمایه کمتر نسبت به واحدهای دارای سرمایه بیشتر اولویت دارند.

و ـ طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی مناسب‌تر در اولویت خواهند بود.

تبصره : مرجع تشخیص اولویت متقاضیان دریافت وام شورای صندوق خواهد بود.

 

ماده 4 : ارکان صندوق

صندوق دارای ارکان زیر است:

1-            مجمع عمومی صندوق

2-           شورای صندوق

3-           رئیس صندوق

ـ اعضای شورای صندوق عبارت است از:

1- معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی (رئیس صندوق)

2- مدیرکل دفتر نیازسنجی و پروژه‌یابی (نایب رئیس صندوق)

3-  مـدیـرکل برنامه‌ ریزی پژوهشی،

4- مـدیـر گــروه تخصصی ذیربط حسب مـورد

5- یک‌ نفر به انتخاب معاون‌ پژوهشی،

6- دو نفر از رؤسا یا معاونین پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌های عضو صندوق به انتخاب اعضای صندوق

تبصره : احکام اعضای شورای صندوق توسط معاون پژوهش و فناوری صادر می‌شود.

-         مدیر گروه بهره‌برداری از طرحها بدون حق رای دبیر شورای صندوق می‌باشد.

-      جلسات شورا با حضور رئیس و یا نایب رئیس و حداقل 3 نفر از اعضاء صندوق رسمیت دارد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران در جلسه نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود.

-     جلسات شورا با دعوت رئیس یا نایب رئیس حداقل هر ماه یکبار تشکیل می‌گردد و دستور جلسه شورا ضمیمه دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌شود.

-     مدت اعتبار احکام یک نفر منتخب معاون پژوهشی و دونفر منتخب اعضاء صندوق معاونین پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌های عضو صندوق از تاریخ صدور به مدت دوسال تمام می‌باشد. [2]

 

ماده 5 : وظایف و اختیارات ارکان صندوق

وظایف و اختیارات ارکان صندوق بشرح ذیل است :

الف : مجمع عمومی

شامل کلیه اعضای صندوق است که هر سال یکبار تشکیل شده و وظایف ذیل را برعهده دارد:

1-           بررسی عملکرد صندوق در سال گذشته

2-           تدوین خط مشی وسیاستهای کلی صندوق

3-           تصویب تراز سالانه

 

ب : شورای صندوق

1-           تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های صندوق

2-           تصویب دستورالعمل استفاده و بهره‌برداری از وجوه صندوق در چارچوب این آیین‌نامه.

3-           تصویب بودجه عملیاتی سالانه صندوق

 4-           تأیید گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن

5-           بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهایی که از طرف رئیس یا اعضاء شورای صندوق ارائه می‌گردد.

6-           اتخاذ تصمیم در مورد اعطای وام و هر گونه پرداخت از سوی صندوق.

7-           تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

 

ج : رئیس صندوق

1-           اجرای مصوبات شورا

2-           نمایندگی‌‌ حقوقی‌ صندوق در نیاز است) برابر اشخاص‌ حقیقی و حقوقی (تفویض رئیس‌ جهاد دانشگاهی‌

3-           تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به شورا

4-           امضاء اسناد صندوق

5-           انحلال صندوق با پیشنهاد شورای ‌صندوق، موافقت مجمع‌ عمومی و تأیید رئیس جهاد دانشگاهی صورت می‌گیرد.

6-           تهیه و پیشنهاد بودجه عملیاتی سالانه صندوق و ارائه آن به شورا

7-           نظارت بر اجرای مصوبات شورای صندوق

8-           ابلاغ تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای صندوق

9-           تهیه، تنظیم و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و ارائه آن به شورا جهت تصویب

10-       تهیه و تنظیم طرح‌ها و پیشنهادات رسیده جهت ارائه به شورای صندوق

 

ماده 6: سیاست‌ها و مقررات مالی

به‌ منظور تحقق اهداف ‌صندوق، سیاست‌های‌ مالی زیر از سوی شورای صندوق اعمال می‌گردد :

1-           جلب مشارکت مالی واحدها و پژوهشکده‌ها از سوی معاون پژوهش و فناوری،

2-           اعطاء تسهیلات مناسب،

3-           بکارگیری مکانیزم‌های‌‌ مناسب برای حفظ تعادل‌ دستیابی به‌ 4 حداقل ‌موجودی مورد نیاز

4-           تشویق اعضاء برای افزایش میزان و مدت سپرده‌گذاری،

5-           بهره‌گیری از کارمزدهای دریافتی برای افزایش اعتبارات مالی صندوق.

تبصره: صندوق دارای حساب ‌جاری با دو امضاء رئیس‌ شورا و ذیحساب (عامل ذیحساب) در یکی از بانک‌ها خواهد بود و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق این حساب انجام می‌شود.

 

ماده 7: تعهدات صندوق

1-            پس از تصویب شورای صندوق حداکثر ظرف مدت 10 روز بایستی مبلغ وام تصویبی به حساب عضو متقاضی واریز گردد.

2-           انجام‌ تسویه‌ حساب حداکثر یک ‌ماه پس از پایان ‌اقساط ‌وام و تأیید آن ازسوی رئیس‌ صندوق

 

ماده 8 : تعهدات عضو

1-            پرداخت اقساط به مبلغ کل وام دریافتی

تبصره : پرداخت وام دریافتی مطابق زمانبندی انجام شده

2-           ارائه گزارش پس از پایان طرح یا فعالیت به شورای صندوق

3-           سپردن ضمانت مناسب وام بدون اخذ تضمین ممنوع است.

 

ماده9 : سایر مقررات

1-           صندوق مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشد.

2-           حداقل 75% منابع مالی صندوق سالیانه به اعضاء آن تعلق می‌گیرد.

3-           در صورت انصراف هریک از اعضاء از عضویت درصندوق اقدامات ‌زیر صورت می‌گیرد.

 

الف) در صورتی که عضو یاد شده وام دریافت نکرده باشد مبلغ سپرده حداکثر طی مدت یک ماه و حق عضویت حداکثر طی 6 ماه از تاریخ انصراف به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید شورا به وی مسترد می‌گردد.

ب) در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت کرده باشد معادل وام دریافتی از وجوه پرداختی (اعم از سپرده و حق عضویت سالانه)‌ کسر گردیده و ما بقی به وی پرداخت می‌گردد. در صورتی که وجوه پرداخت شده توسط واحد، تکافوی وام پرداخت شده را نکند، ذیحساب جهاد دانشگاهی مکلف است پس از اعلام رسمی رئیس صندوق مابه‌التفاوت بدهی عضو را از طریق بودجه جاری واحد ذیربط یا به مورد اجرا گذاشتن تضمین، به صندوق پرداخت نماید.

ج) در صورت انحلال صندوق معاون پژوهش و فناوری، پس از استرداد حق عضویت‌ها و سپرده‌های اعضاء براساس بندهای الف و ب ماده 6 در مورد دارائی‌ها و دیون صندوق تصمیم‌گیری می‌نماید.

- تغییردرمفاد این آیین‌نامه به پیشنهاد شورای صندوق و تأیید رئیس جهاد دانشگاهی صورت می‌گیرد.

این آیین‌نامه مشتمل بر 9 ماده و 5 تبصره در تاریخ 19/4/81 به تأیید رئیس جهاد دانشگاهی رسیده و از سوی وی جهت اجرا به معاونت پژوهش و فناوری ابلاغ می‌گردد.


 

[1]- مصوب مورخ 19/4/81 ریاست محترم جهاد دانشگاهی

[2]- افزایش این بند طی بخشنامه شماره 16761/20/26 د مورخ 2/7/84 ازسوی معاونت پژوهش و فناوری به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.