آیین نامه شورای بررسی نهایی طرح ها

[1] ماده 1: به منظور بررسی و تصمیم گیری نهایی درمورد طرحهای پژوهشی و فناورانه پیشنهادی اعم از بنیادی، کاربردی،‌توسعه‌ای و نیمه صنعتی و انطباق آنها با اولویت‌ها و سیاستهای پژوهشی جهاددانشگاهی و برنامه‌های مصوب گروههای پژوهشی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی ، شورای بررسی نهایی طرحها در حوزه معاونت پژوهش و فن‌آوری جهاددانشگاهی تشکیل می‌ گردد.

 

تعاریف

ماده 2: کلیه فعالیتهای پژوهشی مورد نظر این آیین نامه،‌تحت عنوان "طرح" بیان می شود که با تقسیم بندی[2] کلی ذیل مطابقت دارد:

الف- طرحهای بنیادی: عبارت است از " کاوشهای اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته های علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی، انسانی ، اجتماعی و فرهنگی" ، طرحهای پژوهشی بنیادی را می توان به دو گروه بنیادی محض و بنیادی راهبردی تقسیم کرد.

ب- طرحهای کاربردی : هرنوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربردویژه ای در نظر گرفته شود.

ج- طرحهای توسعه ای : هرگونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به منظور تولید مواد، فرآورده ها، ابزارها، فرآیندهاو روشهای جدید و یا بهبود آنها صورت می‌گیرد.

د- طرحهای نیمه صنعتی: انجام تحقیقات تکمیلی ( امکان سنجی و مهندسی ) به منظور دستیابی به اطلاعات لازم برای طراحی و تدوین دانش فنی ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی

 

ماده 3:‌ وظایف شورای بررسی نهایی طرحها بدین شرح است:

1-     تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا

2-     تصویب شیوه نامه اجرایی در خصوص نحوه بررسی، تصویب طرحها و نظارت بر آنها

3-     تعیین ملاکها و معیارهای تصویب طرحها براساس سیاستها و الویتهای پژوهشی مصوب شورای علمی

4-     ارزیابی واتخاذ تصمیم نهایی درباره اجرا و تخصیص بودجه طرخهای پژوهشی و هدایت آنها در چهارچوب سیاستهای پژوهشی جهاددانشگاهی

5-     اعلام اختتام یا توقف طرحها براساس دستورالعملهای مربوط

6-     نظارت برحسن اجرای طرحها و رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به طرحهایی که از پیشرفت مناسب برخوردار نیستند.

7-     پیشنهاد در خصوص تشویق یا تنبیه واحد سازمانی مجری مطابق با دستورالعملهای مربوط به رئیس جهاددانشگاهی

8-     رسیدگی و اخذ تصمیم درباره تغییراتی که درحین اجرای طرحها بوجود می‌آید.

9-     ارائه پیشنهاد دستورالعملهای نظارتی برای حفظ حقوق مادی و معنوی حاصل از طرحها

10- ارائه پیشنهاد دستورالعملهای نظارتی برای حفظ حقوق مادی و معنوی حاصل از طرحها

11- پیشنهاد دستورالعملهای اجرایی برای همکاریهای مشترک با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در انجام طرحهای پژوهشی و فناورانه

تبصره1: ارزیابی تخصصی طرحها در شوراهای علمی پژوهشگاهها، پژوهشکده‌ها، گروههای پژوهشی و گروههای تخصصی معاونت پژوهش و فناوری انجام می‌گیرد.

تبصره2: شورای بررسی نهایی طرحها علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه  پژوهشکده‌ها و پژوهشگاهها، عنداللزوم می تواند تمام یا بخشی از وظایف مندرج در این ماده را به شورای علمی پژوهشگاهها و پژوهشکده ها و گروههای تخصصی معاونت پژوهش و فناوری واگذارنماید.

 

ترکیب شورا

ماده 4: شورای بررسی نهایی طرحها با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

الف: معاون پژوهش و فن آوری( رئیس شورا)

ب: مدیرکل راهبری پژوهش و فن‌آوری معاونت پژوهش و فناوری ( نایب رئیس و دبیر شورا)

ج: مسئولان گروههای تخصصی معاونت پژوهش و فناوری

د: یک نفر از روسای پژوهشگاهها و پژوهشکده ها به انتخاب رؤسای آنها

ﻫ - یک نفر از معاونان و مدیران پژوهشی واحدها و سازمان هایی جهاددانشگاهی به انتخاب معاونان پژوهشی آنها

و- دونفر از محققان برجسته به انتخاب معاون پژوهش و فن آوری

ز- یک نفر از معاونان پژوهشی پژوهشگاهها و پژوهشکده ها به انتخاب معاونان پژوهشی آنها

تبصره1: احکام کلیه اعضاء شورا پس از طی مراحل انتخاب، توسط رئیس جهاددانشگاهی صادر خواهد شد.

تبصره2: مدت عضویت اعضای ردیفهای «د» ،« ﻫ » ، «و» و «ز» 3 سال است.

 

ماده 5: مصوبات شورا از سوی رئیس یا نایب رئیس شورا ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 6: این آیین نامه شامل 6 ماده و 4 تبصره براساس پیشنهاد شورای علمی در یکصدو سی و ششمین جلسه هیات امناء مورخ 1/10/94  به تصویب رسید و جایگزین آیین نامه قبلی گردید و از تاریخ ابلاغ  آیین نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.


 

[1]- طی نامه شماره 17678/94/ص از سوی ریاست مورخ 26/10/94 به معاونت پژوهش و فناوری ابلاغ شد.

[2] - منبع تعاریف و تقسیم بندی، شورای پژوهشهای علمی کشور است.