آیین‌ نامه همکاری جهاد دانشگاهی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در قالب پایان نامه تحصیلات تکمیلی

[1] با عنایت به بند 5 محور «ب» سیاستهای تفصیلی و اولویتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی مصوب شورای علمی، آیین‌نامه همکاری پژوهشی جهاد دانشگاهی با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور در قالب پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای (Ph.D) به شرح زیر تنظیم و تدوین می‌گردد.

 

ماده 1: موضوع آیین نامه

موضوع این آیین‌نامه عبارتست از به کارگیری دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای انجام تمام یا بخشی از طرحهای پژوهشی مصوب جهاد دانشگاهی در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا

 

ماده 2 : اهداف

1-           ارتقاء سطح روابط و توسعه همکاریهای علمی متقابل بین جهاد دانشگاهی و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور.

2-           گسترش همکاری‌ دانشجویان با جهاد دانشگاهی به ‌منظور شناسایی و به‌کارگیری ‌دانشجویان مستعد.

3-      رشد و بالندگی علمی گروه‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی از طریق انتخاب طرحهای پژوهشی جهاد دانشگاهی به عنوان موضوع پایان نامه دانشجویان

4-           استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و بهره‌مندی مناسب‌تر از تواناییهای پژوهشی دانشگاه.

 

ماده 3 : نحوه پیشنهاد و تصویب پروژه

1-           پروژه‌های قابل ارائه به دانشجویان، توسط گروه‌های پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌ها تعریف و پیشنهاد می‌گردد.

2-           پروژه‌های پیشنهادی مطابق آیین‌نامه شورای بررسی نهایی طرحها مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار می گیرد.

3-           پس از تأیید پروژه پیشنهادی توسط شورای بررسی نهایی طرحها، موضوع جهت تصویب پایان نامه به دانشگاه ذیربط منعکس می‌گردد.

 

ماده 4 : نحوه تأمین بودجه پروژه

1-           بودجه پروژه مصوب به صورت مشترک و بر اساس موافقت جهاد دانشگاهی و دانشگاه ذیربط تأمین خواهد شد.

تبصره 1 : اعتباری که از سوی جهاد دانشگاهی تأمین می‌شود حتی‌الامکان مصروف خرید یا تأمین هزینه‌های تجهیزاتی پروژه خواهد شد.

تبصره 2 : تجهیزات خریداری‌ شده از محل اعتبار جهاد دانشگاهی متعلق به این ‌نهاد خواهد بود.

تبصره 3 : خدمات تخصصی و آزمایشگاهی مورد نیاز پروژه حتی‌الامکان در جهاد دانشگاهی انجام گیرد.

2-           مشارکت جهاد دانشگاهی در تأمین ‌بودجه پروژه متناسب با نیاز‌پروژه می‌تواند شامل ‌موارد ‌ذیل ‌باشد:

الف) تأمین مواد و تجهیزات

ب ) تأمین فضا و ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

ج  ) پرداخت حق‌الزحمه دانشجو و بخشی از حق‌الزحمه استاد راهنما و استاد مشاور

3-      چنانچه موضوع پروژه پیشنهادی جزو برنامه یکی از گروه‌های پژوهشی باشد، اعتبار آن توسط معاونت پژوهش و فنآوری جهاد دانشگاهی تأمین می‌گردد.

4-      چنانچه موضوع پروژه پیشنهادی بصورت موردی و خارج از برنامه گروه‌های پژوهشی باشد، اعتبار آن توسط معاونت پژوهش و فنآوری و واحد یا پژوهشکده ذیربط به طور مشترک تامین خواهد شد.

 

ماده 5 : نحوه نظارت بر اجرای پروژه پیشنهادی

1-      اولویت مشارکت جهاد دانشگاهی در پروژه‌هایی است که یکی از اساتید راهنمای آن اعضای هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی باشد؛ در غیراینصورت استادراهنمای پروژه باید با توافق جهاد دانشگاهی انتخاب شود.

2-           ازسوی جهاد دانشگاهی مسئولیت‌ اجرای‌ پروژه می‌تواند به استاد راهنما یا دانشجو واگذار شود.

3-          به منظور نظارت بر حسن ‌اجرای پروژه از سوی معاونت پژوهش و فنآوری و یا پژوهشکده متقاضی، یکی از اعضای هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی به عنوان استاد مشاور تعیین می‌گردد. استاد مشاور موظف است گزارش خود را در مقاطع تعیین شده به گروه پژوهشی ذیربط ارسال نماید.

تبصره: در مواردی‌که استاد راهنما از سوی جهاد معرفی گردد، معرفی استاد مشاور الزامی نیست.

 

ماده 6: تنظیم پایان نامه و نحوه اختتام آن

1-           محتوای گزارش هرپروژه می‌بایست بر اساس مطالب مندرج در پرسشنامه و مصوبه شورای بررسی نهایی طرحها باشد.

2-           نسخه‌های گزارش نهایی پروژه که به جهاد دانشگاهی ارائه می‌گردد میبایست مطابق ملاکهای دفتر مرکزی تنظیم و تدوین گردد.

3-           اعلام اختتام پروژه پس از تأییددانشگاه مطابق آیین‌نامه شورای بررسی نهایی طرحها صورت خواهد گرفت.

4-           در ابتدای پایان نامه، حمایت و همکاری جهاد دانشگاهی می‌بایست به طورمشخص ذکر گردد و در هنگام دفاع توسط دانشجو اعلام گردد.

5-           دانشجو موظف است زمان و محل جلسه دفاعیه را به اطلاع معاون پژوهش و فنآوری جهاد دانشگاهی برساند.

 

ماده 7 : مالکیت معنوی

1-           درصورتی‌که جهاد دانشگاهی فقط پیشنهاد دهنده موضوع پایان‌نامه باشد، می‌بایست یک نسخه از پایان نامه تسلیم جهاد دانشگاهی گردد.

2-      در صورتیکه مشارکت جهاد دانشگاهی مطابق بند 2 ـ ج ماده 4 باشد می‌بایست نام جهاد دانشگاهی در پایان نامه و در مقاله ارائه شده به عنوان سازمان حمایت کننده ذکر شود. همچنین تحویل سه نسخه از پایان نامه به جهاد دانشگاهی الزامی است.

3-      درصورتیکه مشارکت جهاد مطابق بند 2 الف ماده 4 باشد می‌بایست علاوه بر انجام شرایط ‌بند(2)، مالکیت‌ جهاد دانشگاهی برنتایج پروژه، متناسب با میزان ‌سرمایه‌گذاری معین ‌گردد.

تبصره: میزان سرمایه‌گذاری و مالکیت جهاد دانشگاهی و دانشگاه بر نتایج پروژه به صورت موردی و مطابق توافق طرفین قبل از شروع کار تعیین خواهد شد.

4-      درصورتی‌که مشارکت جهاد مطابق بند2 ب ماده 4 باشد می‌بایست علاوه بر انجام شرایط‌ بندهای 2 و 3، ارائه و چاپ‌ مقالات به‌ صورت‌ مشترک بین جهاد دانشگاهی و دانشگاه انجام گیرد. بدیهی است آدرس مکاتبه در متن مقاله به نام جهاد دانشگاهی خواهد بود.

تبصره: در مواردی که پروژه با سرمایه گذاری مشترک انجام می‌گیرد لازم است در توافق بعمل آمده حق بهره ‌برداری از نتایج طرحهای تحقیقاتی به جهاد دانشگاهی محول گردد. بدیهی است این نهاد حقوق متعلق به دانشگاه را بر اساس میزان مشارکت و سرمایه گذاری تأمین می‌نماید.

 

ماده 8 : همکاری با دانشگاه

هرگونه همکاری با دانشگاهها در خصوص موضوع این آیین‌نامه موکول به تنظیم موافقتنامه و یا قراردادی است که در چارچوب این آیین‌نامه  میان جهاد دانشگاهی و دانشگاه ذیربط و یا وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد خواهد شد.

 

ماده 9 : این آیین‌نامه در نه ماده و شش تبصره در تاریخ 29/5/79 به تصویب شورای علمی رسید و جایگزین آیین نامه‌های قبلی می‌گردد.


 

[1]- این‌آیین‌نامه مصوب شورای علمی می‌باشد که طی بخشنامه شماره 15121/51/21د مورخ 17/8/79 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.