حمایت از فصلنامه‌ های علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی

[1] به اطلاع می‌رساند این معاونت از ابتدای سال 1381 برای حمایت از فصلنامه‌های علمی -پژوهشی و علمی ـ ترویجی واحدها و پژوهشکده‌ها کمکهایی به شرح زیردر نظر گرفته است، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اقدامات لازم صورت گیرد.

1-  به مجلاتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند تا مبلغ 7,500,000 ریال به ازای هر شماره (حداکثر چهار شماره در هر سال) اختصاص می‌یابد.

2-  مجلاتی که تیراژ آنها بیش از 2000 نسخه باشد حداکثر معادل 20 درصد مبلغ کمک مالی به آنها قابل افزایش خواهد بود.

3-  به مجلات جدیدی که از نظر این معاونت دارای شرایط لازم جهت دریافت رتبه علمی از مراجع ذیربط باشند حداکثر برای 3 شماره کمک مالی اختصاص می‌یابد.

شایان ذکراست برای دریافت کمکهای یادشده ارسال مدارک مربوطه به همراه 10 نسخه از هر شماره فصلنامه به معاونت پژوهش و فنآوری ضروری است.


 

[1] ـ این بخشنامه  طی شماره 5528/20/23د مورخ 27/3/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.