آیین‌ نامه نحوه تشکیل مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی

[1] مقدمه :

در اجرای مصوبه هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/6/81 و اصلاحیه جلسه 87 مورخ 15/10/83 هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی درخصوص تهیه آیین‌نامه نحوه تشکیل مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی و به منظور تسهیل امر پیگیری درخواست متقاضیان اخذ مجوز (اصولی، قطعی) مرکز خدمات تخصصی، آیین‌نامه زیر تدوین می‌گردد :‌

 

ماده 1 : تعریف مرکز خدمات تخصصی

مرکز خدمات تخصصی، مرکزی است وابسته به جهاد دانشگاهی (واحد/پژوهشکده) که در چارچوب ضوابط و مقررات جهاد دانشگاهی تشکیل و زیرنظر حوزه پژوهشی به ارائه خدمات تخصصی و انجام طرحهای تحقیقاتی در یکی از زمینه‌های ذیل می‌پردازد :

الف : مرکز خدمات تخصصی پزشکی مشتمل است بر یک یا چند بخش از بخشهای درمانگاه، آزمایشگاه، داروخانه و...

ب : مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی مشتمل است بر کارگاههای ساخت، آزمایشگاهها، خدمات مشاوره‌ای و...

ج : مرکز خدمات تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی مشتمل است بر مزارع نمونه، دامداری نمونه، خدمات مشاوره‌ای و...

د : مرکز خدمات تخصصی علوم انسانی و اجتماعی مشتمل است بر مراکز روان درمانی، ویراستاری علمی، خدمات مشاوره‌ای و...

هـ : مرکزخدمات‌ تخصصی علوم‌پایه مشتمل است بر کارگاههای ساخت، آزمایشگاهها و خدمات مشاوره‌ای

و : مرکز خدمات تخصصی هنر مشتمل است بر دفاتر مشاوره، اجرای طرحهای معماری و شهرسازی، طراحی صنعتی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و موسیقی و...

 

ماده 2 : شرایط تأسیس مرکز

1 ـ 2 ـ دلایل توجیهی

الف ـ تطبیق هدف، شرح وظایف و فعالیت مرکز مورد تقاضا با نیازهای اساسی جامعه

ب ـ ارائه توجیه فنی و اقتصادی برای تأسیس مرکز در واحد ذیربط باتوجه به شرح وظایف واحد/ پژوهشکده متقاضی

ج ـ وجود افراد متخصص به تعداد کافی در واحد / پژوهشکده و امکان جذب آنان در مرکز

د ـ وجود فضای فیزیکی، تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز

 

2 ـ 2 ـ تمهیدات لازم اجرایی

الف) پیش‌بینی منابع مالی و سرمایه‌ای و راههای تأمین آن

ب) ایجاد زمینه استقرار در بیرون از فضای دانشگاه

ج) خودگردانی مالی حداقل در هزینه‌های پرسنلی و مصرفی

د) دریافت مجوز فعالیت از مراجع ذیربط منطقه‌ای و ملی درصورت نیاز

تبصره : صدور موافقت ‌اصولی مراکز خدمات ‌تخصصی گروه‌ پزشکی پس از اخذ مجوز قانونی از دستگاههای ‌‌‌ذیربط در وزارت ‌‌بهداشت، درمان و آموزش ‌‌پزشکی و ارائه‌ آن به دفترمرکزی صورت‌ می‌گیرد.

 

ماده 3 : مراحل تأسیس مرکز

باتوجه به شرایط مندرج در این آئین‌نامه، اعطای مجوز تأسیس مراکز خدمات تخصصی در دو مرحله (موافقت اصولی/ موافقت قطعی) و با تصویب معاونت پژوهش و فناوری صادر خواهد شد.

 

1 ـ 3 ـ موافقت اصولی

الف) تکمیل فرم درخواست موافقت اصولی و ارسال آن به ضمیمه تقاضای معاون پژوهشی واحد/ پژوهشکده به معاونت پژوهش و فناوری

ب) بررسی‌مدارک‌ارسالی توسط گروه‌های تخصصی معاونت پژوهش و فناوری و اعلام نتیجه به معاونت‌پژوهش و فناوری جهت‌اتخاذ تصمیم‌نهایی و انعکاس به واحد/پژوهشکده ذیربط

تبصره 1 : مدت‌ اعتبار موافقت ‌اصولی ‌حداکثر 12 ماه است که در موارد ‌استثنایی با تأیید معاونت پژوهش و فناوری تا 6 ماه قابل تمدید است. لازمست متقاضیان بلافاصله پس از اخذ موافقت‌اصولی نسبت به احرازتدریجی‌شرایط لازم جهت اخذ موافقت قطعی اقدام نمایند.

تبصره 2 : واحد/ پژوهشکده متقاضی موظف است حداکثر 1 ماه پس از اخذ موافقت اصولی نسبت به معرفی مدیر مرکز، (مطابق ضوابط اعلام شده در ماده 5 و 6 اساسنامه الگو) و صدور حکم پس از تأیید معاون پژوهش و فناوری اقدام نماید.

 

2 ـ 3 ـ موافقت قطعی

الف) ارسال تقاضای موافقت قطعی از طرف معاون پژوهشی واحد/ پژوهشکده به معاونت پژوهش و فناوری

ب) تکمیل فرم درخواست شماره 2 پیوست موافقت قطعی و ارسال آن به همراه اساسنامه پیشنهادی مطابق اساسنامه الگو و سایر مدارک مورد نیاز به معاونت پژوهش و فناوری

ج) تأیید عملکرد مرکز در طی دوره موافقت اصولی براساس مفاد اساسنامه، حجم و کیفیت فعالیتها و تراز مالی آن توسط معاونت پژوهش و فناوری

تبصره 1 : باتوجه به ضوابط مندرج در ماده 7 و 8 اساسنامه الگو واحد / پژوهشکده متقاضی موظف است حداکثر 1 ماه پس از اخذ موافقت قطعی نسبت به معرفی اعضای هیأت ‌مدیره و صدور احکام نامبردگان پس از تأیید معاون پژوهش و فناوری اقدام نماید.

تبصره 2 : به استناد بندهای 5، 9 و 10 ماده 8 اساسنامه الگو واحد/ پژوهشکده متقاضی موظف است حداکثر تا 6 ماه پس از دریافت موافقت قطعی مرکز، نسبت به تدوین برنامه کوتاه مدت و درازمدت آن حسب موضوع فعالیت و ارائه آن به معاونت پژوهش و فناوری، اقدام نماید.

 

ماده 4 : این آیین‌نامه در یک مقدمه، 4 ماده و 5 تبصره در تاریخ 21/3/84 به تأیید رئیس جهاد دانشگاهی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.


 

[1]- این آیین‌نامه طی شماره 7193/51/26د مورخ 29/3/84 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.