آیین‌ نامه نحوه تشکیل گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه

مقدمه:

در اجرای بند 8 ماده سوم اساسنامه جهاد دانشگاهی و در ادامه فعالیت‌های انجام گرفته درخصوص ایجاد تشکیلات مناسب پژوهشی برای تحقق اهداف و انجام وظایف پژوهشی این نهاد، آیین‌نامه نحوه تشکیل گروه‌پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه به شرح‌زیر تدوین ‌می‌گردد.

 

ماده 1 : تعاریف

1 ـ 1 ـ گروه پژوهشی :

گروه پژوهشی به مجموعه‌ای اتلاق می‌شود که در یکی از رشته‌های علمی، کاربردی و یا حوزه‌های میان رشته‌ای مورد نیاز کشور فعالیت نماید و از نظر نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در چارچوب ”ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی[1] مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد. هر واحد و پژوهشکده جهاد دانشگاهی با احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه می‌توانند نسبت به تأسیس گروه پژوهشی اقدام نماید.

 

2 ـ 1 ـ پژوهشکده :

پژوهشکده مجموعه‌ای است که در یک زمینه علمی، کاربردی و یا به صورت میان رشته‌ای منطبق با نیازهای اساسی کشور فعالیت نماید و دارای حداقل سه گروه پژوهشی باشد که در یک حوزه فعالیت می‌کند. پژوهشکده می‌تواند توسط پژوهشگاه‌ها، واحدها و یا بطور مستقل مطابق با شرایط مندرج در این آیین‌نامه تأسیس شود.

 

3 ـ 1 ـ پژوهشگاه :

مجموعه‌ای است دارای حداقل سه پژوهشکده که درصورت فراهم بودن شرایط و زمینه‌های لازم از سوی جهاد دانشگاهی تأسیس خواهد شد.

 

ماده 2 : شرایط تشکیل گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه:

1 ـ 2 ـ گروه پژوهشی:

1ـ1ـ2ـ هدف و عنوان گروه پژوهشی متناسب با نیازهای اساسی و اولویت‌های پژوهشی کشور در یکی از انواع تحقیقات بنیادی ـ کاربردی و توسعه‌ای باشد.

2ـ1ـ2ـ دارا بودن حداقل پنج عضو هیأت‌علمی (حداقل با درجه کارشناسی ارشد) در گروه که سه نفر از آنان  تمام‌وقت باشند.

3ـ1ـ2ـ انجام حداقل سه پروژه تحقیقاتی و ارائه حداقل دو مقاله علمی در نشریات و یا مجامع علمی معتبر در زمینه فعالیت‌های پژوهشی مرتبط

4ـ1ـ2ـ داشتن فضا، امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام تحقیقات مورد نظر

 

2 ـ 2 ـ پژوهشکده ‌:

1ـ2ـ2ـ هدف و عنوان پژوهشکده متناسب با نیازهای اساسی و اولویت‌های پژوهشی کشور در یکی از انواع تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای باشد.

2ـ2ـ2ـ داشتن حداقل سه گروه پژوهشی که فعالیت‌های آنها در یک حوزه علمی باشد.

3ـ2ـ2ـ داشتن فضا، امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام تحقیقات مورد نظر

 

3 ـ 2 ـ پژوهشگاه‌ :

1ـ3ـ2ـ دارای بودن طرح جامع پژوهشگاه مصوب شورای علمی

2ـ3ـ2ـ داشتن حداقل سه پژوهشکده

3ـ3ـ2ـ وجود فضا، امکانات و تجهیزات کافی

 

ماده3 : مراحل تأسیس :

اعطای مجوز تأسیس گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه در دو مرحله شامل موافقت اصولی و موافقت قطعی به شرح زیر انجام خواهد شد:

 

1 ـ 3 ـ موافقت اصولی:

اعطای موافقت اصولی منوط به شرایط زیر و تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاد دانشگاهی که آیین‌نامه آن توسط شورای علمی و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید، صورت می‌گیرد.

1ـ1ـ3ـ تطبیق هدف، شرح‌وظایف و فعالیت گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه مورد تقاضا، با نیازهای‌اساسی کشور، برنامه توسعه جهاد دانشگاهی و اولویت‌های‌پژوهشی کشور

2ـ1ـ3ـ دارا بودن توجیه کافی برای تأسیس گروه پژوهشی، پژوهشکده و پژوهشگاه با توجه به سوابق و توانائی‌های متقاضی

3ـ1ـ3ـ برآورد منابع مالی، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و نحوه تأمین آنها

تبصره 1: مدت اعتبار موافقت اصولی متناسب با شرایط و امکانات متقاضی توسط شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی تعیین خواهد شد.

تبصره 2: دستورالعمل‌ها و پرسشنامه‌های مربوط به درخواست موافقت اصولی به تصویب شورای نظارت و گسترش خواهد رسید.

تبصره 3: گروه‌های پژوهشی حسب مورد، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های دارای موافقت‌ اصولی، باید برای کسب موافقت‌های لازم از مراجع ذیربط اقدام نمایند.

 

2 ـ 3 ـ موافقت قطعی:

1ـ2ـ3ـ اعطای موافقت‌ قطعی گروه پژوهشی با احراز شرایط مندرج در بند یک ماده دوم این  آیین‌نامه و تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی انجام می‌پذیرد.

2ـ2ـ3ـ اعطای موافقت قطعی پژوهشکده با احراز شرایط مندرج در بند 2  ماده دوم این آیین‌نامه و ارائه موافقت اصولی از مراجع ذیربط و تأیید شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی و تصویب هیأت امناء جهاد دانشگاهی خواهد بود.

3-2-3- اعطای موافقت قطعی پژوهشگاه با احراز شرایط مندرج دربند 3 ماده دوم این آیین‌نامه  و ارائه موافقت اصولی از مراجع ذیربط و تأیید شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهش و تصویب هیأت امناء جهاد دانشگاهی خواهد بود. 

تبصره4 : کلیه گروه‌های پژوهشی که موافقت اصولی وقطعی خود را از معاونت پژوهش و فنآوری و پژوهشکده‌هایی که موافقت قطعی خود را تا قبل از تصویب این آیین‌نامه از هیأت امناء دریافت نموده‌اند. نیاز به اخذ موافقت مجدد از شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی نخواهند داشت.

 

ماده 4 : این آیین‌نامه در 4 ماده و 4 تبصره بر اساس پیشنهاد شورای علمی در تاریخ 25/12/78 در پنجاه و سومین جلسه هیات امناء به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ جایگزین آیین‌نامه‌های قبلی  و کلیه آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.


 

[1] ـ مصوبه صد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 21/1/69 شورای مشترک کمیسیون‌های 1 و 2 شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب اختیارات تفویضی جلسه مورخ 8/12/68 شورای عالی به شورای مذکور شماره 364/دش مورخ2/2/69