اساسنامه الگو برای پژوهشکده‌ های وابسته به جهاد دانشگاهی

[1]ـ کلیه بخشنامه‌ها و قوانین ابلاغی از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی پس از تأیید ریاست جهاد دانشگاهی در پژوهشکده‌ها قابل اجرا می‌باشد.

- درصورت اختیار حتی‌الامکان هیأت‌امناء از ارکان پژوهشکده‌ها حذف شود. با حذف هیأت‌امناء از ارکان پژوهشکده‌ها، سیاستگذاری کلی پژوهشکده با هیأت‌امناء جهاد دانشگاهی خواهد بود.

- در منابع مالی پژوهشکده‌ها کمک از بودجه عمومی کشور ذکر شود.

تأیید صلاحیت علمی رؤسای پژوهشکده‌ها مطابق ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی صورت می‌گیرد.

- متن الگوی اساسنامه برای پژوهشکده‌ها به‌شرح ذیل مورد تأیید و تصویب هیأت‌امناء قرار گرفت و مقرر شد با نظر ریاست‌ جهاد دانشگاهی اساسنامه ‌پژوهشکده مطابق اساسنامه الگو تهیه شود.

 

اساسنامه پژوهشکده. ..............................   جهاد دانشگاهی

کلیات

به‌منظور تحقق، بخشی از وظایف‌ جهاد دانشگاهی مندرج در اساسنامه ‌مصوب ‌شورایعالی‌ انقلاب فرهنگی و نیزکمک به‌ ‌رفع‌نیازهای‌پژوهشی‌کشور در زمینه. ...................،  پژوهشکده. .............................  جهاد دانشگاهی که در این اساسنامه به اختصار ”پژوهشکده“ خوانده می‌شود، تأسیس می‌گردد. [2]

 

ماده 1 : هدف

هدف از تأسیس این پژوهشکده دستیابی به. ................................ در رشته‌های تخصصی. ................... از طریق انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی می‌باشد.

 

ماده 2 : محل فعالیت

محل فعالیت پژوهشکده در استان. ................ بوده و در صورت تصویب مراجع ذیربط می‌تواند شعبی داشته باشد. [3]

 

ماده 3 : وظایف

1-           انجام‌ طرحهای‌ پژوهشی‌کاربردی و توسعه‌ای در زمینه. .................. گرایشهای‌ وابسته به آنها.

2-           پیگیری طرحهای پژوهشی تا پایان مرحله

3-           بررسی و شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه. ...................................

4-           فراهم‌آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی

 5-           ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر مؤسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط

6-      ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور وفراهم‌نمودن امکانات لازم در جهت به ثمررساندن اهداف پژوهشکده

7-           بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتهای علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه اهداف

8-           تدوین و ارائه آموزشهای علمی ـ کاربردی و دوره‌های عالی پژوهشی با همکاری دانشگاهها

9-           انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی و. ..

 

ماده 4 : زمینه فعالیت

فعالیت پژوهشکده انجام تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی در زمینه‌های تخصصی. .................. می‌باشد.

 

ماده 5 : منابع مالی

1-            کمک از بودجه عمومی کشور

2-      درآمدهای ناشی از انجام پروژه‌های پژوهشی، خدمات علمی و تحقیقاتی، فروش نشریات و برگزاری کنفرانسها و سمینارها مطابق ضوابط و مقررات

3-           کمکهای بلاعوض سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به تشخیص هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی

 

ماده 6 : ارکان پژوهشکده

1-           رئیس

2-           شورای علمی

 

ماده 7 : رئیس پژوهشکده

رئیس پژوهشکده از بین اعضاء هیأت‌علمی جهاد دانشگاهی که دارای تخصص در زمینه فعالیت پژوهشکده باشد، به پیشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی و با تأیید هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی و با حکم رئیس جهاد دانشگاهی منصوب خواهد شد.

 

ماده 8 : وظایف و اختیارات رئیس پژوهشکده

1-           اداره و هدایت پژوهشکده برای انجام هرچه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات

2-           نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی

3-           صدور احکام براساس تشکیلات مصوب هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی

4-           ارائه‌ گزارش‌ عملکرد ‌سالانه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت ارائه به هیأت‌امنای جهاددانشگاهی

5-           امضای اسناد مالی و اداری در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی

6-           عقد قرارداد، پیگیری و به انجام رساندن پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز دستگاههای اجرائی و غیره

7-           تنظیم بودجه سالانه و تفصیلی پژوهشکده و ارائه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت تصویب در هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی

8-           پیشنهاد استخدام اعضاء‌هیأت‌علمی پژوهشکده به شورای علمی پژوهشکده جهت تأیید صلاحیت علمی آنها

9-      تهیه طرح‌های توسعه پژوهشکده جهت بررسی در شورای علمی و ارائه به رئیس جهاد دانشگاهی جهت تصویب در هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی

10-        تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت پژوهشکده و ارائه به شورای علمی پژوهشکده جهت تصویب

11-        نظارت بر حسن اجرای وظایف مسئولین و مدیران پژوهشکده و گروه‌های پژوهشی و ایجاد هماهنگی بین آنها

 

ماده 9 : شورای علمی پژوهشکده

1 ـ ترکیب شورا

1 ـ 1 ـ رئیس پژوهشکده (رئیس شورای علمی)

2 ـ 1 ـ معاون پژوهشی پژوهشکده (دبیر شورای علمی)

3 ـ 1 ـ مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشکده

4 ـ 1 ـ سایر معاونان پژوهشکده [4]

5 ـ 1 ـ سه نفر از اعضای هیأت‌علمی به معرفی رئیس پژوهشکده و تأیید معاون پژوهش و فناوری[5]

تبصره : حداقل یک نفر از اعضای بند 5 ـ 1 باید از میان پژوهشگران و صاحبنظران خارج از پژوهشکده ترجیحاً از داخل جهاد دانشگاهی انتخاب شوند. [6]

 

2 : وظایف و اختیارات شورا

1-2- بررسی برنامه‌های علمی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پژوهشکده براساس

سیاستهای پژوهشی مصوب شورای علمی جهاد دانشگاهی و ارائه آن به هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی

2-2- تصویب طرحهای پژوهشی

3-2- نظارت بر انتشار نشریه‌های علمی و پژوهشی پژوهشکده

4-2- بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی، پژوهشی و توسعه پژوهشکده و ارائه به هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی

5-2- تعیین خط‌مشی پژوهشکده برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور

6-2- تأیید صلاحیت علمی اعضاء هیأت‌علمی جهت استخدام

7-2- تصویب برنامه دوره‌های آموزشی علمی و کاربردی و دوره‌های عالی پژوهشی

8-2- تأیید کتابهای علمی جهت انتشار

9-2- تصویب گردهمائی‌ها و سمینارهای علمی

10-2- اظهارنظر در مورد اعطای فرصت‌های مطالعاتی و بورسهای تحصیلی داخل و خارج

 

ماده 10 : مقررات استخدام هیأت‌علمی

اعضای هیأت‌علمی پژوهشکده از نظر مقررات استخدام و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع مقررات مصوب هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی خواهند بود.

 

ماده 11 : تغییر در اساسنامه

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و موافقت رئیس جهاد دانشگاهی و پس از تصویب هیأت‌امناء جهاد دانشگاهی امکان‌پذیر خواهد بود.

 


 

[1] ـ مصوب بیست و نهمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 10/3/77 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[2]- اصلاحیه بر اساس مصوب هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[3]- اصلاحیه بر اساس مصوب هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[4]- اصلاحیه بر اساس مصوب هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[5]- اصلاحیه بر اساس مصوب هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[6]- اصلاحیه بر اساس مصوب هشتاد و هفتمین جلسه هیأت‌امناء مورخ 15/10/83که طی بخشنامه شماره 27506/53/25د مورخ 7/11/83 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.