عنوان پژوهشکده‌ های علوم پزشکی

[1]ـ به موجب این مصوبه از آن‌دسته از پژوهشکده‌های گروه پزشکی که با مجوز هیأت‌امناء تأسیس شده‌اند خواسته شد، براساس زمانبندی تعیین شده از سوی رئیس جهاد دانشگاهی نسبت به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نمایند.

ـ درصورت عدم‌موفقیت در اخذ ‌مجوز باید تحت‌ عنوان مرکز تحقیقاتی به فعالیت خویش ادامه داده و حق استفاده از نام پژوهشکده تا اخذ مجوز نخواهند داشت. بدیهی است این مراکز می‌توانند در چارچوب مقررات جهاد دانشگاهی دارای سه گروه پژوهشی و یا بیشتر باشند.


 

[1] ـ این مصوبه طی شماره27506/53/25 د مورخ7/11/1383 به واحدهای‌جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده‌است.