نحوه ایجاد پست (عضو هیات علمی) جهت راه اندازی گروه پژوهشی

[1] نظر به اینکه اخذ موافقت اصولی گروه پژوهشی منوط به داشتن دو عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت است و واحدها و پژوهشکده‌ها قبل از تشکیل گروه پژوهشی جایگاه سازمانی برای استخدام افراد مذکور ندارند، لذا برای حل این موضوع مقرر شد پس از تقاضای تأسیس گروه پژوهشی جدید و تأیید معاونت پژوهش و فن آوری، دو پست موقت هیأت‌علمی تا زمان اخذ مجوز موافقت اصولی و حداکثر به مدت یکسال در تشکیلات واحد یا پژوهشکده متقاضی ایجاد گردد.

بدیهی است پس از اتمام مدت فوق و در صورت عدم اخذ مجوز موافقت اصولی، پستهای مذکور از تشکیلات حذف خواهد شد.


 

[1]- این بخشنامه از سوی معاونت پشتیبانی و امور مجلس طی شماره 15600/10/26د مورخ 16/6/84 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.