دستورالعمل نحوه تخصیص کمک مالی معاونت پژوهش و فناوری به فعالیت های پژوهشی پژوهشکده های پزشکی

[1] به دنبال دستورالعمل ابلاغی به شماره 15918/20/25د مورخ 8/7/83 درخصوص تفویض اختیار تصویب طرحها به شورای علمی پژوهشکده های علوم پزشکی جهاد دانشگاهی و به منظور تسهیل پرداخت کمک معاونت پژوهشی به این قبیل طرح ها دستورالعمل زیر ابلاغ می گردد.:‌

 

الف ـ ضوابط کلی

1-   سقف اعتبار تخصیصی به هر پژوهشکده به طور سالانه و به تناسب تعداد گروه‌های پژوهشی مشمول این دستورالعمل توسط معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی تنظیم و به پژوهشکده‌ها ابلاغ می‌گردد.

2-   پژوهشکده‌ها موظف هستند اعتبار تخصیصی را با رعایت مفاد این آیین‌نامه به طور کامل در آن سال هزینه نمایند.

 

3-  در صورتی که پژوهشکده‌ای قادر به جذب تمام اعتبار تخصیصی خود در سال نشود باقیمانده اعتبار هر سال به اعتبار سال آینده افزوده شود و حداکثر تاپایان سال آینده فرصت جذب آنرا خواهد داشت.

4-  نحوه پرداخت اعتبار تخصیصی بابت هر مورد پذیرفته شده مطابق مفاد این آیین‌نامه توسط معاونت پژوهش و فناوری تعیین می‌گردد.

تذکر 1 : نحوه تخصیص به شکلی خواهد بود که به هر تقدیر هر پژوهشکده بتواند در سقف اعتبار تخصیص تمام بودجه درخواستی برای یک سال را دریافت نماید.

تذکر 2 : آن دسته از فعالیت‌های پژوهشکده گیاهان دارویی که در حیطه کار گروه پزشکی است مشمول این آیین‌نامه بوده و طرح‌هایی که در حیطه کار سایر گروه‌های تخصصی است طبق روال معمول از طریق تصویب در شورای بررسی نهایی طرحها تصویب و تخصیص بودجه می‌گردد.

 

ب ـ موارد و ضوابط پرداخت بودجه

1-   طرح‌های تحقیقاتی مورد قبول به عنوان طرح مصوب شورای بررسی نهایی طرحها هر پژوهشکده مجاز می‌باشد اعتبار تخصیصی خود را در قالب حداقل 3 طرح تحقیقاتی با رعایت موارد ذیل درخواست و هزینه نماید :

2-   طرح‌های پژوهشی در قالب CPM مصوب گروه‌های پژوهشی و یا برنامه استراتژیک مرکز باشد.

3-   مدت اجرای طرح‌ها از 18 ماه بیشتر نباشد.

4-   طرح‌ها در فرمت دفترمرکزی تنظیم و تمامی سئوالات آن به طور کامل و بدون نقص تکمیل و سپس به دفترمرکزی ارسال گردد.

تذکر 1 : گروه پزشکی دفترمرکزی مسئول بررسی و تأیید پرسش‌نامه‌های ارسالی خواهد بود. 

-   پیشنهاد تقسیط بودجه به همراه پرسش‌نامه طرح از پژوهشکده به دفترمرکزی ارسال گردد.

-   نحوه گزارش‌دهی مطابق ضوابط دفترمرکزی توسط گروه پزشکی ابلاغ می‌گردد.

 

تذکر2 : هرگونه تأخیر غیرموجه در ارائه گزارشات مقطعی و یا گزارش نهایی طرح (به تشخیص گروه پزشکی) موجب توقف طرح و کسر اعتبار طرح از سقف اعتبار تخصیص درآن سال خواهد شد.

-   گزارش نهایی طرح می‌بایست بدون هرگونه اشکال و مطابق فرمت دفترمرکزی باشد.

-   پس از تأیید گزارش نهایی توسط گروه پزشکی، پژوهشکده موظف است باتوجه به آیین‌نامه نحوه اختتام طرح‌ها نسبت به برگزاری جلسه دفاعیه و اختتام طرح در اسرع وقت اقدام نموده و صورتجلسه آنرا به همراه 3 نسخه صحافی شده گزارش به دفترمرکزی ارسال دارد.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 18607/20/26د مورخ 18/7/84 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.