تعیین حق دانش فنی طرح های پژوهشی

[1] با عنایت به طرح موضوع تعیین حق دانش فنی برای طرح‌های جهاد دانشگاهی هیات امناء‌ مقررداشت : رئیس جهاد دانشگاهی به منظور حمایت از پژوهشگران و متخصصان جهاددانشگاهی، آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های مشمول دانش فنی را شناسایی و پس از ارزیابی ؛ موارد را جهت تصمیم گیری به هیات‌امناء ارائه نماید. 


 

[1]- مصوب نودو یکمین جلسه هیات امنا مورخ 3/8/84