دستورالعمل تاسیس پژوهشکده

 [1] ماده 1: مقدمه

به منظور انسجام بخشی به فعالیتهای مرتبط با پژوهش و فناوری و ایفای بهتر وظایف شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی و به استناد بند 2 ماده 3 آیین‌نامه شورای یاد شده، مصوب پنجاه و سومین جلسه هیات‌امنای جهاددانشگاهی، دستورالعمل تاسیس پژوهشکده در جهاددانشگاهی به شرح زیر تدوین می‌گردد.

 

ماده 2 : تعریف

پژوهشکده مجموعه است که در آن تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در یک زمینه و یا به صورت میان رشته ای منطبق با نیازهای اساسی و اولویتهای پژوهشی کشور فعالیت می‌نماید و دارای حداقل سه گروه پژوهشی مرتبط است.

 

ماده 3: مراحل تاسیس

پژوهشکده می‌تواند توسط پژوهشگاه‌ها، واحدها و یا به طور مستقل مطابق با شرایط مندرج در این دستورالعمل درخواست و پس از طی مراحل قانونی تاسیس شود. مجوز تاسیس پژوهشکده پس از تایید ضرورت و مستندات مورد نیاز توسط معاونت پژوهش و فناوری و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط طی مراحل زیر در دوقالب «موافقت اصولی» و «موافقت قطعی» صادر می‌گردد.

1-3- مراحل مشترک صدور موافقت اصولی و قطعی

1-1-3- ارسال درخواست مورد نظر به همراه کاربرگ تکمیل شده توسط واحد/ پژوهشگاه متقاضی به معاونت پژوهش و فناوری.

2-1-3- بررسی اولیه و مطابقت با سیاستهای جهاددانشگاهی و شرایط و ویژگیهای مندرج در این دستورالعمل،‌ تشکیل پرونده و ارسال به گروه یا گروه‌های تخصصی ذیربط در صورت فراهم بودن شرایط مورد نظر و یا رد درخواست و اعلام علل آن به متقاضی.

3-1-3- ارزیابی تخصصی در خواست مذکور و کاربرگ‌های تکمیل شده و اصلاح،‌ رد یا تایید کمیت و کیفیت فعالیت‌های علمی 0- پژوهشی، همگرایی گروه‌ها در زمینه مورد نظر توسط گروه تخصصی ذیربط و ارسال به دفتر برنامه ریزی پژوهشی.

4-1-3- تشکیل شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهت بررسی، اصلاح، رد و یا تایید نهایی درخواست مورد نظر.

5-1-3-  ابلاغ مصوبات شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی توسط رئیس جهاددانشگاهی .

6-1-3- تشکیل شورای علمی پژوهشکده وفق مقررات.

 

2-3-مراحل اختصاصی صدور موافقت قطعی

1-2-3- ارسال مصوبه شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی برای تصویب موافقت قطعی به هیات امناء.

2-2-3-تنظیم اساسنامه پژوهشکده وفق اساسنامه الگوی مصوب هیات امناء‌ ارایه به رئیس جهاددانشگاهی جهت امضاء و ابلاغ.

 

ماده 4: شرایط صدور موافقت اصولی

1-1-4- تناسب و همسویی اهداف و زمینه های فعالیت پژوهشکده با سیاست های پژوهشی جهاددانشگاهی و نیازهای کشور.

2-1-4- ارایه زمینه و حوزه فعالیتی خاص و معین همراه با دلیل و توجیه کافی(علمی، فنی و اقتصادی) متناسب با سیاست‌ها و برنامه های جهاددانشگاهی و اولویت‌های پژوهشی و فناوری ملی و منطقه‌ای.

3-1-4- وجود هماهنگی و تناسب میان زمینه‌های فعالیت علمی و تخصصی گروه‌های معرفی شده پژوهشکده به منظور ایجاد هم افزایی علمی و فناوری برای نیل به اهداف مورد نظر.

4-1-4- ارایه برنامه احرایی دقیق برای جذب نیروی انسانی، امکانات مالی،‌ کالبدی و تجهیزاتی و فناوری لازم.

5-1-4- داشتن حداقل 3 گروه پژوهشی که فعالیت آنها در یک حوزه علمی متمرکز باشد.

تبصره: حداقل یکی از گروه‌های معرفی شده برای تاسیس پژوهشکده باید دارای موافقت قطعی باشد و دیگر گروه‌ها در صورت داشتن موافقت اصولی می بایست حداقل یکسال از تاریخ ارایه مجوز اصولی آنها سپری شده باشد.

6-1-4- داشتن حداقل نیروی انسانی در هریک از گروه های پژوهشی، مطابق با ضوابط دستورالعمل تشکیل گروه‌های پژوهشی.

تبصره : حداقل 2 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت معرفی شده باید دارای درجه دکتری باشند.

7-1-4- مدت اعتبار موافقت اصولی حداکثر 3 سال بوده که براساس برنامه اجرایی ارایه شده توسط پژوهشکده،‌ از سوی شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاددانشگاهی تعیین خواهد شد.

 

ماده 5: شرایط صدور موافقت قطعی

ارایه درخواست موافقت قطعی برای تاسیس پژوهشکده پس از سپری شدن حداقل یک سال از ارایه مجوز اصولی آن و رعایت شرایط زیر امکان پذیر است.

1-5- داشتن نیروی انسانی، امکانات مالی، کالبدی و تجهیزاتی موردنیاز.

2-5- داشتن موافقت اصولی از مراجع ذیربط ( وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

3-5- ارایه برنامه میان مدت توسعه مصوب شورای علمی پژوهشکده ( حداقل 3 ساله)

4-5- داشتن حداقل سه گروه پژوهشی مرتبط و دارای موافقت قطعی.

5-5- داشتن حداقل 11 نفر عضو هیات علمی و 10 نفر همکار پژوهشگر ( حداقل با درجه کارشناسی ارشد) تمام وقت مرتبط با زمینه فعالیت پژوهشکده.

تبصره1: در صورت معرفی بیش از 3 گروه پژوهشی، متناسب با تعداد و نوع مجوز گروه‌های اضافه شده وفق مفاد متناظر دستورالعمل تشکیل گروه‌های پژوهشی به تعداد حداقل نیروی انسانی اعلام شده افزوده خواهد شد.

تبصره 2: یک سوم از اعضای معرفی شده وفق بند 5-5 باید از افراد معرفی شده هنگام اخذ مجوز اصولی باشند و یا اینکه حداقل 2 سال از دوره فعالیت آنها با پژوهشکده سپری شده باشد.

تبصره 3: حداقل 3 نفر از اعضای معرفی شده دارای درجه دکتری باشند.

6-5- اختتام حداقل یک طرح پژوهشی با همکاری حداقل 2 گروه پژوهشی پژوهشکده ذیربط پس از زمان اخذ مجوز اصولی.

7-5- چاپ حداقل 5 مقاله علمی پژوهشی به نام پژوهشکده،‌ یا 3 مقاله ISI پس از اخذ موافقت اصولی.

8-5- ارایه حداقل 5 مقاله در همایش‌های ملی و بین المللی بصورت پوستر یا سخنرانی.

تبصره : تایید ارتباط مقالات یاد شده با زمینه اصلی فعالیت گروه‌های پژوهشی و پژوهشکده و نیز اعتبار مجامع علمی بر عهده معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.

9-5- برگزاری حداقل یک همایش علمی-  تخصصی یا کارگاه آموزشی - پژوهشی بین المللی و یا 2 همایش تخصصی یا کارگاه آموزشی - پژوهشی در سطح کشور مرتبط با زمینه فعالیت پژوهشکده.

 

ماده 6: شورای علمی پژوهشکده

ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای علمی پژوهشکده همان ترکیب و شرح وظایف اعلام شده در اساسنامه الگوی پژوهشکده‌ها خواهد بود.

 

ماده 7: نظارت و ارزشیابی

1-7- نظارت بر عملکرد گروه‌های پژوهشی پژوهشکده‌های براساس دستورالعمل نظارت بر عملکرد گروه‌های پژوهشی مصوب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی خواهد بود.

2-7- نظارت بر عملکرد کلی پژوهشکده‌ها مطابق دستورالعمل مصوب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی خواهد بود.

 

ماده 8- سایر ضوابط

اهداف و شرح وظایف اختصاصی هر پژوهشکده براساس زمینه های مصوب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی، به همراه ارکان و سایر ضوابط و مقررات لازم برای اجرای فعالیت‌های مورد نظر، در اساسنامه پژوهشکده (مطابق اساسنامه الگوی مصوب هیات امناء) و با امضای رئیس جهاددانشگاهی ابلاغ و اجرا خواهد شد .

 

ماده 9: این دستورالعمل در 9 ماده و 28 بند و 6 تبصره در تاریخ 26/3/89 به تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات جهاددانشگاهی رسیده است و هرگونه تغییر در مفاد آن با پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری و تصویب شورای مذکور امکان پذیر خواهد بود.


 

[1] - این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 8389/89/ ص مورخ 2/6/89 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.