دستورالعمل تاسیس پژوهشگاه

[1] ماده 1: مقدمه

به منظور انسجام بخشی به فعالیت‌های مرتبط با پژوهش و فناوری و ایفای بهتر وظایف شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی و به استناد بند 2 ماده 3 آیین‌نامه شورای یاد شده ، مصوب پنجاه و سومین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی، دستورالعمل تاسیس پژوهشگاه در جهاددانشگاهی به شرح زیر تدوین می‌گردد.

 

 ماده 2: تعریف

پژوهشگاه مجموعه‌ای است دارای حداقل سه پژوهشکده که در صورت برخورداری از شرایط مندرج در این دستورالعمل از سوی جهاددانشگاهی تاسیس خواهد شد.

 

ماده 3: مراحل تاسیس:

مجوز تاسیس پژوهشگاه پس از تایید ضرورت و مستندات مورد نیاز توسط معاونت پژوهش و فناوری و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط وفق ضوابط و با طی مراحل زیر ودر دوقالب «موافقت اصولی» و «موافقت قطعی» صادر می‌گردد:

 

1-3- مراحل مشترک صدور موافقت اصولی و قطعی :

1-1-3- ارسال درخواست مورد نظر به همراه کاربرگ‌های تکمیل شده توسط واحد متقاضی به معاونت پژوهش و فناوری.

2-1-3- بررسی اولیه و مطابقت با سیاستهای جهاددانشگاهی و شرایط و ویژگیهای مندرج در این دستورالعمل،‌ تشکیل پرونده و ارسال به گروه یا گروه‌های تخصصی ذیربط در صورت فراهم بودن شرایط مورد نظر و یا رد درخواست و اعلام علل آن به متقاضی.

3-1-3- ارزیابی تخصصی درخواست مذکور و کاربرگ‌های تکمیل شده و اصلاح،‌ رد یا تایید کمیت و کیفیت فعالیت‌های علمی 0- پژوهشی، توسط گروه یا گروه‌های تخصصی ذیربط و ارسال  به دفتر برنامه ریزی پژوهشی.

4-1-3- تشکیل شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهت بررسی، اصلاح، رد و یا تایید نهایی درخواست مورد نظر.

5-1-3-  ابلاغ مصوبات شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی توسط رئیس جهاددانشگاهی .

6-1-3- تشکیل شورای علمی پژوهشگاه وفق مقررات.

 

3-2- مراحل اختصاصی صدور موافقت قطعی

1-3-2- تهیه طرح جامغ پژوهشگاه توسط متقاضی و ارائه به معاونت پژوهش و فناوری جهت تایید و ارسال به شورای علمی جهت تصویب.

2-3-2- ارسال مصوبه شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی و مصوبه شورای علمی به هیات امناء جهت تصویب موافقت قطعی پژوهشگاه.

3-2-3- تهیه و پیشنهاد اساسنامه پژوهشگاه توسط متقاضی، تایید توسط معاونت پژوهش و فناوری و ارائه به هیات امناء‌ جهت تصویب.

 

ماده 4: شرایط صدور موافقت اصولی

1-1-4- تناسب و همسویی اهداف و زمینه فعالیت پژوهشگاه با سیاست‌های پژوهشی جهاددانشگاهی و نیازهای کشور.

2-1-4- ارایه توجیهات لازم برای بیان هماهنگی و انطباق زمینه‌ها  و حوزه‌های  فعالیتی پژوهشکده‌های معرفی شده به منظور ایجاد هم افزایی علمی و فناوری برای نیل اهداف مورد نظر.

3-1-4- ارایه برنامه احرایی دقیق برای جذب نیروی انسانی، امکانات مالی،‌ کالبدی و تجهیزاتی و فناوری لازم.

4-1-4 - داشتن حداقل 3 پژوهشکده که فعالیت آنها در یک حوزه علمی متمرکز باشد.

تبصره: حداقل یکی از پژوهشکده‌های معرفی شده برای تاسیس پژوهشگاه باید دارای موافقت قطعی باشد و پژوهشکده های دیگر مورد نیاز، درصورت داشتن موافقت اصولی می‌بایست حداقل یکسال از تاریخ ارایه مجوز اصولی آنها سپری شده باشد.

5-1-4- داشتن حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در هریک از پژوهشکده‌ها مطابق با  دستورالعمل تشکیل پژوهشکده.

6-1-4- مدت اعتبار موافقت اصولی حداکثر 4 سال بوده که براساس برنامه اجرایی ارایه شده توسط پژوهشگاه،‌ ازسوی شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی جهاددانشگاهی تعیین خواهد شد.

 

ماده 5: شرایط صدور موافقت قطعی

ارایه درخواست موافقت قطعی برای تاسیس پژوهشگاه پس از سپری شدن حداقل دو سال از ارایه مجوز اصولی آن و رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر است.

1-5- داشتن نیروی انسانی، امکانات مالی، کالبدی و تجهیزاتی موردنیاز.

2-5- داشتن موافقت اصولی از مراجع ذیربط ( وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی).

3-5- داشتن حداقل سه پژوهشکده مرتبط و دارای موافقت قطعی.

4-5- داشتن حداقل 35 نفر عضو هیات علمی و 35 نفر همکار پژوهشگر (حداقل با درجه کارشناسی ارشد) تمام وقت.

تبصره1: در صورت معرفی بیش از 3 پژوهشکده، متناسب با تعداد و نوع مجوزو وفق مفاد متناظر این دستورالعمل و دستورالعمل تاسیس پژوهشکده ها بر تعداد حداقل نیروی انسانی مورد نیاز افزوده خواهد شد.

تبصره 2: یک سوم از اعضای معرفی شده باید از اعضای معرفی شده زمان اخذ مجوز اصولی باشند و یا اینکه بیش از 3 سال از دوره فعالیت آنها در پژوهشگاه سپری شده باشد.

تبصره 3: حداقل 12 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت معرفی شده باید دارای درجه دکتری باشند. در صورت معرفی بیش از 3 پژوهشکده به ازاء هر پژوهشکده دارای مجوز اصولی 2 نفر و به ازاء هر پژوهشکده دارای مجوز قطعی 3 نفر به تعداد یاد شده  افزوده خواهد شد.

5-5- اختتام حداقل 2 طرح پژوهشی مرتبط با زمینه فعالیت پژوهشگاه با همکاری حداقل 2 پژوهشکده آن،  پس از زمان اخذ مجوز اصولی پژوهشگاه.

6-5- چاپ حداقل 15 مقاله علمی پژوهشی و‌ یا 9 مقاله نمایه شده در سایت ISI و یا Pubmed به نام پژوهشگاه وپس از تاریخ اخذ موافقت اصولی.

تبصره 1: حداقل 3 عنوان از مقالات بند 6-1-5 باید در سایت ISI  نمایه شده باشد.

7-5-ارایه حداقل 30 مقاله در همایش‌های ملی و بین المللی به صورت پوستر یا سخنرانی.

تبصره 2: در خصوص گروه هایی که در حوزه علوم انسانی – اجتماعی و هنر با محدودیت نمایه شدن مقالات در سایت ISI مواجه می‌باشند با نظر گروه تخصصی ذیربط، هر مقاله ISI، را با 2 مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی می تواند جایگزین شود.

تبصره 3: تایید ارتباط مقالات ارایه شده با زمینه اصلی فعالیت پژوهشگاه و نیز اعتبار مجامع علمی بر عهده معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.

8-5- داشتن حداقل یک مجله با درجه اعتبار علمی - پژوهشی که حداقل 3 شماره آخر منتهی به تاریخ درخواست به صورت منظم منتشر شده باشد.

9-5- برگزاری حداقل یک همایش تخصصی در سطح بین المللی و یا سه همایش ملی پس از موافقت اصولی و مرتبط با زمینه تخصصی پژوهشگاه.

10-5- داشتن تاییدیه شورای علمی جهاددانشگاهی در خصوص ضرورت و طرح جامع تاسیس پژوهشگاه.

 

ماده 6: شورای علمی پژوهشگاه:

ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای علمی پژوهشکده همان ترکیب و شرح وظایف اعلام شده در اساسنامه الگوی خواهد بود.

 

ماده 7: نظارت و ارزشیابی

1-7- نظارت بر عملکرد گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه‌ براساس دستورالعمل نظارت بر عملکرد گروه‌های پژوهشی مصوب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی خواهد بود.

2-7- نظارت بر عملکرد کلی پژوهشگاه مطابق دستورالعمل مصوب شورای نظارت و گسترش تشکیلات پژوهشی خواهد بود.

 

ماده 8:

این دستورالعمل در 8 ماده و 27 بند و 7 تبصره در تاریخ 26/3/89 به تصویب شورای نظارت و گسترش تشکیلات جهاددانشگاهی رسیده است و هرگونه تغییر در مفاد آن با پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری و تصویب شورای مذکور امکان پذیر خواهد بود.


 

[1] - این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 8389/89/ص مورخ 2/6/89 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.