دستورالعمل حمایت از انتشار مجلات علمی - پژوهشی

[1] ماده 1- موضوع:

مجلات منتشر شده توسط واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه‌های جهاد دانشگاهی که صاحب امتیاز آنها جهاددانشگاهی بوده وضوابط ذیل را دارا باشند، مشمول حمایت می­شوند.

 

ماده 2 - شرایط احراز حمایت :

2-1- دارا بودن مجوز انتشار از کمیسیون نظارت بر انتشار نشریات جهاد دانشگاهی.

2-2- درج نام و آرم جهاددانشگاهی در جلد و یا شناسنامه مجله و درج نام و یا آرم جهاددانشگاهی در هر صفحه نشریات الکترونیکی.

2-3- دارا بودن مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2-4-  دارا بودن مجوز علمی ـ پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

2-5- انتشار منظم و بدون تأخیر مجله.

2-6- نمایه شدن در سایت SID.

 

ماده3 - میزان و نحوه حمایت :

3-1- ارسال نامه درخواست حمایت با امضای رییس یا معاون پژوهشی واحد / پژوهشکده/پژوهشگاه متقاضی به همراه سه نسخه مجله منتشر شده به معاونت پژوهش و فناوری، حداکثر دو ماه پس از انتشار نسخه چاپی مجله و در خصوص نشریات الکترونیکی نامه درخواست حمایت با سه نسخه چاپ شده، حداکثر یک ماه پس از انتشار الکترونیکی مجله.

تبصره : به درخواست­هایی که پس از گذشت بیش از دو ماه از انتشار مجله ارسال شوند حمایت تعلق نمیگیرد.

3-2- به هر شماره مجله علمی ـ پژوهشی اعم از چاپی و الکترونیکی مبلغ 15/000/000 ریال حمایت تعلق می­گیرد.

تبصره 1- به شماره­ هایی از مجلات که حداکثر با سه ماه تأخیر و در خصوص نشریات الکترونیکی دو ماه تأخیر منتشر شوند در صورت ارائه دلایل تأخیر و پذیرفته شدن از طرف معاونت پژوهش و فناوری 70 درصد مبلغ حمایت تعلق می گیرد. به مجلاتی که بابیش از سه ماه تأخیر و در خصوص نشریات الکترونیکی با بیش از دو ماه تأخیر منتشر شوند هیچگونه حمایتی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 2- این حمایت در هرسال حداکثربه چهارشماره مجله علمی- پژوهشی و2 ویژه­ نامه تعلق می­گیرد که مبلغ حمایت ویژه نامه ها 50 درصد حمایت یاد شده در بند 2 ماده 3 خواهد بود. به نشریات الکترونیکی علمی ـ پژوهشی در هر سال تا حداکثر 10 شماره، حمایت تعلق می گیرد.

تبصره 3– میزان افزایش مبلغ حمایت از مجلات نمایه شده در پایگاه ISI، با ضریب تأثیر(impact factor) کمتر از یک، معادل 50 درصد و با ضریب تأثیر بیشتر از یک، معادل 100 درصد، با ضریب تأثیر بیشتر از دو معادل 150 درصد، با ضریب تأثیر بیشتر از سه معادل 200 درصد، با ضریب تأثیر بیشتر از چهار معادل 250 درصد مبلغ تعیین شده در بند 2 ماده 3 خواهد بود.

تبصره 4- به مجلات  نمایه شده درسایر سایت­های معتبر علمی و مورد تأیید معاونت پژوهش و فناوری حمایت مضاعفی حداکثر تا 20 درصد حمایت یاد شده در بند 2 ماده 3 تعلق می­گیرد.

تبصره 5- به مجلاتی که فاقد مجوز علمی- پژوهشی هستند، به شرط رعایت ساختار و محتوای مجلات علمی- پژوهشی و انتشار منظم و بدون تأخیر با تأیید معاونت پژوهش و فناوری، حداکثر تا سه شماره معادل 50 درصد حمایت یاد شده در بند 2 ماده 3 دریافت می­کنند.

تبصره 6- مجلاتی که مجوز علمی- ترویجی دارند، به شرط انتشار منظم و بدون تأخیر، داشتن ضریب تاثیر بالاتر از حد متوسط در بین نشریات همان گروه تخصصی در پایگاه علمی ISC وبا تأیید معاونت پژوهش و فناوری، معادل 50 درصد حمایت یاد شده در بند 2 ماده 3 این دستورالعمل مشمول حمایت خواهند شد. در صورت هر گونه تاخیر، به هر دلیل در چاپ نشریات علمی- ترویجی، این نشریات مشمول حمایت نخواهند شد.

تبصره 7- سایر مجلات منتشر شده توسط واحد / پژوهشکده / پژوهشگاه­ها مشمول این حمایت نمی­شوند.

تبصره 8- در صورت هر گونه تغییر دروضعیت مجله اعم از مجوز، مدیر مسئول، مدیر اجرائی، هیات دبیران، سردبیر، نمایه شدن در پایگاه­های معتبر و...مراتب به همراه مستندات لازم باید به معاونت پژوهش و فناوری اعلام گردد.

 

ماده 4-هر‌گونه تغییر در مفاد این دستورالعمل باید به تأیید رییس جهاددانشگاهی برسد.

تبصره 1- تغییر در مبالغ پایه ذکر شده در بند 2 ماده 3 و درصدهای ذکر شده در تبصره­های آن، به منظور به‌روزرسانی و تطبیق با منابع موجود توسط معاونت پژوهش و فنآوری صورت می­گیرد.

 

ماده 5- این دستورالعمل در یک مقدمه، 5 ماده و 10 تبصره در تاریخ 93/9/19، تهیه و به تأیید رییس جهاددانشگاهی رسیده ‌است و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.


 

[1]- طی شماره 21329/93/ص مورخ 28/12/1393 ابلاغ شد.