کاربرگ درخواست جایزه علمی شرکت در همایش‌ های علمی خارج از کشور

این کاربرگ بر اساس دستورالعمل پرداخت جایزه علمی ارائه مقاله در همایش‌های علمی و معتبر بین‌المللی به صورت سخنرانی تنظیم گردیده است. جایزه مذکور تنها به اعضای تمام وقت، رسمی و پیمانی جهاددانشگاهی که نویسنده اول، دوم و یا پاسخگو هستند تعلق می‌گیرد. برای دریافت جایزه علمی تکمیل کامل کاربرگ قبل از شرکت در همایش ضروری است.

 

1 - مشخصات نویسنده

نام و نام خانوادگی نویسنده

 

واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه

 

نام گروه پژوهشی/مرکز خدمات تخصصی/ موافقت کلی

 

زمینه کاری گروه /مرکز/موافقت کلی

 

رسته استخدامی نویسنده

هیات علمی O                         غیر هیات علمیO

مرتبه علمی نویسنده

مربی پژوهشO               دانشیارO            استادیار O              استادO

نوع استخدام نویسنده

پیمانی O                             رسمیO

- آخرین حکم کارگزینی نویسنده ضمیمه شود.

 

2 - مشخصات همایش:

عنوان همایش

 

زمان برگزاری همایش

 

محل برگزاری همایش

 

آدرس وب سایت همایش

 

لینک مقاله در وب سایت همایش

 

سایت‌های نمایه کننده همایش

 

تاریخچه همایش(چندمین سال برگزاری همایش)

 

 -پذیرش مقاله ضمیمه گردد.

 

3 - مشخصات مقاله:

عنوان مقاله

 

در صورت استخراج مقاله از طرح

نام طرح

 

کار فرمای طرح

 

 محل اجرای طرح

 

جایگاه نویسنده در بین نویسندگان

نویسنده اولO             نویسنده دومO                     نویسنده پاسخگوO

 -مقاله ضمیمه گردد.

 

نام و نام خانوادگی نویسنده                    معاون پژوهشی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه     

تاریخ                   امضا                                   تاریخ                         امضا                         

 

4- نظر تخصصی معاونت پژوهش و فناوری:

آیا مقاله با زمینه فعالیت(گروه پژوهشی/مرکز/موافقت کلی) ارتباط دارد؟

بلهO              خیرO           

آیا ارزیابی از موقعیت و عملکرد گروه /مرکز/موافقت کلی مثبت است؟

بلهO              خیرO           

آیا نویسنده از نظر سقف، مجاز به دریافت جایزه است؟

بلهO             خیرO                    

آیا اعتبار علمی همایش تایید می‌شود؟

بلهO              خیرO        

 

حضور در همایش تایید می‌شود ؟ بلهO              خیرO

بر اساس تایید انجام گرفته مبلغ                       ریال، مشروط به شرکت و حضور در همایش و ارائه مستندات شامل تصویر صفحه کتابچه خلاصه مقالات یا گواهی ارایه مقاله (Certificate ) وکپی لاشه بلیط هواپیما یا ویزا، به نویسنده تعلق خواهد گرفت.

نام تایید کننده                         تاریخ و امضا                   تایید دفتر کل برنامه ریزی و توسعه