کاربرگ درخواست جایزه علمی چاپ مقاله در نشریات علمی معتبر

این کاربرگ بر اساس دستورالعمل پرداخت جایزه علمی مقالات چاپ شده در مجلات نمایه شده در پایگاه‌های علمی معتبر تنظیم شده است. جایزه مذکور به پژوهشگران شاغل در حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی شامل اعضای هیات علمی و اعضای غیر هیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی تمام وقت (با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری) که نویسنده پاسخگو یا نویسنده اول هستند تعلق می‌گیرد.

تکمیل کلیه موارد این کاربرگ ضروری است.

 

1 - مشخصات نویسنده

نام و نام خانوادگی نویسنده:

 

جایگاه نویسنده در بین نویسندگان:

نویسنده پاسخگو O                       نویسنده اول O

واحد سازمانی متقاضی:

 

نام ساختار پژوهشی:

(گروه پژوهشی/مرکز خدمات تخصصی/موافقت کلی)

 

رسته استخدامی نویسنده:

 هیات علمی O                           غیر هیات علمیO

مرتبه علمی نویسنده:

مربی پژوهشO         استادیار O              دانشیارO            استاد O

نوع استخدام نویسنده:

       رسمی O                  پیمانیO               قراردادی تمام وقتO             

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین حکم کارگزینی نویسنده ضمیمه شود.                                                                   

- مستندات شامل مقاله به صورت کامل و تصویر مشخصات مجله به همراه شاخص Q مجله ضمیمه گردد.

تاریخ :                                                امضا نویسنده:     

 

 

2 - مشخصات نشریه:

عنوان مقاله:

 

عنوان نشریه:

 

شماره نشریه:

 

ISSN  نشریه:

 

آدرس وب سایت نشریه:

 

لینک مقاله در وب سایت نشریه:

 

شاخص Q در وب سایت نمایه کننده:

Q1 O                  Q2 O                        Q3 O                    Q4O

سایت‌های علمی نمایه کننده نشریه:

(حداکثر 3 مورد)

 

تاریخ چاپ مقاله در نشریه:

 

برای مقالات مستخرج از طرح پژوهشی

(حامی طرح)

نام  و کد طرح

 

کار فرمای طرح

 

محل اجرای طرح

 

تاریخ اختتام طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   تاریخ:                                امضا معاون پژوهشی واحد سازمانی متقاضی:

 

                 

3- نظر دفتر تخصصی ذیربط در معاونت پژوهش و فناوری:

آیا مقاله با زمینه فعالیت (گروه پژوهشی/ مرکز/ موافقت کلی) ارتباط دارد؟

بلهO              خیرO

آیا شاخص Q مورد تایید است؟

بلهO              خیرO

شاخص Q مورد تایید را علامت گذاری نمایید

Q1 O           Q2 O               Q3O               Q4O

علمی پژوهشی O

آیا مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است؟

(ارزیابی دفتر تخصصی از بخش حامی طرح)

بلهO              خیرO

آیا آدرس دهی مقاله درست است؟

بلهO              خیرO

آیا جایزه علمی به نویسنده تعلق می‌گیرد؟

بلهO              خیرO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             تاریخ:                                     امضا مدیر کل دفتر تخصصی:

 

 

4- نظر اداره کل راهبری پژوهش و فناوری:

آیا نویسنده از نظر سقف، مجاز به دریافت جایزه است؟

بلهO              خیرO

مبلغ جایزه علمی:   

                                                                   (ریال)

افزایش 20درصد تشویق بابت تقدیر و تشکر از حامی طرح:

                                                                   (ریال)

جمع کل مبلغ جایزه علمی:

                                                                   (ریال)

                            

 

 

 

 

 

 

 

نام تایید کننده:                                                 تاریخ و امضا:                                      تایید اداره کل راهبری پژوهش و فناوری