دستورالعمل پرداخت جایزه علمی ارائه مقاله در همایش های علمی و معتبر بین المللی به صورت سخنرانی

مقدمه :

عنایت به مصوبه یکصد و بستمین جلسه هیات امناء به منظو تشویق و ترغیب پژوهشگران و اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی برای ارائه مقاله در همایش های علمی و معتبر بین المللی به صورت سخنرانی، دستورالعمل پرداخت جایزه علمی به شرح زیر تدوین می گردد.

 

ماده 1- موضوع :

به اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی که مقالات خود را به صورت سخنرانی در همایش های علمی و معتبربین المللی، خارج از کشور ارائه کنند، پس از مراجعت از همایش با احراز شرایط زیر جایزه علمی پرداخت می شود.

 

ماده 2- شرایط احراز جایزه علمی:

2-1- ذکر نام جهاددانشگاهی

IraninAcademi  Center for EEducation, Culture and resrarch(ACECR)

عنوان آدرس مکاتبه ای / آدرس سخنران.

تبصره 1: در صورتی که نویسنده بیش از یک آدرس داشته باشد، آدرس اول مکاتبات مورد قبول است.

تبصره 2: ذکر نام واحد/ پژوهشکده / پژوهشگاه علاوه بر نام جهاددانشگاهی بلامانع است.

2-2- ارائه مقاله به صورت سخنرانی (Oral).

تبصره : به مقالاتی که به شکل هایی غیر از سخنرانی و یا در مجامع علمی غیر از همایش ارائه شوند جایزه ای تعلق نمی گیرد.

2-3- تایید اعتبار علمی همایش مذکور توسط معاونت پژوهش و فناوری.

2-4- تایید ارتباط مقاله با زمینه کاری واحد / پژوهشکده/ پژوهشگاه در قالب موافقت کلی، گروه پژوهشی یا مرکز خدمات تخصصی، توسط معاونت پژوهش و فناوری.

تبصره 1: مقالات اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی که بورسیه هستند مشمول بند فوق نبوده و ارتباط مقاله ارائه شده با رشته تحصیلی شان کفایت می‌کند.

تبصره 2: افراد بورسیه جهاددانشگاهی در صورتی که در محل تحصیل خود مقاله ازائه دهند مشمول این جایز نخواهند شد.

 

ماده 3- میزان و نحوه پرداخت جایزه علمی:

3-1- ارسال نامه درخواست جایزه علمی با امضای رئیس یا معاون پژوهشی واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه متقاضی به همراه مستندات لازم حداکثر دوماه پس از ارائه سخنرانی.

تبصره 1: به درخواست هایی که پس از گذشت دو ماه از ارائه سخنرانی ارسال شونده جایزه ای تعلق نمی گیرد.

تبصره 2: در صورتی که برای ارائه مقاله از امکانات جهاددانشگاهی اعم از هزینه های تهیه بلیط،‌ ماموریت و غیره استفاده نشده باشد، با تایید رئیس آن واحد/ پژوهشکده/ پژوهشگاه به شرط وجود منابع و رعایت سایر قوانین مالی جهاددانشگاهی، میتوان از منابع داخلی آن واحد/ پژوهشکده/ پژوهشکده / پژوهشگاه، مابه التفاوت هزینه ارائه مقاله و جایزه علمی پرداخت شود.

3-2- به هر مقاله ارائه شده مبلغی ما بین 10.000.000 تا 16.000.000 ریال با نظر معاونت پژوهش و فناوری تعلق می گیرد.

3-3- هر عضو هیات علمی جهاددانشگاهی می تواند حداکثر یک با در سال از این جایزه علمی استفاده کند.

تبصره 1: در صورت چاپ یک مقاله ISI بین دو کنفرانس متوالی، امکان استفاده از جایزه علمی دوم در همان سال میسر است.

تبصره 2: اعضای غیر هیات علمی، رسمی یا پیمانی ، تمام وقت جهاددانشگاهی با رعایت مقررات این دستورالعمل می توانند حداکثر تا 80 درصد از جایزه علمی تعیین شده برای ارائه مقاله را دریافت نمایند.

تبصره 3:  به عنوان مقاله علمی تنها یک جایزه علمی تعلق خواهد گرفت.

3-4- مستندات لازم جهت اخذ تاییدیه معاونت پژوهش و فناوری:

ارسال تصویر کامل مقاله، نامه پذیرش مقاله به صورت سخنرانی (Oral)، تاریخچه همایش، دبیران علمی همایش، تکمیل کاربرگ مربوط به ارائه مقاله در همایش.

3-5- مستندات لازم جهت دریافت جایزه علمی :

تصویر صفحه کتابجه خلاصه مقالات که مقاله مورد نظر در آن چاپ شده باشد یا ارائه گواهی مقاله Certificate)) و کپی لاشه بلیط هواپیما یا ویزا و نامه تاییدیه از معاونت پژوهش و فناوری.

 

ماده 4- هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل باید به تایید رئیس جهاددانشگاهی برسد.

تبصره : تغییر در مبالغ پایه ذکر شده در بند 3-3 ماده 3 براساس شرایط و منابع موجود، بر عهده معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.

 

ماده 5- این دستور العمل در یک مقدمه، 5 ماده 11 تبصره در تاریخ 27/7/1390 به تایید رئیس جهاددانشگاهی رسیده است.