نکاتی در رابطه با طرح های پژوهشی در قالب پایان نامه تحصیلات تکمیلی

[1] به اطلاع می‌رساند از آنجا که انجام طرحهای پژوهشی در قالب پایان نامه تحصیلات تکمیلی مستلزم رعایت مقررات پیش بینی شده در آئین نامه نحوه همکاری جهاددانشگاهی با دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور می‌باشد، لذا توجه مدیران حوزه پژوهشی به نکات زیر را جلب می‌نماید.

1- انجام هر گونه طرح پژوهشی اعم از اینکه اعتبار آن از منابع داخلی واحدها ،‌پژوهشکده ها و پژوهشگاهها و یا اعتبار منابع عمومی تامین شود مستلزم رعایت آئین نامه ذکر شده می‌باشد .

2- مستندات مربوط به پایان نامه بودن طرح پژوهشی می‌بایست قبل از تصویب و اجرای آن توسط محقق و مجری طرح به واحد ذیربط یا حوزه پژوهش و فناوری جهاد ارائه شود .

3- ارائه مقاله از نتایج طرح باتوجه به شرائط تصویب طرح می‌بایست با هماهنگی معاون پژوهشی واحدها / پژوهشکده / پژوهشگاهها صورت گیرد .

4- ارائه مقاله صرفا به نام مسئول اسامی و همکاران مندرج در پرسشنامه طرح می بایست صورت گیرد و درج مقاله به نامه افرادی که اسامی آنها در پرسشنامه طرح ذکر نگردیده حتی در صورت همکاری داشتن با طرح جایز نیست .

5- مقالات ارائه شده از نتایج طرحها در صورتی که با آدرس مکاتبه جهاد باشد در ارزیابیها لحاظ گردیده و به عنوان تعهدات طرحها قابل قبول است .


 

[1]- طی نامه شماره 49588/91/د مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۱ از سوی معاونت پژوهش و فنآوری به واحدها ابلاغ گردید.