فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح های گروه علوم پزشکی

الف) مشخصات کلی طرح:

1- عنوان طرح

2- نام مسئول طرح:                                             5- کد طرح:

3- واحد مجری:                                                  6- مدت اجرا:

4- بودجه مصوب:

 

ب) اظهار نظر پیرامون گزارش پیوست:

1 ـ آیا عنوان طرح با کار انجام شده مطابقت دارد؟

 

2 ـ آیا بررسی متون در رابطه با کار انجام شده بوده و کفایت دارد؟

 

3 ـ آیا متدولوژی مورد استفاده و آنالیز آماری مناسب بوده و بدرستی انجام شده است؟

 

4 ـ آیا نتایج به خوبی توصیف شده است؟

 

5 ـ آیا نمودارها و جداول کافی بوده است؟

 

6 ـ آیا در مورد نتایج به دست آمده در رابطه با تحقیق بحثی صورت گرفته است؟

 

7 ـ فکر می‌کنید طرح تا چه میزان در رسیدن به نتایج مورد نظر موفق بوده است؟

 

8 ـ آیا در متن و انتهای طرح منابع مطابق با اصول گزارش نویسی استاندارد آورده شده است؟

 

9 ـ آیا شیوه نگارش از روانی و یکنواختی برخوردار است؟

 

10 ـ به طور کلی از نظر شما گزارش نیازی به بازنگری مجدد دارد؟

 

11 ـ لطفاً هر گونه توضیح دیگری که لازم می‌دانید ذکر فرمایید.

 

ج ) مشخصات بررسی کننده:

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

آدرس و تلفن محل کار

 

 

 

 

 

                                                                                      محل امضاء:

                                                                                           تاریخ: