فرم ارزیابی تخصصی طرح‌ های تحقیقاتی پیشنهادی گروه پزشکی

الف ـ مشخصات کلی طرح:

1ـ عنوان طرح:

2ـ کد طرح:                                                5ـ مدت پیشنهادی اجرا:

3ـ مسئول اجرای طرح:                                 6ـ بودجه پیشنهادی:

4ـ واحد مجری:                                           7ـ گروه پژوهشی (اصولی * قطعی * ):

 

ب ـ اظهارنظر پیرامون پرسشنامه طرح تحقیقاتی پیوست:

1- به نظرشما باتوجه به اهداف‌مندرج در پرسشنامه آیا طرح دارای‌ضرورت و اولویت‌اجرااست؟[1]

بلی                    خیر          (در صورت منفی‌بودن توضیح دهید)

 

2ـ لطفاً در صورتی که در مورد سوابق اجرای طرح در داخل یا خارج کشور غیر از آنچه در پرسشنامه درج شده است اطلاعی دارید ذکر بفرمائید. لطفاً منابع و آدرس‌های مورد نظر را درج کنید. در صورت امکان نسخه‌ای از مقالات مربوط را نیز ضمیمه کنید؟

 

3ـ روش‌های اجرای طرح (متدولوژی) صحیح است یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید.

 

 

4ـ با توجه به سوابق مجری طرح (مندرج در پرسش‌نامه)، آیا به نظر شما مجری توان اجرای طرح (از نظر توان تخصصی، وقت مورد نیاز) را دارد یا خیر؟

 

5ـ آیا هزینه و زمان‌بندی مراحل اجرای طرح مناسب می‌باشد؟

بلی O              خیرO   (در صورت منفی بودن توضیح دهید)

 

6ـ معایب و محاسن طرح را ذکر نمایید.

 

7ـ در مجموع اجرای طرح را توصیه می‌نمایید؟

بلی                    خیر        (در صورت منفی بودن توضیح دهید)

 

ج ـ مشخصات بررسی کننده :

نام و

 نام خانوادگی

درجه

تحصیلی 

زمان صرف شده    برای بررسی

آدرس و تلفن محل کار

 

 

 

 

 

 

                                                                                   محل امضاء

                                                                                       تاریخ


 

[1]- در مورد طرح‌های ارسالی از گروه‌های پژوهشی دارای موافقت قطعی این قسمت تکمیل نشود.