پرسشنامه ارزیابی تخصصی طرح های تحقیقاتی پیشنهادی

الف) مشخصات کلی طرح:

1ـ عنوان طرح:

2ـ کد طرح:                                             5ـ مدت اجرا:

3ـ مسئول اجرای طرح:                   6ـ بودجه پیشنهادی:

4- محل اجرا:

 

ب) اظهار نظر پیرامون پرسشنامه طرح تحقیقاتی پیوست:

 

1ـ لطفاً نظر خود را در خصوص ضرورت اجرای طرح موقوم فرمایید.

 

2ـ لطفاً در صورتی که مورد سوابق اجرای طرح در داخل یا خارج کشور اطلاعی دارید ذکر بفرمایید.

 

3ـ آیا روشهای پیشنهادی اجرای طرح، مسیر مناسب برای رسیدن به هدف طرح می‌باشد؟ در غیر این صورت توضیح فرمایید.

 

4ـ نظر شما در ارتباط با صلاحیت مسئول طرح از نظر توان و وقت و. .. چیست؟

 

5ـ آیا هزینه و زمانبندی مراحل اجرای طرح مناسب می‌باشد؟

 

6ـ چنانچه در مورد چگونگی استفاده از نتایج طرح و مراکز و مؤسسات استفاده کننده اطلاعی دارید،‌لطفاً مرقوم فرمایید.

 

7 ـ سایر مواردی که لازم است در اجرای طرح درنظر گرفته شود را ذکر نمایید.

 

ج ) مشخصات بررسی کننده:

نام و نام خانوادگی

درجه تحصیلی

آدرس و تلفن محل کار

 

 

 

شماره حساب :

نام بانک :

شعبه :

 

                                                                                   محل امضاء:

                                                                                        تاریخ: