پرسشنامه طرح های تحقیقاتی علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی

1ـ اطلاعات کلی:

ـ عنوان طرح به فارسی   :

 

ـ عنوان طرح به یکی از زبان‌های خارجی :

 

ـ نام و نام خانوادگی مسئول اجرای طرح :

ـ مدت اجرای طرح (برحسب ماه) :

ـ محل اجرای طرح :

ـ بودجه :

ـ محل تأمین اعتبار :

ـ نوع تحقیق :

 

    بنیادی[1] O                توسعه‌ای[2] O                کاربردی [3]  O

 

 

2 ـ بیان مسأله و ذکر سئوالهای اصلی تحقیق :

 

 3 ـ ادبیات تحقیق (مرور نظریه‌ها و مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع)  :

  

 4 ـ چارچوب نظری تحقیق (درصورت لزوم) :

   

 5 ـ فرضیه‌ یا فرضیه‌ها (درصورت لزوم) :        

 

6 ـ  اهداف (کلی و جزئی) :

  

7 ـ  روش اجرای تحقیق :

الف) - الگوی تحقیق :

توصیفی  O   همبستگی  O  تجربی  O    تاریخی  O    علّی O  موارد دیگر ذکر شود:

 

ب) - شیوه گردآوری اطلاعات :

میدانی  O      اسنادی  O    موارد دیگر ذکر شود :

 

ج) - ابزار گردآوری اطلاعات :

پرسشنامه  O     مصاحبه  O    مشاهده  O     موارد دیگر ذکر شود :

 

8 ـ  جامعه آماری، حجم نمونه، روش‌های نمونه‌گیری :

 

9 ـ  روشها و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها :

 

10 ـ  مهمترین منابع و مآخذ فارسی و خارجی مورد استفاده این پژوهش :

    

11 ـ  توان استفاده از منابع خارجی:

ضعیف                    متوسط                        خوب                              عالی

  

12ـ استفاده عملی از نتایج طرح :

نام مؤسسات یا افرادی که می‌توانند از نتایج طرح استفاده کنند

نوع استفاده (آموزشی، انتشاراتی، خدماتی) و توضیح کافی در مورد چگونگی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ـ درجات علمی مسئول اجرای طرح به ترتیب از آخرین درجه تحصیلی :

دوره علمی

رشته تحصیلی

تخصص

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ـ سوابق شغلی مسئول اجرای طرح به ترتیب از آخرین شغل :

سمت و نوع کار

مدت

نام مؤسسه

شهر

کشور

ار تاریخ

تا تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ـ سوابق علمی و پژوهشی[4]

الف) تألیف و انشار کتاب یا مقاله

عنوان کار

کتاب

مقاله

مؤسسه تأمین کننده اعتبار

تاریخ انتشار

نتیجه عینی کار

نقش شما

مسئول

همکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب) مقاله‌های ارائه شده در مجامع علمی

عنوان کار

مؤسسه تأمین کننده اعتبار

تاریخ ارائه

نتیجه عینی کار

نقش شما

مسئول

همکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ج) آموزش و تدریس

عنوان

دانشگاه یا مؤسسه

تاریخ

شروع

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د) اجرای طرح‌های پژوهشی

عنوان کار

مؤسسه تأمین کننده اعتبار

تاریخ

نتیجه عینی کار

نقش شما

شروع

پایان

مسئول

همکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ـ ساعات همکاری مسئول اجرای طرح در طول هفته : 

تعداد ساعات قابل افزایش در صورت لزوم :

 

17ـ نشانی مسئول اجرای طرح :

منزل      :                                                                                      تلفن:

محل کار :                                                                                      تلفن:

 

18ـ مشخصات همکاران طرح:

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

رشته تحصیلی

تخصص

شغل و مؤسسه متبوع

نوع  مسئولیت در طرح

میزان همکاری در هفته

امضاء همکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ـ زمانبندی اجرای طرح:

ردیف

شرح هر یک از فعالیت‌های اجرای طرح به تفکیک

ملاحظات

مدت

از تاریخ

تاتاریخ

1

بررسی پیشینه تحقیق

 

 

 

2

انجام مطالعات مقدماتی

 

 

 

3

طرح فرضیات یا سئوالها، طراحی و آزمون پرسشنامه

 

 

 

4

گردآوری داده‌های لازم

 

 

 

5

استخراج و تحلیل داده‌ها

 

 

 

6

تهیه گزارش نهایی

 

 

 

 

20ـ مقاطع و تاریخ ارائه گزارش کار طرح :

مقاطع اجرا

محتوای گزارش (شامل نتیجه کدامیک از فعالیت‌های بند 18 است)”فقط ردیف ذکر شود“

تاریخ ارائه گزارش

بودجه اعتبار

(به ریال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21ـ آیا برای طرح از مؤسسه دیگری نیز درخواست همکاری شده است؟     بلی O   خیر O

در صورت مثبت بودن پاسخ، نام مؤسسه :

ـ نوع همکاری ,

مالی  O             میزان اعتبار درخواستی:

انسانیO            دربندهای 17 و 22 منعکس نمائید.

تجهیزاتی O        توضیح دهید:

نوع دیگر  O       توضیح دهید:

نتیجه درخواست:

شرایط همکاری مؤسسه مذکور:

 

22ـ هزینه پرسنلی (ویژه افرادی که هزینه همکاری آنان ازمحل اعتباری طرح تأمین می‌شود)

نوع مسئولیت

تعداد افراد

کل ساعات کار در هفته

میزان‌حق‌الزحمه درماه (ریال)

مدت‌اشتغال (ماه)

جمع (ریال)

 

 

موظف

غیرموظف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه‌ پرسنلی

 

 

 

23ـ سایر هزینه‌ها

عنوان هزینه

مبلغ

توضیحات

هزینه‌های مسافرت (اعم از هزینه‌ مربوط به بلیط،

اسکان، غذا و حق مأموریت و سوخت)

 

 

هزینه‌های ارتباطات، حمل و نقل (تلکس، پست، حمل‌بار و. ..)

 

 

هزینه تکثیر اوراق، تایپ، صحافی، ویرایش و. ..

 

 

هزینه تهیه منابع علمی (کتب، نشریات و بانک‌های اطلاعاتی)

 

 

هزینه کرایه واجاره (تجهیزات، ماشین‌آلات، ساختمان، زمین. ..)

 

 

سایر موارد با (ذکر موارد)

 

 

جمع سایر هزینه‌ها

 

 

جمع هزینه‌های پرسنلی

 

 

جمع کل هزینه‌های طرح

 

 

مبالغی که از منابع‌دیگر کمک‌خواهدشد (بند 21)

 

 

هزینه‌های ارزی

 

 

هزینه‌های ریالی

 

 

 

24 ـ فهرست مطالب تحقیق :

 

امضاء مسئول طرح                                     امضاء و تأیید معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

تاریخ ارائه طرح


 

[1]- تحقیق بنیادی عبارت است از کاوش‌های اصیل وبدیع به منظور افزایش اندوخته‌های علمی و درک بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی

[2]- هرنوع کاوش اصیل به‌منظور کسب‌دانش‌علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

[3]-هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود، حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به منظور تولید مواد فرآورده‌ ها، ابزار، فرآیندها و روش‌های جدید و یا بهبود آنها صورت می‌گیرد.

[4]- در صورت امکان نسخه‌ای از نتایج فعالیت‌های پژوهشی خود را به صورت امانت به پیوست پرسشنامه ارسال گردد.