پرسشنامه طرح های تحقیقاتی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

1ـ اطلاعات کلی:

 

عنوان طرح به فارسی                      :

عنوان طرح به انگلیسی                    :

نام و نام خانوادگی مسئول اجرای طرح  :

مدت اجرای طرح (بر حسب ماه)         :

محل اجرای طرح                            :

گروه پژوهشی مربوطه                      :

جمع کل هزینه های طرح به حروف     :                                                ریال     به عدد:                    ریال

 

 

2ـ خلاصه طرح (حداکثر در 100 کلمه):

 

 

 

 

3ـ هدف و ضرورت اجرای طرح (حتی الامکان با ذکر کاربرد نتایج طرح):

 

 

 

 

4ـ تئوری مبنای طرح با ذکر مآخذ داخلی و خارجی:

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ـ روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائی طرح (با ذکر طرح آماری، تکرار، روشهای نمونه‌برداری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها):

 

 

6- سئوالات و فرضیه‌های تحقیق:

 

 

7ـ سابقه اجرای طرح و نتایج حاصله (در ایران و حتی‌الامکان در خارج از کشور با ذکر مآخذ):

 

 

8- شاخصه طرح:

الف- تولید علم:            Oپایان‌نامه تحصیلات تکمیلی

            O تألیف کتاب

         -انتشار مقاله        Oعلمی - پژوهشی            Oعلمی - ترویجی                     Oسایر

          Oارائه نظریه یا کشف علمی جدید

 

ب- ظرفیت‌سازی علم و فناوری:     O توانمندسازی پژوهشگران

                                                  O افزایش توان علمی و اجرائی واحد/ پژوهشکده

                                                  O تجهیز آزمایشگاه

                                                  O افزایش توان ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای

 

ج- تولید فناوری:                      Oنوآوری در محصول

                                             Oثبت اختراع

                                             O نوآوری در فرآیند         

 

 

 

9ـ توجیه اقتصادی طرح با ذکر آمار، محاسبات، منابع و مآخذ مربوطه:

 

 

10ـ نحوه استفاده عملی از نتایج طرح:

نام مؤسسات یا افرادی که می‌توانند از نتایج طرح استفاده کنند

نوع استفاده (تولیدی، آموزشی، انتشاراتی یا خدماتی) و توضیح کافی در مورد چگونگی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ـ درجات علمی مسئول اجرای طرح به ترتیب از آخرین درجه تحصیلی:

درجه علمی

رشته تحصیلی

تخصص

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ـ سوابق شغلی مسئول اجرای طرح به ترتیب از آخرین شغل:

سمت و نوع کار

مدت

نام مؤسسه

شهر

کشور

از تاریخ

تا تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ـ فعالیت‌های مهم پژوهشی مسئول اجرای طرح (اعم از جاری یا پایان‌یافته):

عنوان کار

موسسه تأمین کننده اعتبار تاریخ

نتیجه عینی کار

نقش شمادر طرح

از تاریخ

تا تاریخ

مسئول

همکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر : در صورت امکان نسخه‌ای از نتایج فعالیت‌های پژوهشی خود را بصورت امانت به پیوست پرسشنامه ارسال دارید.

14ـ انتشارات مهم مسئول اجرای طرح، اعم از کتاب، رساله یا مقاله، با ذکر عنان، موسسه ناشر، تاریخ نشر و نوع کار (تألیف یا ترجمه):

 

 

15ـ سایر فعالیت‌های علمی مسئول اجرای طرح (خدمات تخصصی، آموزشی و ..) با ذکر تاریخ و مؤسسه سفارش دهنده:

 

 

16ـ تعداد ساعات همکاری مسئول اجرای طرح در طول هفته                  تعداد ساعات قابل افزایش در صورت لزوم

17ـ نشانی مسئول اجرای طرح، منزل:                                                                                  تلفن:

محل کار:                                                                                                تلفن:

18ـ مشخصات همکاران طرح:

امضاء همکار

میزان همکاری در هفته (ساعت)

نوع مسئولیت در طرح

شغل و مؤسسه متبوع

تخصص

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

غیرموظف

موظف

پایه

رتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19ـ زمانبندی اجرای طرح:

تاریخ

مراحل اجرا و شرح خدمات هر مرحله

ردیف

تا تاریخ

از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ـ کل مدت اجرای طرح (بر حسب ماه):

 

21ـ مقاطع و تاریخ اخذ گزارش کار طرح:

بودجه هر مقطع (ریال)

تاریخ اخذ گزارش

محتوای گزارش (شامل نتیجه کدامیک از فعالیت‌های بند 19 است) (فقط ردیف ذکر شود)

مقاطع اجرا

 

 

 

مقطع اول

 

 

 

مقطع دوم

 

 

 

مقطع سوم

 

 

 

مقطع‌چهارم

 

 

 

مقطع پنجم

 

 

 

مقطع ششم

 

22ـ آیا برای طرح از موسسه دیگری نیز درخواست همکاری شده است؟ Oبلی        Oخیر          در صورت مثبت بودن پاسخ:

ـ نام مؤسسه:

ـ نوع همکاری:    Oمالی                 میزان اعتبار درخواستی :

                        Oانسانی             در بندهای 16 و 21 منعکس مایئد.

                        Oتجهیزاتی       در بندهای 22 و 23 منعکس نمائید.

                        Oنوع دیگر                   توضیح دهید:

ـ نتیجه درخواست:

ـ شرایط همکاری مؤسسه مذکور:

 

23ـ هزینه پرسنلی (ویژه افرادی که هزینه همکاری آنها از محل اعتبار طرح تأمین می‌شود):

جمع (ریال)

مدت اشتغال (ماه)

میزان حق‌الزحمه در ماه

میزان ساعات کار در هفته

تعداد افراد

نوع مسئولیت در طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه پرسنلی:

 

 

24ـ هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی که توسط دیگر مؤسسات صورت می‌گیرد:

جمع (ریال)

هزینه برای هر دفعه

تعداد کل دفعات

مرکز سرویس دهنده

موضوع آزمایش یا خدمات تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه پرسنلی:

 

           

 

25ـ فهرست دستگاه‌ها، وسایل و مواد مورد نیاز طرح که از طرف مؤسسه متبوع یا همکار بدون دریافت هزینه تأمین می‌شود:

مدت (ساعت) ـ مقدار یا تعداد

مؤسسه مالک

نام دستگاه – وسیله ـ مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26ـ تجهیزات غیرمصرفی مورد نیاز طرح:

قیمت کل

قیمت واحد

تعداد

محل تأمین

کشور سازنده

شرکت‌ سازنده

نام دستگاه، وسیله یا مواد

ارزی

ریالی

خارج

داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال

جمع کل قیمت‌ها

 

 

27ـ مواد و ابزار مصرفی مورد نیاز طرح:

قیمت کل

قیمت واحد

تعداد/ مقدار

محل تأمین

کشور سازنده

شرکت‌ سازنده

نام دستگاه، وسیله یا مواد

ارزی

ریالی

خارج

داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال

جمع کل قیمت‌ها

 

 

28ـ هزینه‌های مسافرت (اعم از هزینه مربوط به تهیه بلیط، اسکان، غذا و حق مأموریت و سوخت):

 

هزینه ‌(ریال)

تعداد افراد

مدت هر مسافرت

تعداد مسافرت‌ها

منظور از مسافرت

مقصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزینه‌های مسافرت                                                                     ریال

 

 

29ـ سایر هزینه‌ها:

مبلغ

موارد

 

هزینه ارتباطات و حمل و نقل (تلکس، پست، حمل بار و ...)

 

هزینه تکثیر اوراق

 

هزینه تهیه منابع علمی (کتب، نشریات و ...)

 

هزینه کرایه و اجاره (تجهیزات، ماشین‌آلات، ساختمان، زمین و ...)

 

 

 

 

 

30ـ اطلاعات مالی:                                                                                                                                

جمع هزینه‌های پرسنلی (بند 21):                                                                                                                                        ریال

جمع هزینه‌ آزمایشات و خدمات تخصصی (بند 22):                                                                                                              ریال

جمع هزینه دستگاه‌ها، وسائل و مواد (بند 24):                                                                                                                      ریال

جمع هزینه‌های مسافرت (بند 25):                                                                                                                                      ریال

سایر هزینه‌ها:                                                                                                                                                                   ریال

جمع کل هزینه‌های طرح:                                                                                                                                                   ریال

مبلغی که از منابع دیگر کمک می‌شود )موضوع بند 20):                                                                                                       ریال

باقیمانده هزینه‌ها که از جهاددانشگاهی درخواست می‌شود:                                                                                                     ریال

هزینه ارزی (معادل آن به ریال) :                                                                                                                                         ریال

هزینه ریالی :                                                                                                                                                                    ریال

 

صحت مطالب مندرج در پرسشنامه را تأئید می‌نمائیم:

 

محل امضاء مسئول طرح:                                                                          محل امضاءمعاون پژوهشی جهاد مربوطه

تاریخ :                                                                                                   تاریخ: