پرسشنامه طرح های تحقیقاتی ویژه گروه علوم پایه

1ـ اطلاعات کلی:

عنوان طرح به فارسی

(عنوان طرح ملموس در خلاصه طرح باشد)                   

به یکی از زبانهای خارجی

بودجه:                                                                            زمان:

نام و نام خانوادگی مسئول اجرای طرح

Oگروه پژوهشی/ مرکز                      O پژوهشکده/ واحد

نوع طرح:                           Oبنیادی               O کاربردی             O توسعه‌ای

تشخص طرح:                     Oعلمی                 Oمدیریتی              Oزمینه‌سازی برای انجام طرح اقتصادی

طرح در شبکه برنامه گروه وجود         Oدارد                   Oندارد                 O در ارتباط با محورهای شبکه برنامه است

واژگان کلیدی:     

 

 

2ـ خلاصه طرح (حداکثر در 100 کلمه): (در این بند به اختصار روش اجرا، فعالیت‌های مورد نظر برای انجام طرح، نتایج و روش دست‌یابی به اطلاعات نهایی و تجزیه و تحلیل و یا تست آنها ارائه گردد.)

 

 

 

 

 

3ـ هدف و ضرورت اجرای طرح (حتی الامکان با ذکر کاربرد نتایج طرح): (در این بند اهداف اصلی و فرعی طرح به صورت مشخص و معین معرفی گردد و با ذکر کاربردهای حاصل از نتایج طرح ضرورت اجرای آن توضیح داده شود.)

 

 

 

4ـ تئوری مبنای طرح با ذکر مآخذ : (در این بند مبنای نظری روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، طراحی آزمایشها، ... با ذکر جدیدترین مآخذ، مطابق فرمت منابع‌نویسی ارائه گردد).

 

 

 

 

 

 

5 ـ روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائی طرح (بطور دقیق): (در این بند روش و یا روش‌های پژوهش مورد نظر برای اجرای طرح معرفی و ضمن بیان مراحل مختلسف اجرای طرح، تکنیک‌های مورد نظر در هر مرحله متناسب با روش مورد نظر توضیح داده شود. به طوری که ضرورت استفاده از تخصص‌های مختلف، انجام خدمات تخصصی مورد نیاز، ضرورت تهیه لوازم مصرفی و غیرمصرفی و یا انجام مسافرت قابل توجیه باشد).

 

 

 

 

 

6- سابقه اجرای طرح و نتایج حاصله (در ایران و حتی‌الامکان در خارج از کشور با ذکر مآخذ): (در این بند تمامی نتایج حاصل از جستجوی منابع مختلف در ارتباط با موضوع طرح با ذکر اسامی محققین، سال و مکان تحقیق (با ذکر منبع) و نتایج حاصل ارائه گردد. همچنین دقیقاً تمایز این تحقیق از موارد قبلی مشخص شود.)

 

 

 

 

 

7ـ نحوه استفاده عملی از نتایج طرح:

نام مؤسسات یا افرادی که می‌توانند از نتایج طرح استفاده کنند

نوع استفاده (تولیدی، آموزشی، انتشاراتی یا خدماتی) و توضیح کافی در مورد چگونگی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- توجیه اقتصادی طرح با ذکر آمار، محاسبات، منابع و مآخذ مربوطه:

- در صورتی که طرح اهداف اقتصادی دنبال نمی‌کند صریحاً قید و از ارائه آمار و ارقام خودداری شود.

- در صورتی که طرح زمینه انجام طرح‌های اقتصادی را فراهم می‌کند با فرض تولید در یک ظرفیت معین و انجام محاسبات لازم، هزینه تولید واحد و نیز میزان فروش سالیانه ارائه و با میزان پرداختی در شرایط حاضر مقایسه گردد.

 

 

 

9ـ درجات علمی مسئول اجرای طرح به ترتیب از آخرین درجه تحصیلی:

درجه علمی

رشته تحصیلی

تخصص

دانشگاه

کشور

سال اخذ مدرک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ـ C.V محقق شامل (فهرست مقالات، پروژه‌های تحقیقاتی و کتب) پیوست پرسشنامه ارائه گردد.

 

11- مشخصات همکاران طرح:

امضاء همکار

میزان همکاری در هفته (ساعت)

نوع مسئولیت در طرح

شغل و مؤسسه متبوع

تخصص

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

غیرموظف

موظف

پایه

رتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پست الکترونیک همکاران:

 

پست الکترونیک

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- مقاطع و تاریخ اخذ گزارش کار طرح:

در این قسمت مراحل تقریبی انجام کار به طور دقیق، شفاف و کامل ارائه گردد.

شرح مراحل

 

ردیف

 

 

 

 

        عنوان اصلی مرحله اول

 

 

جزئیات مرحله اول

مر حله اول

خروجی مشخص مرحله اول                                                                                          تاریخ ارائه گزارش

                                                                                                             مرحله اول

 

 

 

 

       عنوان اصلی مرحله دوم

 

 

جزئیات مرحله دوم

مر حله دوم

خروجی مشخص مرحله دوم                                                                                          تاریخ ارائه گزارش

                                                                                                             مرحله دوم

 

 

 

 

       عنوان اصلی مرحله سوم

 

 

جزئیات مرحله سوم

مر حله سوم

خروجی مشخص مرحله سوم                                                                                         تاریخ ارائه گزارش

                                                                                                             مرحله سوم

 

 

 

 

    عنوان اصلی مرحله چهارم

 

 

جزئیات مرحله چهارم

مر حله چهارم

خروجی مشخص مرحله چهارم                                                                                    تاریخ ارائه گزارش

                                                                                                             مرحله چهارم

 

13ـ زمانبندی اجرای طرح:

تاریخ

شرح هر یک از فعالیت‌های اجرای طرح به تفکیک

(متناسب با بندهای 2 و 5)

ردیف

تا تاریخ

از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- کل مدت اجرای طرح (بر حسب ماه):

15- آیا برای اجرای طرح از مؤسسه دیگری نیز درخواست همکاری شده است؟ بلی          خیر

در صورت مثبت بودن پاسخ:

-         نام مؤسسه:

-         نوع همکاری: مالی                میزان اعتبار درخواستی:

انسانی                 در بندهای 16 و 21 منعکس نمائید.

تجهیزاتی             در بندهای 22 و 23 منعکس نمائید.

نوع دیگر                        توضیح دهید

-         نتیجه درخواست:

-         شرایط همکاری مؤسسه مذکور:

16ـ هزینه پرسنلی (ویژه افرادی که هزینه همکاری آنها از محل اعتبار طرح تأمین می‌شود):

جمع (ریال)

مدت اشتغال (ماه)

میزان حق‌الزحمه در ماه

میزان ساعات کار در هفته

تعداد افراد

نوع مسئولیت در طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه پرسنلی:

 

 

17- هزینه آزمایشها و خدمات تخصصی که توسط دیگر مؤسسات صورت می‌گیرد:

جمع (ریال)

هزینه برای هر تکرار

تعداد کل تکرارها

مرکز سرویس دهنده

موضوع آزمایش یا خدمات تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل هزینه آزمایش و خدمات تخصصی:

 

           

18- فهرست دستگاه‌ها، وسایل و مواد مورد نیاز طرح که از طرف مؤسسه متبوع یا همکار بدون دریافت هزینه تأمین می‌شود:

مدت (ساعت) ـ مقدار یا تعداد

مؤسسه مالک

نام دستگاه – وسیله ـ مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19- دستگاه‌ها و وسائل و مواد مورد نیاز طرح که باید از محل اعتبار طرح خریداری شود:

قیمت کل

قیمت واحد

تعداد/ مقدار

محل تأمین

کشور سازنده

شرکت‌ سازنده

مورد نیاز در انجام کدام مرحله طرح

غیر مصرفی

مصرفی

نام دستگاه، وسیله یا ماده

ارزی

ریالی

خارج

داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریال

جمع کل قیمت‌ها

 

 

                         

20- هزینه‌های مسافرت (اعم از هزینه مربوط به تهیه بلیط، اسکان، غذا و حق مأموریت و سوخت):

هزینه ‌(ریال)

تعداد افراد

مدت هر مسافرت

تعداد مسافرت‌ها

منظور از مسافرت

مقصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع هزینه‌های مسافرت                                                                     ریال

 

 

21- هزینه ارتباطات و حمل و نقل (تلکس، پست، حمل بار و ...):                                                                       ریال

22- هزینه تکثیر اوراق:                                                                                                                          ریال

23- هزینه تهیه منابع علمی (کتب، نشریات و ...):                                                                                          ریال

24- هزینه کرایه و اجاره (تجهیزات، ماشین‌آلات، ساختمان، زمین و ...):                                                               ریال

25- سایر هزینه‌های (با ذکر مورد):                                                                                                                        ریال

26- اطلاعات مالی:                                                                                                                                ریال      

جمع هزینه‌های پرسنلی (بند 21):                                                                                                                                   ریال

جمع هزینه‌ آزمایشات و خدمات تخصصی (بند 22):                                                                                                          ریال

جمع هزینه دستگاه‌ها، وسائل و مواد (بند 24):                                                                                                                  ریال

جمع هزینه‌های مسافرت (بند 25):                                                                                                                                   ریال

سایر هزینه‌ها:                                                                                                                                                                ریال

جمع کل هزینه‌های طرح:                                                                                                                                                ریال

مبلغی که از منابع دیگر کمک می‌شود )موضوع بند 20):                                                                                                    ریال

باقیمانده هزینه‌ها که از جهاددانشگاهی درخواست می‌شود:                                                                                                  ریال

هزینه ارزی (معادل آن به ریال) :                                                                                                                                      ریال

هزینه ریالی :                                                                                                                                                                 ریال

صحت مطالب مندرج در پرسشنامه را تأئید می‌نمائیم:

محل امضاء مسئول طرح:                    محل امضاءمعاون پژوهشی جهاد مربوطه

تاریخ :                                                                                  تاریخ: