دستورالعمل شرایط انتخاب و شرح وظایف مدیران گروه های تخصصی

[1] با عنایت به نقش مهم و کارساز،‌گروههای تخصصی شش گانه حوزه معاونت پژوهش و فناوری در هدایت، نظارت و هماهنگی فعالیتهای پژوهشی درسطح واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی و به منظور شفاف سازی وظایف و فرآیند انتخاب مدیران گروهها، دستورالعمل انتخاب مدیران گروهها به شرح زیر تهیه و تنظیم می‌گردد.

 

ماده 1 : شرایط انتخاب مدیران

1-1-         دارا بودن حداقل 5 سال سابقه انجام فعالیتهای پژوهشی و یا مدیریتی در جهاددانشگاهی

1-2-         دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد

1-3-         اشتغال بصورت تمام وقت در معاونت پژوهش و فناوری

تبصره: در موارد استثنا حداقل حضور 3 روز تمام وقت در معاونت پژوهش و فناوری ضروری است.

1-4-         مدیر گروه تخصصی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و تایید رئیس جهاددانشگاهی و حکم معاون پژوهش و فناوری برای مدت 3 سال منصوب می گردد.

تبصره : در صورت صلاحدید معاون پژوهش و فناوری،‌ انتخاب مدیر گروه تخصصی را به شورایی متشکل از مدیران گروههای پژوهشی مصوب در آن گروه، در واحدها/ پژوهشکده ها بعلاوه مسئولین شاخه های تخصصی دفترمرکزی و مدیر گروه تخصصی مزبور در دفترمرکزی واگذار می نماید، این جمع پس از بحث و تبادل نظر نسبت به پیشنهاد حداقل 2 نفر به معاون پژوهش و فناوری اقدام می نماید.

 

ماده 2: وظایف مدیران گروهها

الف : انجام امور ارجاعی از سوی معاون پژوهش و فناوری شامل:

1-                 همکاری و همفکری به منظور ارائه پروژه ها و توانایی های تخصصی  جهاددانشگاهی و ارتباط با سایر دستگاهها

2-                 حضور در صندوق تعاون پژوهش و بررسی وامهای درخواستی از صندوق

3-                 شرکت در جلسه شورای مدیران گروهها در معاونت پژوهش و فناوری

4-                 سایر امور محوله از جمله همکاری با اداره کل امور پژوهشی،‌ دفتر برنامه ریزی پژوهشی و دفتر نیازسنجی و پروژه یابی

5-                 شرکت در جلسات شورای بررسی نهایی

6-                 پیشنهاد مسئول شاخه تخصصی و اعضای شوراهای تخصصی به معاون پژوهش و فناوری

7-                 پیشنهاد تشکیل هسته های تحقیقاتی به معاون پژوهش و فناوری در صورت نیاز

8-                 سایر امور ارجاعی از سوی معاون پژوهش و فناوری

 

ب: انجام امور در ارتباط با اداره کل امور پژوهشی شامل:

1-                 بررسی طرح نامه طرحهای مربوط به شورای بررسی نهایی و طرحهای کوچک از قبیل : انطباق طرح با شبکه برنامه گروههای پژوهشی و یا اهداف گروههای تازه تاسیس، بررسی اولیه طرح نامه ها از حیث متدولوژی، صلاحیت مجری و همکاران، مدت اجرای طرح، بودجه طرح، مواد مصرفی، تجهیزات عمده، بودجه پرسنلی، جستجو در بانکهای اطلاعاتی مبنی بر تکراری نبودن موضوع طرح و انطباق با سایر آیین  نامه ها و دستورالعملهای بررسی طرحها

2-                 تعیین ارزیابان ( حداقل 3 نفر) و ارسال طرح نامه به آنها و پیگیری تا دریافت پاسخ

تبصره: مدیر گروه می تواند بررسی اولیه طرحنامه ها و تعیین ارزیابان را به شورای شاخه تخصصی یا شورای گروه واگذار نماید.

3-                 جمع بندی نقطه نظرات ارزیابان طرح نامه و اعلام آن به  مجری به منظور اصلاح طرح نامه و یا ارائه پاسخ علمی به ایرادات مطرح شده.

4-                 جمع بندی نقطه نظرات ارزیابان طرح نامه و تعیین تکلیف طرح با توجه به دلایل، یا عدم اولویت پژوهشی و بایگانی طرح.

5-                 پیشنهاد ناظر برای اجرای طرح به شورای بررسی نهایی در صورت نیاز

6-                 ارائه طرحهای مصوب هسته ها، شورای شاخه تخصصی یا شورای گروه با ذکر جزئیات طرح و اعلام به اداره کل امور پژوهشی جهت طرح در شورای بررسی نهایی.

7-                 تصویب طرحهای کوچک با توجه به دستورالعمل آن و اعلام به اداره کل امور پژوهشی

8-                 همکاری در تعیین بودجه متمرکز و غیر متمرکز طرحهای مصوب شورای بررسی نهایی

9-                 تعیین مقاطع  گزارش دهی و تقسیط بودجه آن برای هر مقطع با توجه به دستورالعملها

10-             بررسی اولیه گزارشهای پیشرفت کار،‌ مقطعی و نهایی طرحها و تعیین ارزیاب برای هریک از آنها و دستور پرداخت اقساط طرح

تبصره : بررسی تخصصی گزارشها و نتیجه ارزیابی آنها باید در شوراهای شاخه تخصصی یا گروه انجام شود.

11-             جمع بندی نقطه نظرات ارزیابان گزارشات مقطعی و نهایی و اعلام آن به مجری

12-             حضور در جلسات دفاعیه برای اختتام طرح های مصوب پژوهشکده ها

13-             حضور در شوراهای تخصصی گروه، شاخه و یا هسته

14-             دفاع از اختتام طرحهایی که گزارشهای آنها به تایید گروه تخصصی رسیده در شورای بررسی نهایی طرحها

15-             پی گیری امور محوله از سوی شورای بررسی نهایی طرحها

تبصره : جهت بررسی تخصصی هریک از موارد فوق می توان از هسته تحقیقاتی، شورای شاخه تخصصی یا شورای گروه استفاده کرد.

16-             همکاری در انتشار گزارشها و کارنامه طرحهای پژوهشی و ...

 

ج: انجام امور در ارتباط با دفتربرنامه ریزی پژوهشی شامل:

1-                 بررسی در خواست های موافقت اصولی یا قطعی گروه های پژوهشی ارسالی از سوی واحد/ پژوهشکده ها براساس ضوابط و مقررات موجود

2-                 بررسی و مشاوره در تدوین برنامه استراتژیک – شبکه برنامه سه ساله برای گروههای دارای موافقت قطعی

3-                 بررسی و مشاوره در تدوین اهداف برای گروه های دارای موافقت اصولی

4-                 مشاوره در جهت توانمندی سازی گروههای پژوهشی

5-                 بررسی عملکرد گروههای پژوهشی

6-                 بررسی پیشنهاد مدیریت گروههای پژوهشی دارای موافقت اصولی و قطعی ارسالی از سوی واحد/ پژوهشکده

7-                 حضور موردی در شورای علمی پژوهشکده ها

8-                 بررسی درخواست موافقت اصولی و قطعی مراکز خدمات تخصصی ارسالی ازسوی واحد/ پژوهشکده ها براساس ضوابط و مقررات موجود

9-                 بررسی عملکرد مراکز خدمات تخصصی

10-             مشاوره در جهت توانمندسازی مراکز خدمات تخصصی

11-             بررسی پیشنهاد مدیریت مراکز خدمات تخصصی ارسالی از سوی واحد/ پژوهشکده ها

12-             همکاری در بررسی ضرورت و کیفیت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نظر معاونت پژوهش و فناوری

13-             بررسی کیفیت مقالات مرتبط با طرحهای پژوهشی انجام شده در واحدها و پژوهشکده ها

14-             بازدید از گروهها و مراکز خدمات تخصصی واحدها و پژوهشکده ها با هماهنگی دفتربرنامه ریزی پژوهشی

 

ماده 3: این دستورالعمل با یک مقدمه و 3 ماده و 5 تبصره در تاریخ 16/8/85 برای مدت 2 سال به صورت آزمایشی به تصویب رئیس جهاددانشگاهی رسیده از تاریخ ابلاغ کلیه مقررات قبلی و مغایر با این دستور العمل لغو می گردد.


 

[1]-این دستورالعمل طی ابلاغ شماره 24385/51/27د مورخ 1/9/85 از سوی حوزه ریاست به معاونت پژوهش و فناوری ابلاغ گردیده است.