دستورالعمل طرح‌های استفاده کننده از وام (مصوب شورای بررسی نهایی طرح ها)

[1] مقدمه:

یکی از اهداف و سیاست‌های شورای بررسی نهایی طرح‌ها، ایجاد توانایی و پشتیبانی‌های مالی از واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی در انجام امور پژوهشی و حمایت از پژوهشهای کاربردی است. برای این منظور، اعتبار برخی از طرح‌های پژوهشی مصوب شورای بررسی نهایی که در زمره طرحهای توسعه‌ای و کاربردی بوده و امکان واگذاری به دستگاه‌ها و سازمانها و یا ورود به مرحله نیمه‌صنعتی یا تولید صنعتی و انبوه را دارد، به صورت وام به تصویب می‌رسد.

 

ماده 1:

طرح‌های استفاده کننده از وام، طرح‌هایی است که به پیشنهاد گروه و یا در زمان تصویب در شورای بررسی نهایی طرح‌ها، کل و یا بخشی از بودجه مصوب آن به صورت وام تصویب می‌شود. این‌گونه طرح‌ها دارای کد پسوند (55) خواهند بود.

 

ماده 2:

واحد/ پژوهشکده مجری موظف است پس از تصویب و قبل از شروع مراحل اجرایی طرح براساس مصوبه شورای بررسی نهایی طرح‌ها، چک ضمانت معادل میزان وام دریافتی در وجه معاونت پژوهش و فناوری را رسماً ارائه ‌نماید.

 

ماده 3:

واحد یا پژوهشکده موظف است حداکثر تا یکسال پس از اعلام اختتام طرح در شورای بررسی نهایی، معادل مبلغ وام دریافتی را به حساب معاونت پژوهش و فناوری واریز و نسبت به دریافت چک تضمین خود اقدام کند.

تبصره 1: در موارد استثناء این مدت می‌تواند با تصویب شورای بررسی نهایی طرح‌ها تمدید شود.

 

 

تبصره 2: چنانچه واحد/ پژوهشکده پس از مدت مقرر و حداکثر 3 ماه پس از مهلت بازپرداخت، اقدام نکند معاونت پژوهش و فناوری رأساً طبق ماده 5 مندرج در این دستورالعمل اقدام خواهد نمود.

تبصره 3: چنانچه طرح خاتمه نیابد لیکن توسط شورای بررسی نهایی طرحها تعیین تکلیف (متوقف، اختتام ناقص و ...) گردد، ضمن لحاظ نمودن امتیاز منفی برای واحد/پژوهشکده، مجری (واحد/ پژوهشکده) موظف به بازپرداخت اصل مبلغ دریافتی بعلاوه 10% آن مبلغ به عنوان جریمه عدم اجرای کامل طرح خواهد بود. ضمناً شروع پرداخت یکماه پس از تصویب در شورا خواهد بود.

 

ماده 4:

طرح‌های استفاده کننده از وام، که نتایج آن به صورت دانش فنی، ساخت نمونه، طراحی و تولید می‌باشد، واحد/ پژوهشکده مجری می‌بایست ظرف مدت حداکثر 2 سال پس از تولید دانش فنی، ساخت نمونه، طراحی و تولید دستگاه، نسبت به بازپرداخت میزان وام دریافتی اقدام کند.

تبصره: در صورتی که نتایج حاصل از طرح، به فروش برسد، درصدی از فروش نتایج طرح طبق مصوبه شورای بررسی نهایی طرحها از واحد/ پژوهشکده مجری دریافت و به بودجه شورای بررسی واریز خواهد شد.

 

ماده 5:

در صورتی که واحد/ پژوهشکده مجری طی مهلت تعیین شده، میزان وام دریافتی را به حساب معاونت پژوهش و فناوری پرداخت ننماید، معاونت پژوهش و فناوری می‌تواند معادل میزان وام دریافتی و جریمه آن را، از کل اعتبار متمرکز (سالانه) و یا غیرمتمرکز (گروه‌های پژوهشی) اختصاص یافته به واحد/ پژوهشکده مجری کسر کند.

تبصره 1:در صورتی که واحد/ پژوهشکده مجری قادر به بازپرداخت میزان وام به صورت یکجا نباشد،
واحد/ پژوهشکده مجری نسبت به ارسال درخواست تقسیط اقدام و پس از موافقت و تأئید معاونت پژوهش و فناوری، بازپرداخت وام به صورت تقسیط انجام خواهد شد. در هر صورت بازپرداخت وام نباید بیش از یکسال به طول انجامد.

 

تبصره 2:در موارد استثناء به منظور تشویق و یا رفع مشکلات مجری طرح - که دلایل مستند و مکفی در مورد آن ارائه می‌گردد- بنا به پیشنهاد گروه و تأئید معاون پژوهش و فناوری، اخذ تصمیم نهایی توسط شورای بررسی نهایی اتخاذ می‌گردد.

 

ماده 6:

این دستورالعمل در 6 ماده و 6 تبصره در شورای بررسی نهایی مورخ 15/7/85 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب به مدت دو سال به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد. ضمناً تعبیر و تفسیر هر یک از مواد این دستورالعمل بعهده معاون پژوهش و فناوری می‌باشد. همچنین از این تاریخ کلیه مقررات قبلی و مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 23025/20/27د مورخ 23/8/1385 به واحدها ابلاغ گردید.