دستورالعمل چاپ یا اخذ پذیرش مقاله در طرح های مصوب شورای بررسی نهایی

 [1] مقدمه

   به منظور یکنواخت‌سازی مقررات چاپ یا اخذ پذیرش مقاله در طرح‌های مصوب شورای بررسی نهایی و اجرای یکسان آن در گروه‌های تخصصی و اداره‌کل امور پژوهشی و همچنین اطلاع و آگاهی واحد/ پژوهشکده‌ها از این مقررات، دستورالعمل ذیل تدوین و به تصویب شورای بررسی نهایی رسیده است.

 

ماده 1:

گزارش نهایی طرحهای مصوب شورای بررسی نهایی که پس از طی مراحل ارزیابیهای تخصصی به تصویب شورای بررسی نهایی می‌رسند در صورتی‌که دارای تعهد چاپ و یا اخذ پذیرش مقاله در نشریات مندرج در ماده 2 باشند می‌توانند اختتام یابند. لیکن مجری موظف است حداکثر ظرف 3 ماه پس از ارائه گزارش نهایی نسبت به ارسال مقاله چاپ شده یا اخذ پذیرش مقاله به معاونت پژوهش و فناوری اقدام کند.

تبصره: توصیه می‌گردد مجری (محقق) طرح در هر زمان از اجرای طرح که امکان تهیه و ارائه مقاله از نتایج آن وجود دارد اقدام لازم را بعمل آورد.

 

ماده 2:

      ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله‌ای که مجری ارائه می‌کند بایستی با توجه به مصوبه شورا در یکی از نشریاتی که دارای ویژگیهای زیر است صورت گرفته باشد؛

1- ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله در مجلات نمایه شده در ISI

2- ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله در مجلات بین‌المللی معتبر

3- ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله در مجلات علمی- پژوهشی

4- ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله در مجلات علمی- ترویجی

 5- ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله در مجلات علمی- تخصصی (وابسته به انجمن‌های علمی)

6- ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله در مجلات تخصصی (دارای مجوز وزارت ارشاد)

7- ارائه مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی علمی که مقالات در آنها، توسط هیأت داوران ممیزی می‌شود.

تبصره 1: مرجع تشخیص نوع مجلات و اعتبار آنها معاونت پژوهش و فناوری خواهد بود.

تبصره 2: طرحهایی که دارای ویژگی کاربردی هستند در صورت تأئید شورای بررسی نهایی مقاله مورد نظر را در مجلات علمی- ترویجی ارائه خواهند نمود.

تبصره 3: در مورد طرحهایی که در زمینه موضوع آنها کمتر از 3 مورد، مجلات علمی- پژوهشی و یا علمی- ترویجی در کشور منتشر می‌گردد. مجریان طرح می‌توانند مقالات خود را در صورت تصویب شورای بررسی نهایی در مجلات بندهای 5 و 6 این ماده به چاپ برسانند.

 

ماده 3:

      در صورتی که گزارش نهایی طرح پژوهشی در شورای بررسی نهایی موفق به اختتام گردد لیکن مجری، موفق به ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله (با توجه به مصوبه شورای بررسی طرحها) نشده باشد. با توجه به نوع مقاله و به میزان درصد زیر، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تأئید معاون پژوهش و فناوری از قسط آخر آن طرح کسر خواهد شد.

1- چاپ در مجلات نمایه شده در ISI                                 51  تا 60 درصد از 25 درصد کل بودجه مصوب

2- چاپ در مجلات بین‌المللی معتبر                                    41  تا 50 درصد از 25 درصد کل بودجه مصوب

3- چاپ در مجلات علمی- پژوهشی                                   36  تا 40 درصد از 25 درصد کل بودجه مصوب

4- چاپ در مجلات علمی- ترویجی                                   31  تا 35 درصد از 25 درصد کل بودجه مصوب

5- چاپ در مجلات علمی- تخصصی (وابسته به انجمن‌های علمی)   20  تا 30 درصد از 25 درصد کل بودجه مصوب

6- چاپ در مجلات تخصصی (دارای مجوز وزارت ارشاد)            20  تا 30 درصد از 25 درصد کل بودجه مصوب

7- ارائه مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی علمی                 20 تا 30 درصد از 25 درصد کل بودجه مصوب

 

تبصره 1: چنانچه مبلغ قسط آخر طرح، کمتر از 25 درصد کل بودجه مصوب طرح باشد بر مبنای 25 درصد کل بودجه طرح، محاسبه صورت پذیرفته و مبلغ مذکور تعیین و اعمال خواهد شد.

تبصره 2: در صورتی که چاپ دو مقاله جزء تعهدات طرح باشد و مجری موفق به  ارائه و یا چاپ نگردد 25 درصد از کل بودجه مصوب طرح به واحد/ پژوهشکده مجری پرداخت نخواهد شد.

تبصره 3: در صورتی که مبلغ قسط آخر کمتر از 25 درصد کل بودجه مصوب طرح باشد واحد/ پژوهشکده مجری موظف به استرداد مابقی مبلغ کسری تا سقف 25 درصد خواهد بود.

تبصره 4: عدم چاپ مقاله توسط واحد/ پژوهشکده مجری به عنوان امتیاز منفی تلقی گردیده که در صورت تکرار و اعلام آن به صورت مکتوب، با تشخیص معاون پژوهش و فناوری، تصویب طرحهای جدید از آن واحد/ پژوهشکده برای مدت معینی به حالت تعلیق در می‌آید.

تبصره 5: در صورت ارائه پذیرش و یا چاپ مقاله در موعد مقرر که به عنوان امتیاز مثبت تلقی گردیده و در تصویب طرحهای بعدی آن واحد/ پژوهشکده تسهیل بیشتری صورت خواهد گرفت، ضمناً بنا به تشخیص شورای بررسی نهایی از واحد/ پژوهشکده مجری نیز تقدیر و تشکر بعمل خواهد آمد.

 

ماده 4:

      در موارد استثناء و در صورت ارائه مقاله از طرحهای پژوهشی در کنفرانسها و سمینارهای معتبر داخلی، خارجی و یا چاپ کتاب، بنا به درخواست واحد/ پژوهشکده مجری مبنی بر جایگزینی آن به جای مقاله مصوب شورا، موضوع توسط مدیر گروه تخصصی بررسی و نتیجه به شورا پیشنهاد و در صورت پذیرش شورا مطابق آن عمل خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم پذیرش تقاضای واحد/ پژوهشکده مجری، توسط شورای بررسی نهایی مطابق ماده 3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

 

ماده 5:

      مقاله پذیرش و یا چاپ شده بایستی شرایط زیر را دارا باشد؛

1- نویسنده یا نویسندگان بایستی مجری و همکاران طرح باشند. ضمناً ذکر نام افراد مؤثر در تهیه مقاله نیز بلامانع است.

تبصره: در صورتی که حمایت کارفرمایی (مالی) از طرح وجود داشته باشد و مقررات مجله اجازه دهد در قسمت تقدیر و تشکر مقاله از حمایت‌کننده تقدیر و تشکر بعمل خواهد آمد.

 2- نام محل اجرا یا آدرس مکاتبه مقاله حتماً جهاددانشگاهی واحد/ پژوهشکده قید گردیده باشد.

3- مقاله ارائه شده مربوط به موضوع طرح پژوهشی مصوب باشد.

4- مقاله در حین و یا پس از انجام طرح به چاپ رسیده باشد.

5- در صورتی‌که مقررات مجله اجازه دهد در زیرنویس و یا بخش تقدیر و تشکر مقاله قید گردد که این مقاله از طرح (عنوان طرح) که در جهاددانشگاهی اجرا گردیده به چاپ رسیده است.

 

ماده 6:

      حداکثر مدت زمان لازم برای اخذ پذیرش مقاله، نبایستی بیش از 3 ماه از تاریخ ارائه گزارش نهایی باشد در غیر این‌صورت مطابق ضوابط این دستورالعمل عمل خواهد شد.

 

ماده 7:

      این دستورالعمل در 7 ماده و 11 تبصره در تاریخ 15/7/85 به تصویب شورای بررسی نهایی رسیده و از تاریخ تصویب به مدت دو سال به صورت آزمایشی اجرا می‌گردد. ضمناً تعبیر و تفسیر هر یک از مواد این دستورالعمل بعهده معاون پژوهش و فناوری می‌باشد همچنین از این تاریخ کلیه مقررات قبلی و مغایر با این دستورالعمل لغو می‌گردد.


 

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 23025/20/27د مورخ 23/8/85 به واحدها ابلاغ گردید.